Προκηρύξεις

Δήμος Βόλβης: Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών

Ο Δήμαρχος Βόλβης

Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020», συνολικού προϋπολογισμού 911.004,45 € (με Φ.Π.Α. 24%) (734.681,01 € άνευ ΦΠΑ) .Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  και συγκεκριμένα:

Για την ΟΜΑΔΑ Α’: ΚΑΥΣΙΜΑ

Η συνολικά χαμηλότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για κάθε τμήμα/υποτμήμα, η οποία εκφράζεται με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης. Η τιμή λιανικής πώλησης είναι αυτή που αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιοχή του Δήμου Βόλβης (σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014).

Για την ΟΜΑΔΑ Β’: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Η συνολικά χαμηλότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για κάθε τμήμα/υποτμήμα.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Βόλβης

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: ΟΤΑ

Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57014

Τηλ.: 23973-30220,23973-30221 ,Fax: 23970 61888

E-mail: promithies.dimosvolvis@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.dimosvolvis.gr

 1. Αναθέτοντες Φορείς: 

1)ΟΚΠΑΠ ,2)ΟΠΑΠ, 3) ΔΕΥΑΒ , 4)Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλβης,

5)Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλβης

Στοιχεία επικοινωνίας των φορέων εμφανίζονται στη αρ. 5/2019 σχετική μελέτη.

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης και σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Βόλβης: www.dimosvolvis.gr. Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται και στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας:

Κωδικός NUTS: 3 (2013) —ΕL522

 1. Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020».Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε :

ΟΜΑΔΑ Α’ :  ΚΑΥΣΙΜΑ : 704.532,11 € άνευ ΦΠΑ 

Α/Α Είδος Καυσίμου CPV Προϋπολ/νη Ποσότητα σε λίτρα Μονάδα Μέτρησης
1. Βενζίνη Αμόλυβδη ,Βενζίνη Χλοοκοπτικών 09132100-4 48.269,60 Λίτρα
2. Πετρέλαιο Κίνησης 09134100-8 393.214,80 Λίτρα
3. Πετρέλαιο Θέρμανσης 09135100-5 245.000,00 Λίτρα

Η  Ομάδα Α’ :  ΚΑΥΣΙΜΑ διαιρείται σε 6 τμήματα  ( ένα για κάθε φορέα και ένα για το Δήμο) και το 6ο τμήμα διαιρείται σε 6 υποτμήματα ( ένα για κάθε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Βόλβης). 

ΟΜΑΔΑ Β’: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ: 30.148,90 άνευ ΦΠΑ

Α/Α Είδος Λιπαντικού CPV Προϋπολ/νη Ποσότητα σε λίτρα/κιλά Μονάδα Μέτρησης
1. Διάφορα λιπαντικά

(10W-40, 20W-50, 15W-40, Βαλβολίνη 80 90, 10W-30, (S68), (S46), ATF (Automatic Transmission), AD BLUE, Παραφλού, Αντιπαγωτικό μηχανής, Τ2 χλοοκοπτικών, Υγρά φρένων)

24951000-5 17.661,00 Λίτρα
2. Γράσο 24951000-5 1.580,00 Κιλά

Η  Ομάδα Β’: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ διαιρείται σε 2 τμήματα  ( ένα για το Δήμο και ένα για τη ΔΕΥΑΒ) και το 1ο τμήμα διαιρείται σε 6 υποτμήματα ( ένα για κάθε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Βόλβης). 

Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τμήματα και τα υποτμήματα και οι ποσότητες, η δαπάνη ανά τμήμα / υποτμήμα / ομάδα περιγράφονται στην με αρ. 5/2019 σχετική μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης.

 1. Προσφορές:Προσφορές υποβάλλονται για μία ή και δύο από τις ομάδες προμηθειών ή μπορεί για ένα ή περισσότερα εκ των τμημάτων / υποτμημάτων της προμήθειας. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε τμήματος / υποτμήματος. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε τμήματος / υποτμήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  (άρθρο 59 του Ν.4412/2016).
 2. Εγγυήσεις .1)Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό1%της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.(περ. α παρ. 1 του άρθρου 72 ν. 4412/2016).

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα/υποτμήματα/ομάδες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερόμενου/ων τμήματος/ων – /υποτμήματος/ων – ομάδος/ομάδων  (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016).

2)Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, υπέρ του φορέαμε τον οποίο υπογράφεται σύμβαση.

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
 2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
 3. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: 1) η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης τής αρμόδιας Επιτροπής. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί, αν υπάρχει αδιάθετο ποσό από τη σύμβαση ή δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες, για 2 μήνες, με τους ίδιους όρους και τιμές της αρχικής σύμβασης. Κατά τον χρόνο της προβλεπόμενης παράτασης της διάρκειας ισχύος της σύμβασης, δεν επιτρέπεται υπέρβαση ούτε των ποσοτήτων ούτε της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, για τα καύσιμα· 2) η παράδοση για τα καύσιμα κίνησης θα γίνεται εντός του Δήμου, στα οχήματα και μηχανήματα αυτού, λόγω αδυναμίας αποθήκευσής τους από τον Δήμο και τους υπόλοιπους αναθέτοντες φορείς 3) το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για τα καύσιμα είναι σταθερό και αμετάβλητο, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται. Για τις τιμές των λιπαντικών, δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής.
 4. Παραλαβή προσφορών:Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/08/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00:00 μ.μ

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 4η Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00:00 μ.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ   ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ               ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διαδικτυακή Πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

04/07/2019 04/07/2019

13:00:00 μ.μ.

05/08/2019

13:00:00 μ.μ.

09/08/2019

10:00:00 π.μ.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών:Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημαέξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της διακήρυξης, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:Ελληνική. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
 3. Χρηματοδότηση:Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  Δήμος Βόλβης και τα Νομικά Πρόσωπα του.

Συγκεκριμένα για το Δήμο Βόλβης η δαπάνη θα βαρύνει τις με Κ.Α. 10.6411.0002/0005/0006, 10.6643.0001-0006, 15.6641.0002/0003/0004/0006, 20.6641.0001-0006, 30.6641.0001-0006, 35-6641.0001-0006, 35.6644.0001-0006 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου για το έτος 2019 και τις αντίστοιχες για το έτος 2020 για το υπόλοιπο της σύμβασης. Για τους αναθέτοντες φορείς η δαπάνη θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς  για το έτος 2019 και αντίστοιχους κωδικούς για το έτος 2020 για το υπόλοιπο της σύμβασης:Για τον ΟΚΠΑΠ : Κ.Α. 02.60.6643.01, 02.60.6641.01 και 02.60.6644.02, για τον ΟΠΑΠ : Κ.Α. 02.61.6643,για τη ΔΕΥΑΒ : Κ.Α.64.00.00.00/01, Οι ποσότητες που αφορούν τα υγρά καύσιμα των σχολικών μονάδων του Δήμου ετών 2019-2020 θα βαρύνουν τις δαπάνες για τις αντίστοιχες σχολικές επιτροπές της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσηςγια το οικονομικό έτος 2019 και 2020. (Οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ λόγω του ειδικού καθεστώτος, από το οποίο αυτές διέπονται, δεν τηρούν προϋπολογισμό, και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν Κ.Α.).

 1. Προδικαστικές προσφυγές:Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται βάσει του Ν. 4412/2016 και των ειδικώς αναφερόμενων στη διακήρυξη της προμήθειας.
 2. Δημοσιεύσεις:

Α.Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της  παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις  1/07/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) και έχει Αρ. Προκήρυξης :2019/S 126-307830.

Β.Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς:

Α)ΟΜΑΔΑ Α΄: ΚΑΥΣΙΜΑ: 76445: 4/2019 και Β) ΟΜΑΔΑ Β΄: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ:76446: 4/2019

Προκήρυξη δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016

στις εφημερίδες:  1. Ημερήσια Τοπική (Καθημερινή Τοπική Εφημερίδα της Θεσσαλονίκης) 2. Επτά Ημέρες (Τοπική Εβδομαδιαία). Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimosvolvis.gr στην διαδρομή: Ενημέρωση ► Διακηρύξεις και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις  4/07/2019.

Γ.Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. (άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016).

 1. Κριτήρια επιλογής 

Σύμφωνα με την αρ. 5/2019 μελέτη και τα άρθρα 2.2.4-2.2.8 της διακήρυξης.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

και με τη αρ. 324/2018 Α.Δ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Δήμος Βόλβης: Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

admin

ΟΑΣΘ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πρόσληψη 150 οδηγών

@dmin

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για πρόσληψη 141 ατόμων στην Πολιτική Αεροπορία 1ΓΒ/2023

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα