ΔήμοιΟΤΑ

Δήμος Λαγκαδά: Ορισμός νέων Αντιδημάρχων

Το σχήμα διοίκησης του Δήμου Λαγκαδά που αναλαμβάνει καθήκοντα από σήμερα 11 Μαϊου 2023 ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Λαγκαδά Γιώργος Ξενιτίδης.

Πιο συγκεκριμένα,  ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Λαγκαδά, με θητεία από 11-05-2023 έως το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου 31 Δεκεμβρίου 2023, και τους μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες ως εξής:

Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης τον κ. Δοϊρανλή Πέτροτου Κωνσταντίνου ως άμισθο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • την ευθύνη σε όλα τα θέματα του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 13 παρ. (α) (Αρμοδιότητες Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων),
 • την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων, της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 13 (γ) (Αρμοδιότητες Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων),
 • την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.
Αντιδήμαρχο Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τον κ. Αϊβαζίδη Χαράλαμπο του Αναστασίου ως έμμισθο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 15 (Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών),
 • την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα του Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής  και Επικοινωνιών του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 11
 • (β) (Αρμοδιότητες Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου,
 • την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 16 (Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

Ειδικότερα για τα θέματα των Οικονομικών Υπηρεσιών :

 • την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας και Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας),
 • την παρακολούθηση κατάρτισης και εφαρμογής του προϋπολογισμού,
 • τη μέριμνα για τη βεβαίωση οφειλών προς τον Δήμο,
 • τη μέριμνα για την είσπραξη όλων των εσόδων και των προστίμων που επιβάλλονται από τον Δήμο,
 • την υπογραφή των αποφάσεων διάθεσης πίστωσης, κατά τις κείμενες διατάξεις,
 • την υπογραφή των πρωτοκόλλων παραλαβής και όλων των εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων σχετικών με την Οικονομική Υπηρεσία,
 • την έκδοση των αδειών παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων,
 • την έκδοση πάσης φύσεως φορολογικών στοιχείων και βεβαιώσεων,
 • την έκδοση αδειών υπαίθριας διαφήμισης και την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των θεμάτων αυτών,
 • τη διαχείριση – αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, την εκμίσθωση και παραχώρηση δημοτικών ακινήτων και κληροδοτημάτων,
 • την ευθύνη σύνταξης και υπογραφής συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων προς τρίτους, αγοράς ακινήτων, αποδοχής δωρεών κ.α. συμβολαιογραφικών πράξεων,
 • την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των προμηθειών του Δήμου και της δημοτικής αποθήκης υλικών,
 • την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,
 • την έγκριση δαπανών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 203 παρ. 2 του Ν. 4555/2018,
 • τον καταλογισμό με πράξη σε αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές σε βάρος των λαβόντων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 3 Ν. 4354/2015,
 • τις αρμοδιότητες ελέγχου, εποπτείας και καταλογισμού των υπολόγων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150 και 152 του Ν. 4270/2014 κατά το μέρος που ανάγονται στον διατάκτη,
 • την άσκηση αρμοδιότητας του άρθρου 204 παρ. 2 του Ν. 4555/2018, και ό,τι επιπλέον προβλέπεται στο άρθρο 16 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου,
 • την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού την κα. Κοτσώνη Ελισσάβετ του Αριστείδη ως έμμισθη και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
 • την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 14 (Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου,
 • την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας τον κ. Αναστασιάδη Νικόλαοτου Ιωάννη ως έμμισθο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
 • την ευθύνη και εποπτεία στα θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, (εκτός του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας) και της Διεύθυνσης Πολεοδομίας (Υ.ΔΟΜ) του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 17 (Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών) και στο άρθρο 18 (Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Πολεοδομίας) αντίστοιχα, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου,
 • την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.
Αντιδήμαρχο Πρασίνου τον κ. Τσαγκαλίδη Ελευθέριο του Χαραλάμπους ως έμμισθοκαι του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
 • την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 13 παρ. (β) (Αρμοδιότητες Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου) του Οργανισμού
 • την εξουσιοδότηση της υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των Υπηρεσιών αυτών.
Αντιδήμαρχο Δημοτικών Ενοτήτων τον κ. Πατλιάκα Εμμανουήλ του Ευαγγέλου, ως έμμισθοκαι του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
 • την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα των Δημοτικών Ενοτήτων Ασσήρου Βερτίσκου, Καλλινδοίων, Κορώνειας, Λαχανά και Σοχού, όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 20 έως 25 αντίστοιχα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαγκαδά,
 • την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.
Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας τον κ. Τζανή Μιχαήλ του Βασιλείου, ως έμμισθο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
 • την ευθύνη και εποπτεία στα θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 12 (Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και την αρμοδιότητα του άρθρου 17 του Ν. 4056/2012 (52 Α’), σχετικά με τη διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων,
 • την ευθύνη και εποπτεία και σε όλα τα θέματα του Γραφείου Περιβάλλοντος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 17 παρ. (ε) περ. (α) (Αρμοδιότητες γραφείου Περιβάλλοντος) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου,
 • την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας , της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 17 παρ. (ε), περ. β (Αρμοδιότητες Γραφείου Πολιτικής Προστασίας) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου,
 • την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Σε όλους τους ανωτέρω Αντιδημάρχους παρέχεται η εξουσιοδότηση για την υπογραφή των γνήσιων αντιγράφων και για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Όταν ο Δήμαρχος, απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αϊβαζίδης Χαράλαμπος του Αναστασίου.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την 11η Μαΐου 2023.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση ΕΔΩ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Σίμος Δανιηλίδης παγωμένα το 2021 τα Δημοτικά Τέλη

Δήμος Κομοτηνής: Διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ

@dmin

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: Σε τροχιά μετάβασης για έναν ψηφιακό δήμο

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα