ΕντολέςΥπουργεία

ΥΠΟΙΚ: Εγκύκλιος με οδηγίες στους ΟΤΑ για το κλείσιμο οικονομικού έτους

Εγκύκλιο Οδηγιών ota kai ota24
Ενόψει λήξης του τρέχοντος οικονομικού έτους και έναρξης του νέου, το Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε αναλυτική εξ. επείγουσα Εγκύκλιο Οδηγιών, που απευθύνεται και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού μέσω Υπουργείου Εσωτερικών.

Το ΓΛΚ επισημαίνει την“υποχρέωση πιστής και αυστηρής τήρησης των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, προς αποφυγή της ακυρότητας των σχετικών πράξεων και ενόψει των ευθυνών των αρμοδίων οργάνων”.

Αναλυτικότερα, ο Υφυπουργός, Θ. Σκυλακάκης, επισημαίνει τα ακόλουθα:

 

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ι] Με τις διατάξεις της παρ.2 του αρ.4 του π.δ.80/2016, ορίζεται ότι αναλήψεις υποχρεώσεων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του Κύριου ή Δευτερεύοντα Διατάκτη (εκδίδεται έως 31.12 οικείου έτους). Στη συνέχεια, με αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Η ανωτέρω διαδικασία αναλύεται στην σχετική με τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης Εγκύκλιο αριθ.2/100018/0026/23.12.2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ).

ΙΙ] Ειδικά για τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι τηρούν τον Π/Υ τους σε δεδουλευμένη βάση, ισχύει ότι διενεργούν ανατροπές αναλήψεων στο τέλος της χρήσης μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων και μόνο για το μέρος αυτό, ήτοι μόνο για τις προβλεπόμενες συμβατικές δαπάνες οι οποίες έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν λογιστικοποιηθεί.

ΙΙΙ]i) Οι εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Αριθμό Λογαριασμού Εξόδου (ΑΛΕ)/ Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό της ανειλημμένης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΑΛΕ/ΚΑΕ, ανάλογα με το σύστημα τήρησης των λογιστικών στοιχείων κάθε Φορέα. Σημειώνεται δε, ότι οι ανακλητικές αποφάσεις λαμβάνουν μοναδικό αριθμό καταχώρισης, είτε εκδίδονται ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά ΑΛΕ/ΚΑΕ.

ii) Στη δεύτερη περίπτωση, η ανακλητική απόφαση ανά ΑΛΕ/ΚΑΕ, θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από Κατάσταση/Πίνακα, στην/στον οποία/ο θα αναγράφονται διακεκριμένα όλα τα στοιχεία ταυτότητας (αριθ.πρωτ., ημερομηνία, ΑΔΑ) των σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων που ανακαλούνται με την εν λόγω απόφαση, τα στοιχεία καταχώρισής τους στο πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιεί κάθε φορέας (Ο.Π.Σ.Δ.Π για τους Φορείς Κεντρικής Διοίκησης) και το ποσό της ανατρεπόμενης ανάληψης υποχρέωσης.

iii) Περαιτέρω, οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, οι εξομοιούμενοι με αυτούς κατά την παρ.3 του αρ.24 και οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών των λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης καταχωρίζουν, όπως προαναφέρεται, τις εν λόγω ανακλητικές αποφάσεις στα τηρούμενα βιβλία με αρνητικές λογιστικές εγγραφές (αντιλογισμός). Σημειώνεται ότι και οι αποφάσεις αυτές λαμβάνουν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

IV] Οι αποφάσεις για την ανατροπή ανειλημμένης υποχρέωσης δύνανται να εκδίδονται με ημερομηνία 31/12/2019, με την οποία πρέπει να καταχωριστούν έως 20.1.2020 στο ΟΠΣΔΠ, για το Δημόσιο ή στο πληροφοριακό σύστημα του οικείου Φορέα. Πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης που εκδίδονται με ημερομηνία 31.12.2019 ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στη”Διαύγεια” το αργότερο έως 31.1.2020(αρ.31 ν.4325/2015).

V] Ειδικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.85 του ν.4623/2019, οι αναλήψεις υποχρεώσεων για δαπάνες Υπηρεσιών που μεταφέρονται ή υπάγονται σε άλλα Υπουργεία βάσει του π.δ.81/2019 και π.δ.84/2019 και δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, ανατρέπονται μέχρι το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους από τις ΓΔΟΥ στις οποίες ανήκαν οι Υπηρεσίες αυτές πριν τη μεταφορά τους, κατόπιν έκδοσης σχετικής ανακλητικής απόφασης του Κύριου ή Δευτερεύοντα Διατάκτη του νέου Φορέα, ενημερώνοντας αμελλητί τις νέες ΓΔΟΥ στις οποίες ανήκουν οι μεταφερόμενες Υπηρεσίες,

VI] Επιπλέον, όσον αφορά στις αναλήψεις υποχρεώσεων για δαπάνες που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, των Υπηρεσιών στις οποίες, σύμφωνα με το αρ.6 της αριθ.2/53983/0026/27-6-2019 ΚΥΑ“Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών”, θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών από 1.1.2020, ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους από την Δ.Υ.Ε.Ε. στην τέως Νομαρχία Αθηνών, κατόπιν σχετικής ανακλητικής απόφασης του Κύριου ή Δευτερεύοντα Διατάκτη.

 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

I] i) Με την έναρξη του οικονομικού έτους 2020, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωριστούν αμέσως και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων, κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2020.

ii)Στη συνέχεια πρέπει να εκδοθούν αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη δέσμευση πιστώσεων ισόποσων με τις απλήρωτες υποχρεώσεις (κατά την έννοια της παρ.5β. του αρ.8 του π.δ.80/2016) τόσο του τρέχοντος έτους όσο και παρελθόντων ετών, των οποίων οι αναλήψεις ανατράπηκαν κατά τα ανωτέρω.

iii) Περαιτέρω, θα πρέπει να εκδοθούν και οι αποφάσεις για την ανάληψη ολόκληρου του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες, τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και τις δαπάνες για μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο, σύμφωνα με το αρ.9 του π.δ.80/2016.

II] i) Τονίζεται ιδιαίτερα ότι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικονομικό έτος, με την έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του 2019.

ii) Για τον έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, πρέπει οι Οικονομικές Υπηρεσίες των Φορέων να μεριμνούν ώστε στα δικαιολογητικά των δαπανών που εκκαθαρίζονται από αυτές, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του έτους 2020, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανάληψης και ανατροπής του έτους 2019.

iii) Ειδικά για τις δαπάνες των μεταφερόμενων Υπηρεσιών για τις οποίες εφαρμόστηκαν από 8.7.2019 οι διατάξεις του αρ.85 του ν.4623/2019, οι νέες ΓΔΟΥ αναλαμβάνουν κατά προτεραιότητα τις ανεκτέλεστες υποχρεώσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί σχετική ανακλητική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από τις ΓΔΟΥ στις οποίες ανήκαν οι Yπηρεσίες αυτές πριν τη μεταφορά ή ένταξή τους.

 

Δείτε ολόκληρη την  Εγκύκλιο ΕΔΩ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Πρόσκληση στρατευσίμων 2024 Α΄ ΕΣΣΟ στην Πολεμική Αεροπορία

@dmin

Υπουργείο Μεταφορών: Παράταση αδειών οδικού μεταφορέα όλων των αυτοκινήτων (πλην εξαιρέσεων)

@dmin

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου: 1η Φεβρουαρίου υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα