ΟικονομίαΧρηματοδότηση

Χρηματοδότηση σε Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Βρεφικής και Βρεφονηπιακης φροντίδας

vrefonipiakos stathmos epixorigisi752x428 ota24

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ή ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ,
ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ

Αθήνα, 05 Νοεµβρίου 2019
Αρ.Πρωτ.: 12181
Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. έχοντας
υπόψη:
1. Το άρθρο 51 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30): «Μετεξέλιξη του Οργανισµού Γεωργικών
Ασφαλίσεων σε Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις».
2. Την ΚΥΑ ∆11/οικ21568/620/12-4-2018 του Υπουργού Εσωτερικών, του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Την από 27/04/2018 Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,του Υπουργείου Εσωτερικών
και της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.
4. Το Π∆ 99/2017 (ΦΕΚ Α΄ 141/28-9-2017) «Καθορισµός προϋποθέσεων
αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών που
λειτουργούν εντός νοµικών προσώπων των δήµων ή υπηρεσίας των δήµων».
5. Την µε αρ.πρωτ.14016/24-4-2018 εγκύκλιο 12 του Υπουργείου Εσωτερικών
«∆ιευκρινίσεις επί της διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
δηµοτικών» παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών µέχρι την 31η Ιουλίου 2018.
6. Την ΚΥΑ. ∆11/οικ.58769/2522/16-11-2018 του Υπουργού Εσωτερικών, του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
7. Την ΚΥΑ. ∆11/οικ.25156/974/07-06-2019 του Υπουργού Εσωτερικών, του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
8. Την από 27/04/2018 Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,του Υπουργείου Εσωτερικών
και της ΕΕΤΑΑ ΑΕ και την τροποποίηση αυτής µε ηµ.04/11/2019.
ΚΑΛΕΙ
1. Τους ∆ήµους οι οποίοι ήδη λειτουργούν σταθµούς µε τµήµατα βρεφικής, παιδικής
και βρεφονηπιακής φροντίδας
2. Τα Νοµικά Πρόσωπα των ∆ήµων που ήδη λειτουργούν σταθµούς µε τµήµατα
βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας
Να υποβάλουν πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συµµετοχή του ∆ήµου ή του
Νοµικού προσώπου του ∆ήµου στο πρόγραµµα χρηµατοδότησης από πόρους του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε σκοπό την
ίδρυση και λειτουργία έως δύο νέων τµηµάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής
φροντίδας.
H υποβολή των προτάσεων ένταξης στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα λήγει στις 31
∆εκεµβρίου 2019.
Τα νέα τµήµατα δύναται να ενταχθούν σε ήδη λειτουργούντες σταθµούς, εφόσον σε αυτούς
υπάρχει ελεύθερος χώρος ικανός να διαµορφωθεί ώστε να τα στεγάσει, ή να αποτελέσουν
τµήµατα νέου / νέων σταθµού / σταθµών που θα συστήσει ο ∆ήµος.
Η συνολική χρηµατοδότηση για τους δικαιούχους των κατηγοριών 1 και 2 δε µπορεί να
ξεπερνά το ποσό των 50.000,00 ευρώ για:
• ένα τµήµα δυναµικότητας έως 12 βρεφών, ή
• ένα τµήµα δυναµικότητας έως 25 νηπίων
ΑΔΑ: 6ΗΦΜ465ΖΩ5-ΚΑΧ
3
Ειδικότερα για τους δήµους του πίνακα 1 και τα νοµικά πρόσωπα αυτών όπου
διαπιστώθηκε σηµαντική απόκλιση µεταξύ των αξιών τοποθέτησης (vouchers) βρεφών και
νηπίων σε µονάδες προσχολικής φροντίδας και των διαθέσιµων θέσεων σε βρεφικούς,
παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθµούς, δηµοτικούς ή του ιδιωτικού τοµέα, η
χρηµατοδότηση δύναται να ανέλθει στο ποσό των 75.000,00 ευρώ για τη δηµιουργία δύο
από τα ως άνω τµήµατα. Η συνολική χρηµατοδότηση στην συγκεκριµένη περίπτωση δε
µπορεί να ξεπερνά το ποσό των 75.000,00 ευρώ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Α/Α ∆ΗΜΟΣ
1 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
2 ΑΓΡΙΝΙΟΥ
3 ΑΘΗΝΑΙΩΝ
4 ΑΙΓΙΑΛΙΑΣ
5 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
6 ΑΡΓΟΥΣ- ΜΥΚΗΝΩΝ
7 ΑΧΑΡΝΩΝ
8 ΒΕΡΟΙΑΣ
9 ΒΟΛΟΣ
10 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
11 ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ
12 ∆ΕΛΤΑ
13 ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
14 ∆ΡΑΜΑ
15 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
16 ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
17 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
18 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
19 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
20 ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
21 ΘΕΡΜΗΣ
22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
23 ΘΗΒΑΙΩΝ
24 ΙΛΙΟΥ
25 ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙ∆ΗΨΟΥ
26 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
27 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
28 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
29 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
30 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
31 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
32 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
33 ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΦΜ465ΖΩ5-ΚΑΧ
4
34 ΚΙΛΚΙΣ
35 ΚΟΖΑΝΗ
36 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
37 ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
38 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
39 ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ
40 ΛΑΓΚΑ∆Α
41 ΛΑΜΙΕΩΝ
42 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
43 ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ
44 ΛΕΣΒΟΥ
45 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
46 ΜΕΓΑΡΕΩΝ
47 ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
48 ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
49 ΞΑΝΘΗΣ
50 ΠΑΤΡΕΩΝ
51 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
52 ΠΕΙΡΑΙΩΣ
53 ΠΕΛΛΑΣ
54 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
55 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
56 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
57 ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
58 ΠΥΡΓΟΥ
59 ΡΕΘΥΜΝΗΣ
60 ΡΟ∆ΟΥ
61 ΣΕΡΡΩΝ
62 ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ∆ΑΣ
63 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
64 ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
65 ΦΥΛΗΣ
66 ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ
67 ΧΑΝΙΩΝ
68 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
69 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
1.ΣΚΟΠΟΣ
Η χρηµατοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης πραγµατοποιείται µε σκοπό την ίδρυση και λειτουργία νέων τµηµάτων
βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας
2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Η χρηµατοδότηση καλύπτει τη δαπάνη των δικαιούχων για:
ΑΔΑ: 6ΗΦΜ465ΖΩ5-ΚΑΧ
5
1. Εργασίες ανακαίνισης – επισκευής και διαµόρφωσης υφιστάµενων κενών και
ελεύθερων κτιριακών χώρων, οι οποίοι ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, χρήση και
νοµή στους ∆ήµους ή τα Νοµικά του πρόσωπα, ή είναι παραχωρηµένοι σ’ αυτούς
κατά χρήση ή µισθωµένοι από αυτούς ή σε χώρους σε ήδη λειτουργούντες
σταθµούς, εφόσον σε αυτούς υπάρχει ελεύθερος χώρος ικανός να διαµορφωθεί
ώστε να τα στεγάσει .
2. Το κόστος προµήθειας του απαραίτητου εξοπλισµού για τη λειτουργία των νέων
τµηµάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, την εκπόνηση της
µελέτης ή των µελετών για τις παραπάνω εργασίες ,την παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης για την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου.
3.∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Ο φάκελος που θα υποβάλουν οι δικαιούχοι φορείς θα πρέπει να περιλαµβάνει:
1. Τη συµπληρωµένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συµµετοχής στο πρόγραµµα
χρηµατοδότησης από τον δικαιούχο.
2. Την Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
δικαιούχου φορέα για την συµµετοχή στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα.
3. Το συνοδευτικό έγγραφο στο οποίο θα περιέχονται:
i. Ο αριθµός και η κατηγορία των νέων τµηµάτων που θα δηµιουργηθούν.
ii. Η περιγραφή των εργασιών και των προµηθειών που θα χρηµατοδοτηθούν
από το παρόν πρόγραµµα, µε τον εκτιµώµενο προϋπολογισµό.
iii. Η αναθέτουσα αρχή για τις εργασίες και τις προµήθειες, σε περίπτωση που ο
δικαιούχος φορέας δεν ασκεί αρµοδιότητες αναθέτουσας αρχής.
4. Νοµιµοποιητικά στοιχεία χρήσης του ακινήτου στο οποίο θα στεγαστούν τα νέα
τµήµατα και ειδικότερα:
i. Κυριότητα του κτιρίου, ή
ii. Μισθωτήριο συµβόλαιο, ή
iii. Παραχωρητήριο.
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική µορφή.
4.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι δικαιούχοι θα πρέπει:
1. Να τηρούν την Εθνική Νοµοθεσία για την εκπόνηση µελετών, ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων και υλοποίηση προµηθειών και τεχνικών έργων.
ΑΔΑ: 6ΗΦΜ465ΖΩ5-ΚΑΧ
6
2. Να τηρούν τις αρχές της οικονοµικότητας, της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης
και της διαφάνειας.
3. Να αποδέχονται την δηµοσιοποίηση των στοιχείων του ∆ικαιούχου, καθώς και του
ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης.
4. Να διαθέτουν καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράµµατος όλα τα
έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία που θα τους ζητηθούν.
5.∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Η χρηµατοδότηση των ∆ήµων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε γίνεται σταδιακά ως εξής:
1. Με την υποβολή στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. της περιληπτικής διακήρυξης ή ισοδύναµου
εγγράφου του διαγωνισµού που θα διενεργήσει ο ∆ήµος ή το νοµικό πρόσωπο για την
εκτέλεση της ενέργειας δίνεται προκαταβολή ίση µε το 30% της χρηµατοδότησης,
σύµφωνα µε το ύψος των επί µέρους διακηρύξεων. Ο ∆ικαιούχος Φορέας οφείλει να
εκδώσει Τιµολόγιο Επιχορήγησης προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
2. Με την υποβολή στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. των συµβάσεων διενέργειας των εργασιών
ανακαίνισης-διαµόρφωσης ή/ και προµήθειας εξοπλισµού καταβάλλεται το 80% του
συνόλου των συµβασιοποιηµένων δαπανών αφαιρούµενης της προκαταβολής στην
περίπτωση που αυτή έχει αποδοθεί στον δικαιούχο φορέα. Ο ∆ικαιούχος Φορέας
οφείλει να εκδώσει Τιµολόγιο Επιχορήγησης προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
3. Με την υποβολή στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. των παρακάτω δικαιολογητικών καταβάλλεται το
υπόλοιπο του συνόλου των συµβασιοποιηµένων δαπανών. Ο ∆ικαιούχος φορέας
πρέπει να καταθέσει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. τα εξής:
3.1. Βεβαίωση Περαίωσης εργασιών (σε περίπτωση εργολαβίας) ή/και πρωτοκόλλα
παραλαβής προµηθειών-υπηρεσιών.
3.2. Πιστοποιηµένο Λογαριασµό, υπογεγραµµένο από τον επιβλέποντα µηχανικό του
Έργου και εγκεκριµένο από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης.
3.3. Τροποποιηµένη Άδεια λειτουργίας της δοµής ή άδεια λειτουργίας της νέας δοµής.
3.4. Αντίγραφα Τιµολογίων µαζί µε τα Εντάλµατα (ΧΕΠ) και τα αντίγραφα τραπεζικών
κινήσεων του Λογαριασµού (extrait).
ΑΔΑ: 6ΗΦΜ465ΖΩ5-ΚΑΧ
7
3.5. Βεβαίωση από τον νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ικαιούχου Φορέα, όπου θα
βεβαιώνεται ο αριθµός Βρεφών-Νηπίων κατά τον οποίο αυξήθηκε η ∆υναµικότητα
της ∆οµής από την συµµετοχή του ∆ικαιούχου Φορέα στον παρόν Πρόγραµµα.
3.6. Ο ∆ικαιούχος Φορέας οφείλει να εκδώσει Τιµολόγιο Επιχορήγησης προς την
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
4. Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος Φορέας δεν επιθυµεί τη σταδιακή χρηµατοδότηση,
κατά την ολοκλήρωση των προαναφερόµενων ενεργειών, λαµβάνει το σύνολο της
προβλεπόµενης ανά περίπτωση χρηµατοδότησης ή το σύνολο των δαπανών των
συµβάσεων που υλοποίησε για την ίδρυση των νέων τµηµάτων (µε την υποβολή των
στοιχείων της περ.1 συνοδευόµενα και από τα απαραίτητα στοιχεία των περ.2 και 3 της
άνωθεν διαδικασίας).
5. Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος µεταφέρεται από τον τακτικό
προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης σε λογαριασµό της ΤτΕ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr
όπου ανακοινώνεται κάθε σχετική πληροφορία και αποτελεί το κύριο εργαλείο επικοινωνίας
µε τους δικαιούχους φορείς.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι φορείς µπορούν να απευθύνονται στους κ.κ.
Κατσουλάκης Ευτύχης, τηλ. 2131320644, e-mail: katsoulakis@eetaa.gr,
Ψωµίδης Γρηγόρης, τηλ. 2131320708, e-mail: gpsom@eetaa.gr,
Εµιρζάς Ιωάννης, τηλ. 2131320684, e-mail: emirzas@eetaa.gr
Για την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Θεόδωρος Γκοτσόπουλος

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Άφησε πίσω Μαρινάκη και ανέβηκε στη λίστα Forbes ο Ιβάν Σαββίδης

Ioannis Terzakis

ΕΦΚΑ: Ημερομηνίες πληρωμής συντάξεων Μαΐου

Nαυπηγεία Σκαραμαγκά αύριο οι προσφορές των επενδυτών

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα