Νόμοι

Πως να κάνετε διακοπή Συμβολαίου Κινητής και σταθερής Τηλεφωνίας

Από 01-01-2019 Πως γίνεται η διακοπή των συμβολαίων τηλεπικοινωνιών .

Αναλυτική ενημέρωση για το 3ο στάδιο ρυθμίσεων του Κανονισμού για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Από 1 η Ιανουαρίου 2019 θα ισχύσουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις.

Αυτόματη διακοπή παροχής υπηρεσιών για αποφυγή υπερχρεώσεων

Κατά τη σύναψη της σύμβασης και προς αποφυγή υπερχρεώσεων, οι συνδρομητές θα μπορούν να επιλέγουν τη δυνατότητα αυτόματης διακοπής της υπηρεσίας, κάθε φορά που ο λογαριασμός θα υπερβαίνει συγκεκριμένο ανώτατο όριο, με βάση τρεις τουλάχιστον επιλογές. Μία τουλάχιστον από τις επιλογές αυτές δεν θα πρέπει να υπερβαίνει (ως προς το τελικό ύψος του λογαριασμού) τα 150 ευρώ, εάν ακολουθείται μηνιαίος κύκλος τιμολόγησης, και τα 300 ευρώ, στις περιπτώσεις που ακολουθείται διμηνιαίος κύκλος τιμολόγησης.

Ανώτατο ύψος τέλους πρόωρης διακοπής σύμβασης

Σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης ορισμένου χρόνου πριν τη λήξη της, το τέλος διακοπής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δύο ακόλουθα ποσά (Α και Β):

Ποσό Α

Το συνολικό ποσό που θα προκύπτει από το άθροισμα των ακόλουθων:

  • Το σύνολο της έκπτωσης επί του μηνιαίου παγίου μέχρι τη στιγμή της διακοπής.
  • Το εναπομείναν ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής, εξοπλισμού ή κατασκευής γραμμής.

Επισημαίνεται ότι, εάν ο συνδρομητής καταγγείλει τη σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή πριν παρέλθει διάστημα 2 μηνών από την έναρξή της, θα οφείλει να καταβάλει:

  • Τα πάγια 2 μηνών.
  • Την έκπτωση 2 μηνών και το εναπομείναν, πέραν των 2 μηνών, ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής, εξοπλισμού ή κατασκευής γραμμής.

Ποσό Β

Το συνολικό ποσό που θα προκύπτει από το άθροισμα των ακόλουθων:

  • Το 1/3 του συνόλου των μηνιαίων παγίων για το διάστημα από την ημερομηνία διακοπής μέχρι την
    προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορισμένου χρόνου.
  • Το ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής, τερματικού εξοπλισμού ή κατασκευής γραμμής, το οποίο αντιστοιχεί στα 2/3 του εναπομείναντος διαστήματος από την ημερομηνία διακοπής μέχρι την
    προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι, στην πρώτη σελίδα της σύμβασης ορισμένου χρόνου θα πρέπει να αναγράφεται το τέλος πρόωρης διακοπής που θα οφείλει, κατά περίπτωση και για κάθε μήνα διακοπής, να καταβάλει ο συνδρομητής.

Παράδειγμα: Συνδρομητής συνάπτει σύμβαση διάρκειας 24 μηνών, με αρχική τιμή μηνιαίου παγίου 40 ευρώ και έκπτωση 10 ευρώ (δηλαδή τελική τιμή 30 ευρώ), καθώς και επιδότηση 96 ευρώ για την αγορά συσκευής. Η επιδότηση της συσκευής αποσβένεται κατά 4 ευρώ/μήνα.

Περίπτωση 1: Ο συνδρομητής αποφασίζει να διακόψει τη σύμβαση στο τέλος του 15ου μήνα, δηλαδή 9 μήνες πριν τη λήξη της. Το ποσό Α ανέρχεται στα 186 ευρώ (δηλαδή η συνολική έκπτωση που αντιστοιχεί στους 15 μήνες, συν το εναπομείναν ποσό για την απόσβεση επιδότησης έως τη λήξη της σύμβασης).
Το ποσό Β ανέρχεται στα 114 ευρώ (το 1/3 των υπολειπόμενων παγίων, συν το ποσό απόσβεσης επιδότησης για τα 2/3 του εναπομείναντος διαστήματος των 9 μηνών). Συνεπώς, δεδομένου ότι το ποσό Β είναι το μικρότερο, το τέλος διακοπής σύμβασης με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο συνδρομητής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 114 ευρώ (βλ. πίνακα, Περίπτωση 1).

Περίπτωση 2: Ο συνδρομητής αποφασίζει να διακόψει τη σύμβαση κατά τον πρώτο μήνα της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να καταβάλει στον πάροχο συνολικό ποσό 168 ευρώ, δηλαδή τα πάγια και την έκπτωση που αντιστοιχούν σε 2 μήνες, συν το εναπομείναν -πέραν των 2 μηνών- ποσό για την απόσβεση επιδότησης (βλ. πίνακα, Περίπτωση 2).

Παράδειγμα

Αρχική τιμή μηνιαίου παγίου: 40€
Έκπτωση μηνιαίου παγίου: 10€

Τελική τιμή μηνιαίου παγίου: 30€
Επιδότηση συσκευής: 96€

Περίπτωση 1
Χρόνος διακοπής σύμβασης: 15ος μήνας
Εναπομείναν χρόνος έως τη λήξη της σύμβασης: 9 μήνες

Ποσό Α Ποσό Β

Συνολική έκπτωση 150€ (=15 μήνες x 10€) –

Εναπομείναν ποσό για απόσβεση επιδότησης συσκευής έως τη λήξη της σύμβασης 36€ (=9 μήνες x 4€) –

1/3 υπολειπόμενων παγίων έως τη λήξη της σύμβασης – 90€ (=1/3 x 9 μήνες x 30€)

Εναπομείναν ποσό απόσβεσης επιδότησης συσκευής για τα 2/3 των μηνών έως τη λήξη της σύμβασης – 24€ (2/3 x 9 μήνες x 4€) Σύνολο 186€ 114€

Τέλος διακοπής σύμβασης (ανώτατο όριο) 114€

Περίπτωση 2
Χρόνος διακοπής σύμβασης: 1 ος μήνας

Ποσό
Πάγια 2 μηνών 60€ (=2 μήνες x 30€)
Εκπτώσεις 2 μηνών 20€ (=2 μήνες x 10€)

Εναπομείναν (πέραν των 2 μηνών) ποσό απόσβεσης επιδότησης συσκευής έως τη λήξη της σύμβασης 88€ (=22 μήνες x 4€)
Σύνολο 168€

Απρόσκοπτη πρόσβαση στους συμβατικούς όρους και στους τιμοκαταλόγους

Οι πάροχοι θα έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους συνδρομητές και να παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο τους, σχετικά με τους ισχύοντες όρους της σύμβασης και τον τιμοκατάλογο υπηρεσιών. Επίσης, οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα πρέπει να επισημαίνονται. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να παραμένουν αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο του παρόχου έως και δύο έτη μετά την κατάργησή τους, με αναφορά στο χρονικό διάστημα για το οποίο ήταν σε ισχύ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Προ των πυλών βρίσκονται 153.500 νέες θέσεις εργασίας από τον ΟΑΕΔ

Ioannis Terzakis

Κορωνοϊός: Τι δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την περίθαλψη – ασφάλιση και εργασία μεταναστών-προσφύγων

admin

9 σχόλια

Φροσω 26/01/2022 at 12:39 ΜΜ

Θέλω να κάνω διακοπή τη σύνδεση μου

Απάντηση
Κωνσταντίνος Αποστολακίδης 27/01/2022 at 9:10 ΜΜ

Αγαπητή κυρία Φρόσω,
Θα πρέπει να απευθυνθείτε στον πάροχο σας, στον οποίο έχετε την σύνδεση, για να προβείτε στην διακοπή της.

Απάντηση
Φλακα βασιλικη 06/09/2022 at 4:36 ΜΜ

Θέλω να κάνω διακοπή συμβολαιου

Απάντηση
Κωνσταντίνος Αποστολακίδης 07/09/2022 at 10:32 ΜΜ

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στον πάροχο σας, στον οποίο έχετε την σύνδεση, για να προβείτε στην διακοπή της.

Απάντηση
Κωνσταντίνος Αποστολακίδης 07/09/2022 at 10:33 ΜΜ

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στον πάροχο σας, στον οποίο έχετε την σύνδεση.

Απάντηση
ΦΑΝΗ Σ.ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ 24/07/2023 at 10:25 ΠΜ

Καλημέρα σας,
θέλω να διακόψω το σταθερό τηλέφωνο της μητέρας μου η οποία βρίσκεται σε ίδρυμα σε τελικό στάδιο άνοιας και με καμία προοπτική επιστροφής στην οικία της. Μέχρι σήμερα εξοφλώ εγώ τις οικονομικές της εκκρεμότητες μια και είμαι το μόνο παιδί όμως δεν είμαι κάτοχος πληρεξουσίου.Το σταθερό το οποίο επιθυμώ την διακοπή είναι 210-7776806 επ ονόματι ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΑΘΗΝΑ και κωδικό λογαριασμού 13894347. Τελευταίος λογαριασμός εξεδόθει πρόσφατα και είναι εξοφλητέος έως 21/8/2023 ο οποίος και θα εξοφληθεί εγκαίρως.
Παρακαλώ για τις οδηγίες σας.

Με εκτίμηση

ΦΑΝΗ Σ.ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ

Απάντηση
Κωνσταντίνος Αποστολακίδης 24/07/2023 at 7:02 ΜΜ

Αγαπητή κυρία Κοντογεώργη εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι να σας κατευθύνουμε για τις όποιες ενέργειες θα πρέπει να ακολουθήσετε, καθώς είμαστε απλώς μία δημοσιογραφική – ενημερωτική σελίδα. Δεν είμαστε νομικοί. Απλά ανθρώπινα, θα σας προτείναμε, να πάρετε μία ιατρική βεβαίωση της κατάστασης της μητέρας σας, από το ίδρυμα, και τον λόγο νοσηλείας της εκεί. Στην συνέχεια απευθυνθείτε στον πάροχο, ενημερώνοντας τον πώς επιθυμείτε την διακοπή της σύνδεσης καθώς η μητέρα σας πλέον δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο, λόγο της κατάστασης της. Αν σας ζητήσουν πληρεξούσιο, λόγο της κατάστασης της (άνοια) δεν θα σας το εκδώσει κανένας, συνεπώς δεν μπορούν να το απαιτήσουν. Εν προκειμένου, εσείς ως μοναδική κληρονόμος της, θα είστε και κατ’ νόμο υπεύθυνη για τις όποιές εκκρεμότητες της, την στιγμή που δεν δύναται να προβαίνει στην τακτοποίηση τους, και θα επωμιστείτε στην συνέχεια την τακτοποίηση τους, συνεπώς μπορείτε να απαιτήσετε την διακοπή σύνδεσης. Απο κει και πέρα, αν επιμένουν να μην δεχτούν, ενημερώστε τους ότι θα τους καταγγείλετε στον συνήγορο του Πολίτη Δευτέρα – Παρασκευή (08.30πμ-2μμ , κάθε Τετάρτη έως 4.30μμ), Χαλκοκονδύλη 17, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα, E-mail: rg.soroginys@sserp, Τηλ: (+30) 213 1306 600. Και να τους καταγγείλετε..

Απάντηση
Ευαγγελία 03/11/2023 at 11:37 ΜΜ

Παρακαλώ πολύ θα ήθελα να μου πείτε, για τo θέμα κινητής cosmote του Πατέρα μου 82 ετών, που δεν βρίσκουμε άκρη, στον συνήγορο του Πολίτη η του καταναλωτή πρέπει να απευθυνθούμε????

Απάντηση
@dmin 06/11/2023 at 7:41 ΠΜ

Αγαπητή Κυρία Ευαγγελία, για θέματα που αφορούν όλες τις εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας (π.χ. OTE, κ.λπ.) και εταιρείες ασύρματης επικοινωνίας και Διαδικτύου πρέπει να απευθυνθείτε στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ή στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ή στην Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή». Αν απευθυνθείτε στον Συνήγορο του Πολίτη, θα σας παραπέμψει εκεί. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο για την υποβοκλή https://www.synigoroskatanaloti.gr/el/ypoboli-anaforas

Απάντηση

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα