ΔήμοιΠροκηρύξεις

Προκήρυξη δήμου Βόλβης για την προμήθεια τροφίμων και γάλατος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 03/09/2019
Aριθμ. Πρωτ.: 18917

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΟΚΠΑΠ ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για την σίτιση παιδικών σταθμών του ΟΚΠΑΠ και γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό Δήμου Βόλβης και Σχολικών Επιτροπών για ένα έτος», συνολικού προϋπολογισμού 57.829,79€.Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, το μεγαλύτερο δηλ. ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην τιμή του είδους στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου και τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006.Για τα υπόλοιπα είδη που δεν περιλαμβάνονται στο δελτίο, το ποσοστό έκπτωσης εκλαμβάνεται ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης % στην ενδεικτική τιμή κάθε είδους. Το κριτήριο ανάθεσης θα εφαρμοστεί σε κάθε υποτμήμα και σε κάθε τμήμα που δεν χωρίζεται σε υποτμήματα.Η προμήθεια των ειδών θα είναι τμηματική ανάλογα με τις αληθινές ανάγκες των φορέων.

 1. Αναθέτουσα Αρχή και Στοιχεία επικοινωνίας-Αναθέτοντες Φορείς:

Α) Αναθέτουσα αρχή και Φορέας για την προμήθεια Τμήματος Β: Δήμος Βόλβης,

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Ταχ.Κωδ.: 57014

Τηλ.: 23973-30221,220,200 ,Telefax: 23970-65600

E-mail: promithies.dimosvolvis@gmail.com, Ιστοσελίδα: www.dimosvolvis.gr

Β) ΟΚΠΑΠ :Φορέας για την προμήθεια Τμήματος Α

Γ) Σχολική Επιτρ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Βόλβης: Φορέας για την προμήθεια Τμήματος Γ

Δ) Σχολική Επιτρ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Βόλβης:Φορέας για την προμήθεια Τμήματος Δ

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση των ενδιαφερομένων έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου , www.dimosvolvis.gr, όπου είναι αναρτημένα τα σχετικά έγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΚΗΜΔΗΣ καθώς και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα που αναφέρονται στα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής.
 2. Κωδικός NUTSκύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας:

Κωδικός NUTS:3 (2013) –EL522

 1. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: K.A. –ΤμήματαΥποτμήματα-CPV
Κ.Α προϋπολογισμού ΤΜΗΜΑΤΑ

/ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙ

ΚΗ ΔΑΠΑΝΗ        (σε €)

CPV (Kωδικός Αριθμός Ειδών  για τις Δημόσιες Συμβάσεις)
ΤΜΗΜΑ Α: ΤΡΟΦΙΜΑ, ΦΟΡΕΑΣ: ΟΚΠΑΠ        
02.60.6481.02 Α/Α1 Είδη κρεοπωλείου 6.287,89 15100000-9
Α/Α2 Γάλα 1.050,90 15511000-3
Α/Α3 Λοιπά Γαλακτομικά 5.552,82 15500000-3
Α/Α4 Είδη αρτοποιείου 1.853,20 15811000-6
Α/Α5 Είδη  οπωρολαχανοπω-λείου 5.210,08 15300000-1
Α/Α6 Είδη  παντοπωλείου 13.090,49 15800000-6
ΣΥΝΟΛΟ  ΦΟΡΕΑ  33.045,37
ΤΜΗΜΑ Β: ΓΑΛΑ,  ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ        
02.15/20/30/35.  6061.0001 Β Γάλα 18.773,28 15511000-3
ΣΥΝΟΛΟ  ΦΟΡΕΑ  18.773,28
ΤΜΗΜΑ Γ: ΓΑΛΑ,  ΦΟΡΕΑΣ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ Γ Γάλα 4.161,56 15511000-3
ΣΥΝΟΛΟ  ΦΟΡΕΑ   4.161,56
ΤΜΗΜΑ Δ: ΓΑΛΑ,  ΦΟΡΕΑΣ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ Δ Γάλα 1.849,58 15511000-3
ΣΥΝΟΛΟ  ΦΟΡΕΑ  1.849,58
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α-Δ 57.829,79

 

Αναλυτικά οι ποσότητες για κάθε είδος σε κάθε υποτμήμα και τμήμα και το τμήμα προαίρεσης

 για το Τμήμα Β αναγράφονται στην αρ. 46/2019 μελέτη. 

 1. Προσφορές: 
  • Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για ένα ή περισσότερα υποτμήματα ή τμήματα αλλά για το σύνολο των ειδών του υποτμήματος ή τμήματος και όχι για μέρος αυτού.(άρθρο 59 Ν.4412/2016).
 1. Χρόνος παράδοσης προμήθειας

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά των τμηματικών παραδόσεων μέσα σε δύο(2) το αργότερο μέρες από την παραγγελία ( προφορική ή έγγραφη). Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνεται για ένα έτοςαπό την υπογραφή της σύμβασης. (2019-2020).

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης. Οι λόγοι αποκλεισμού από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης και τα κριτήρια επιλογής προβλέπονται στο άρθρο 2.2 τηςδιακήρυξης.
  8. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Τόπος παράδοσης για τα τρόφιμα της σίτισης ορίζονται οι Παιδικοί Σταθμοί  Σταυρού και Ασπροβάλτας για τον ΟΚΠΑΠ ενώπιον της καθορισμένης επιτροπής παραλαβής του φορέα. Τόπος παράδοσης για το γάλα ορίζονται τα Αμαξοστάσια Σταυρού και Ασπροβάλτας για τον Δήμο Βόλβης ενώπιον της καθορισμένης επιτροπής παραλαβής των φορέων. Ο ανάδοχοςτης προμήθειαςέχειτηνυποχρέωση ναδιαθέσει ψυκτικούς θαλάμουςσυντήρησης των φιαλών γάλακτος πουθα παραδοθούν στα σημεία παράδοσης. Την ευθύνη συντήρησηςτων παραπάνω θαλάμων έχει ο ανάδοχος καθώςκαι τηνυποχρέωση αντικατάστασής τους σε περίπτωσηβλάβης ήμη σωστής λειτουργίας.

 1. Παραλαβή προσφορών:Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Βόλβης, στο Σταυρό , στο κτίριο όπου στεγάζεται η Οικονομική Υπηρεσία,την 16/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ, την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής προσφορών. Μετάθα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της ΕπιτροπήςΔιενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών .
 2. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 2. Χρηματοδότηση: 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ανάλογες πιστώσεις προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ:Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης από τον κωδικό εξόδων Κ.Α. 02.60.6481.02 «Προμήθεια τροφίμων για  σίτιση παιδικών σταθμών από ( από 25/07/2019 έως 31/12/2019)» ποσού 10.000,00 €για το 2019 και θα προβλεφτεί ανάλογα για το 2020 ποσό υπόλοιπο της σύμβασης .

Για το Δήμο η δαπάνη θα καλυφθεί από τους Κ.Α.02.15/20/30/35.6061.0001 συνολικού ποσού 5.620,44 € (1.820,44/3.500,00/0/300,00 € αντίστοιχα)για το 2019 με πιθανή ενίσχυση κωδικών με ποσά ( ενεργοποίηση  της προαίρεσης , κ.α.) και θα προβλεφτεί ανάλογα για το 2020 ποσό υπόλοιπο της σύμβασης. Για τις Σχολικές Επιτροπές  η δαπάνη θα πληρωθεί από επιχορήγηση .

 1. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξηςή παράλειψηςτης αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016.
 2. Δημοσιεύσεις:Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ , στο siteτου Δήμου www.dimosvolvis.grκαι σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.
 3. Τροποποίηση σύμβασης :Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΙΑΜΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Δήμος Λαγκαδά: Στα «μαχαίρια» διοίκηση και αντιπολίτευση για τις αυξήσεις στα τιμολόγια νερού

@dmin

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου: Εβδομάδα πρόληψης υγείας

@dmin

Δήμος Παύλου Μελά: Ξεκίνησε από την Ευκαρπία η αναβάθμιση 16 αθλητικών εγκαταστάσεων

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα