Δημοτικές Εκλογές 2023Εγκύκλιοι

Δημοτικές Εκλογές 2023: Απαγορεύσεις των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου

Από την 8η Σεπτεμβρίου 2023 βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο για την ανάδειξη των μελών των οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού. Ο Ν. 3870/2010, όπως ισχύει μέχρι και σήμερα, ορίζει ρητά ότι η προεκλογική περίοδος, είναι το χρονικό διάστημα των 30 ημερών, που προηγείται της ψηφοφορίας του α’ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών (άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 3870/2010, όπως ισχύει).

Οι 30 ημέρες πρέπει να υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό η ημέρα διενέργειας του α’ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, ήτοι δεν θα πρέπει να υπολογισθεί η 8η Οκτωβρίου 2023.

Έτσι, αποκλειστικά για την προβολή των υποψηφίων στα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε και στο διαδίκτυο (με εξαίρεση τις προσωπικές ιστοσελίδες τους), ως προεκλογική περίοδος εκλαμβάνεται το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών που προηγείται της ημέρας των εκλογών.

Περιορισμοί στην προβολή συνδυασμών και υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο

Οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις για την προεκλογική προβολή των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών τίθενται με το άρθρο 5.

Ειδικότερα:

 • Για τους δημοτικούς συνδυασμούς επιτρέπεται η σύσταση ενός (1) εκλογικού κέντρου για κάθε εκλογική περιφέρεια.
 • Για τους περιφερειακούς συνδυασμούς επιτρέπεται η σύσταση ενός (1) εκλογικού κέντρου για κάθε εκλογική περιφέρεια με εξαίρεση την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που επιτρέπεται ένα ανά νομό.
 • Για τους δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων ο ανωτέρω περιορισμός ισχύει για κάθε κοινότητα (βλ. παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4255/2014)

Επισημαίνεται ότι καθώς ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποσυνδεθεί από τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, για την ερμηνεία της παρ. 2 του άρθρου 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 1025/15/63-β- της 4ης.4.2014 με θέμα “Ρύθμιση θεμάτων τάξης και ασφάλειας κατά τις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές, καθώς και κατά τις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.” (B’ 851), σχετικά με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου υπερισχύει η παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.3870/2010 και επομένως οι αιτήσεις υποβάλλονται στα αρμόδια κατά τόπους αστυνομικά τμήματα από την 8η πρωινή ώρα της 9ης Αυγούστου 2023.

 • Απαγορεύεται η ανάρτηση ή επικόλληση αεροπανώ, πανώ, αφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, πέραν των χώρων που θα οριστούν για τους σκοπούς αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3023/2002. Ωστόσο, επιτρέπεται η ανάρτηση αφισών, μόνο στους χώρους αυτούς, καθώς και μέσα στο χώρο των εκλογικών κέντρων.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων σε χώρους που γειτνιάζουν με νοσηλευτικά ιδρύματα και σχολεία. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παράγραφοι 1 έως 6 της 27212/11-4-2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Καθορισµός ωρών λειτουργίας και βαθµού έντασης των µεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λ.π. των συνδυασµών κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών του Μαΐου 2019, για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών καθώς και άλλων λεπτοµερειών» (Β’1305).
 • Απαγορεύεται η διακίνηση κάθε μορφής ένθετων φυλλαδίων μέσω του τύπου, καθώς και η διανομή τους από υπηρεσίες του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ωστόσο, δεν εμποδίζονται οι συνδυασμοί να διακινούν οι ίδιοι το σχετικό υλικό στους χώρους αυτούς ή μέσω ταχυδρομικών αποστολών, διαδικτύου κλπ.
 • Δεν επιτρέπεται επίσης η προώθηση προεκλογικού υλικού μέσω του συστήματος διακίνησης της αλληλογραφίας του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α και των επιχειρήσεών τους.
 • Την παραμονή και την ημέρα των εκλογών, απαγορεύονται οι προεκλογικές συγκεντρώσεις, η πραγματοποίηση ομιλιών, η χρήση κάθε μέσου διαφήμισης (π.χ αφίσες, έντυπο υλικό), ραδιοτηλεοπτικής προβολής και προβολής στο διαδίκτυο.
Με το άρθρο 6 τίθενται οι απαγορεύσεις κατά την προεκλογική προβολή για τους υποψήφιους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους.

Ειδικότερα:

 • Απαγορεύεται η λειτουργία εκλογικών κέντρων από υποψηφίους ή από τρίτους χάριν αυτών.
 • Απαγορεύεται η λειτουργία εντευκτηρίων και εκλογικών γραφείων από υποψηφίους ή από τρίτους χάριν αυτών.
 • Για τους ανωτέρω αναφερόμενους υποψηφίους, δεν επιτρέπεται επίσης η παραχώρηση της χρήσης ή μίσθωση υπαίθριων ή στεγαζόμενων χώρων, από και προς τρίτους, για τη λειτουργία εκλογικών κέντρων, εκλογικών γραφείων και εντευκτηρίων κάθε μορφής.
 • Απαγορεύεται η ανάρτηση αφισών, γιγαντοαφισών, πανώ, αεροπανώ, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής σε εξωτερικούς δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους και σε αυτοκινούμενα μέσα.
 • Απαγορεύεται η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε μορφής.
 • Επίσης απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθημάτων σε οιονδήποτε εξωτερικό χώρο.
 • Οι ανωτέρω περιορισμοί που αναφέρονται στη διακίνηση φυλλαδίων και λοιπού προεκλογικού υλικού από τους συνδυασμούς, ισχύουν και για τους υποψηφίους.
 • Απαγορεύεται η διακίνηση κάθε μορφής ένθετων φυλλαδίων μέσω του τύπου, καθώς και η διανομή τους από τις υπηρεσίες του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι υποψήφιοι μπορούν όμως να διακινούν το σχετικό υλικό προβολής τους δια χειρός στους ανωτέρω χώρους ή σε άλλους χώρους ή μέσω ταχυδρομικών αποστολών, διαδικτύου κλπ.
 • Δεν επιτρέπεται επίσης η προώθηση προεκλογικού υλικού μέσω του συστήματος διακίνησης της αλληλογραφίας του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α και των επιχειρήσεών τους.
ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Όπως προαναφέρθηκε (βλ. ΜΕΡΟΣ Α΄), σύμφωνα με το άρθρο 6, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του ν. 4249/2014 (Α’ 73), η προεκλογική περίοδος για την προβολή και τις εμφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασμών, των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο, προσδιορίζεται στις τριάντα (30) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών.

Με τον όρο «εμφανίσεις» νοούνται οι συνεντεύξεις, η συμμετοχή σε κάθε είδους εκπομπές όπως π.χ. πάνελ διαλόγου, δελτία ειδήσεων, ψυχαγωγικά προγράμματα, η κάλυψη της προεκλογικής τους δραστηριότητας σε περίπτωση υποβολής σχετικού αιτήματος κ.λπ.

Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί για τα ανωτέρω πρόσωπα:

Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση παρουσίαση εκπομπών που μεταδίδονται από δημόσια και ιδιωτικά ηλεκτρονικά ΜΜΕ ελεύθερης λήψης και από το διαδίκτυο.

Οι εμφανίσεις τους σε κάθε είδους εκπομπές των δημόσιων και ιδιωτικών ηλεκτρονικών ΜΜΕ ελεύθερης λήψης, σε φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών καθώς και στο διαδίκτυο, καθορίζονται ως εξής:

 • 2 φορές σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ εθνικής εμβέλειας
 • 1 φορά σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας
 • 1 φορά σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες

Σε περίπτωση τυχόν εκτάκτων και απρόβλεπτων γεγονότων, δεν λογίζονται ως εμφανίσεις οι σχετικές δηλώσεις και η ενημέρωση που παρέχεται από τα αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

Εξαίρεση από την ανωτέρω ρύθμιση που προβλέπει τον αριθμό των εμφανίσεων, αποτελεί η δυνατότητα των επικεφαλής των συνδυασμών να συμμετέχουν χωρίς περιορισμό σε εκπομπές με οργανωμένες συζητήσεις εφόσον:

α) Μέχρι την ανακήρυξη των συνδυασμών από το αρμόδιο πρωτοδικείο, έχει διασφαλιστεί η συμμετοχή τουλάχιστον 3 ακόμη συνυποψήφιών τους στις συζητήσεις αυτές

β) Μετά την ανακήρυξη, η ανωτέρω προϋπόθεση καταλαμβάνει τα 2/3 των ανακηρυχθέντων.

γ) Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής, μετέχουν υποχρεωτικά οι επικεφαλής και των δύο συνδυασμών.

Σημειώνεται ότι για τις εμφανίσεις των υποψηφίων, απαγορεύεται η καταβολή εκλογικής δαπάνης ανεξαρτήτως ποσού προς τα Μ.Μ.Ε. και τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και οποιοδήποτε άλλο οικονομικό αντάλλαγμα. Τυχόν αποδεδειγμένη πραγματοποίηση των ανωτέρω, επιφέρει την έκπτωση από το αξίωμα του υποψηφίου και ποινή φυλάκισης για τους ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους των αντίστοιχων μέσων.

Αποτέλεσμα παραβίασης του άρθρου 6 του Νόμου :

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 εδάφιο α’ του Ν. 3870/2010, όπως ισχύει, εις βάρος των υποψηφίων που παραβιάζουν τους ανωτέρω περιορισμούς επιβάλλεται πρόστιμο από 50.000 έως 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το άρθρα 6 παράγραφος 4 εδάφιο β’ και 16 παρ. 2 του Ν. 3870/2010, όπως ισχύει, στους νόμιμους εκπροσώπους των ραδιοτηλεοπτικών φορέων, καθώς και στους υπεύθυνους για τη λειτουργία διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων που παραβιάζουν τα ανωτέρω επιβάλλεται πρόστιμο από 50.000 ευρώ μέχρι 150.000 ευρώ, με απόφαση του Ε.Σ.Ρ.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Νόμου και την ανωτέρω εκδοθείσα Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τις εμφανίσεις των υποψηφίων, απαγορεύεται η καταβολή εκλογικής δαπάνης ανεξαρτήτως ποσού προς τα Μ.Μ.Ε. και τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και οποιοδήποτε άλλο οικονομικό αντάλλαγμα. Τυχόν αποδεδειγμένη πραγματοποίηση των ανωτέρω, επιφέρει την έκπτωση από το αξίωμα του υποψηφίου (άρθρο 15 παρ. 2 του Νόμου) και ποινή φυλάκισης για τους ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους των αντίστοιχων μέσων, τουλάχιστον ενός έτους.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εγκύκλιο ΕΔΩ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Λειτουργία Κοινοτήτων (Εγκύκλιος 21/08/2019)

admin

Δημοτικά Συμβούλια: Αλλαγές στις συνεδριάσεις

@dmin

Δήμος Θέρμης: Υποψήφιοι συνδυασμού «Παρέμβαση Πολιτών Δήμου Θέρμης» της υποψηφίας Δημάρχου Άννα Τσιφτελίδου

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα