Δήμοι

Δήμος Θέρμης: Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι

Ο Δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, όρισε τους νέους Αντιδημάρχους του Δήμου Θέρμης των οποίων η θητεία αρχίζει από τις 17-1-2024 μέχρι και τις 31-1-2025, μεταβιβάζοντας τους και τις αρμοδιότητες.
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Τσολάκης Απόστολος, έμμισθος με τις παρακάτω καθ’  ύλην αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την παρακολούθηση της εκτέλεσής του)
 • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Λογιστηρίου & Προμηθειών (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την τήρηση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου, την έκδοση λογιστικών & οικονομικών καταστάσεων, την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής ,την παρακολούθηση των αποθεμάτων των αποθηκών, την τήρηση αρχείου παγίων, το σχεδιασμό των διαδικασιών για την κατάρτιση προγράμματος προμηθειών και τη διενέργεια των αντιστοίχων διαδικασιών και την τήρηση αρχείου συμβάσεων προμηθειών).
 • Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης καθώς και την ανάκληση των σχετικών δεσμεύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
 • Την  έκδοση και υπογραφή πράξεων  του Γραφείου Μισθοδοσίας του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου που απορρέουν από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις  διατάξεις αριθ. 15 παρ. 1.3.
 • Την έκδοση και υπογραφή των αποφάσεων επιβολής διοικητικών προστίμων από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. λόγω εσφαλμένης δήλωσης ΤΑΠ)
 • Την υπογραφή των συμβάσεων ανάθεσης σε δικηγόρους που αναλαμβάνουν τον χειρισμό υποθέσεων του Δήμου
 • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών Ταμείου (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διενέργεια πληρωμών, την τήρηση των διαδικασιών συναλλαγής με τις Τράπεζες, την τήρηση φυσικού ταμείου και την παρακολούθηση της ταμειακής ρευστότητας).
 • Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης καθώς και την ανάκληση των σχετικών δεσμεύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Τσολάκης, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.

Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα :

 • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
 • Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει . Επίσης εισηγείται  θέματα των αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Συμβούλιο και Δημοτική Επιτροπή, συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Τέλος εξουσιοδοτείται  να  θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και  φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014 .

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών (πλην της υπηρεσίας Βελτίωσης και Συντήρησης Υποδομών καθημερινής Χρήσης) Γαντάς Σπυρίδων, έμμισθος, με τις παρακάτω καθ’  ύλην  αρμοδιότητες.
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Κτιριακών Έργων & Υπαιθρίων Χώρων. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εκπόνηση  μελετών κτιριακών έργων, έργων διαμόρφωσης  και εξωραϊσμού κοινοχρήστων χώρων την επίβλεψη και παραλαβή των έργων.
 • Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κυκλοφοριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την μελέτη και κατασκευή συγκοινωνιακών έργων ,τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, τον συντονισμό της ενδοδημοτικής συγκοινωνίας, τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων του τομέα των μεταφορών.
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Έργων Σηματοδότησης και Εγκαταστάσεων. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την επέκταση, συντήρηση και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, την εκτέλεση εργασιών σήμανσης και τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων.
 • Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Γραφείου Απαλλοτριώσεων & Δημοτικής Περιουσίας. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου των φακέλων των οικοπέδων και κοινωφελών χώρων ιδιοκτησίας του Δήμου, τη σύνταξη εισηγήσεων για απαλλοτριώσεις ,τη μέριμνα για διαδικασίες διοικητικής αποβολής.
 • Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη  της Τεχνικής Υπηρεσίας .

Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

 • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύουν.
 • Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει πλην όσων  ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των  Κοινοτήτων και στο Γενικό Γραμματέα .  Επίσης εισηγείται θέματα των αρμοδιοτήτων τους στο Δημοτικό Συμβούλιο και Δημοτική Επιτροπή συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Τέλος εξουσιοδοτείται  να  θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και  φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014 .

Αντιδήμαρχος υπηρεσιών Βελτίωσης και Συντήρησης Υποδομών καθημερινής Χρήσης, Μουστάκας Βασίλειος, έμμισθος με τις παρακάτω καθ’  ύλην αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη συντήρηση όλων των κτιριακών και συγκοινωνιακών έργων, των δημοτικών κτιρίων συμπεριλαμβανομένων των σχολικών υποδομών, των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, τη συντήρηση αγροτικής οδοποιίας  καθώς και την εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας.

Επιπλέον στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις κάτωθι κατά τόπων αρμοδιότητες:

 • Την αναπλήρωση του ληξιάρχου της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών
 • Την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των γραφείων και των υποδομών των δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Βασιλικών.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων,  και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες(πλην του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης) που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των  κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

 • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
 • Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει πλην όσων  ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των  Κοινοτήτων και στη Γενική Γραμματέα .  Επίσης εισηγείται θέματα των αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Συμβούλιο και Δημοτική Επιτροπή, συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Τέλος εξουσιοδοτείται  να  θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και  φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014 .

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Κουγιουμτζίδης Κωνσταντίνος, έμμισθος με τις παρακάτω καθ’  ύλην αρμοδιότητες
 • Την υπογραφή, κάθε ζητήματος που σχετίζεται με την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του γραφείου Πολιτικής Προστασίας. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας του Δήμου καθώς και τη μέριμνα για τη δημιουργία και καλή λειτουργία μηχανισμών και συστημάτων  υποστήριξής της.
 • Το συντονισμό των εθελοντικών οργανώσεων του Δήμου καθώς και την συμμετοχή του και εκπροσώπησή του Δήμου σε όλα τα συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Την εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα Πολιτικής Προστασίας
 • Την εποπτεία και λειτουργία Πολιτικής Άμυνας
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο των  λαϊκών αγορών.

Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο  μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

 • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, και Νεολαίας του Δήμου Θέρμης, Αποστόλου Στυλιανός, έμμισθος, με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητές
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Παιδείας και την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των σχολικών κτιρίων. (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη μέριμνα για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγασή τους, την καθαριότητά τους ,την εφαρμογή πολιτικών προγραμμάτων και εθελοντικών δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών όπως το Κοινωνικό Φροντιστήριο).
 • Την εποπτεία της λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου σε συνεργασία με τους προέδρους και τα μέλη αυτών.
 • Την εποπτεία της λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τα μέλη της
 • Την εποπτεία και  ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών δια βίου μάθησης (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα για την ίδρυση και τη μέριμνα για τη λειτουργία των  Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Θέρμης).

Επιπλέον στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις κάτωθι κατά τόπων αρμοδιότητες:

 • Την αναπλήρωση της ληξιάρχου της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Δημοτικής Ενότητας Μίκρας.
 • Την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των γραφείων και των υποδομών των δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Μίκρας.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας.
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των  κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο  μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

 • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύουν.
 • Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει  πλην όσων ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των  Κοινοτήτων και στη Γενική Γραμματέα . Επίσης εισηγείται  θέματα των αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Συμβούλιο και Δημοτική Επιτροπή, συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Τέλος εξουσιοδοτείται  να  θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και  φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014 .

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αγγέλου Γεώργιος, έμμισθος, με τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Πολιτισμού ( οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον σχεδιασμό, την εισήγηση και την μέριμνα για τη δημιουργία μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων, την προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής,  την επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο Δήμο από τρίτους, την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την επιχορήγηση ΝΠΙΔ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου,  τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης, των Δημοτικών βιβλιοθηκών, των τμημάτων καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, των χορωδιών, φιλαρμονικών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου, τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων).
 • Τη συνεργασία με τους πολιτιστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Θέρμης.

Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο  μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

 • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
 • Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει  πλην όσων ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των  Κοινοτήτων και στη Γενική Γραμματέα . Επίσης εισηγείται  θέματα των αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Συμβούλιο και Δημοτική Επιτροπή, συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Τέλος εξουσιοδοτείται  να  θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και  φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014 .

Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Διαχείρισης-Συντήρησης Οχημάτων, Μωραίτης Αργύριος, έμμισθος, με τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές
 • Την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών Συντήρησης Πρασίνου του τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου (οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αρμοδιότητες σχεδιασμού, εποπτείας, και συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας)
 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών αγροτικής παραγωγής και ανάπτυξης στον τομέα της φυτικής και ζωικής παραγωγής όπως αυτές περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης του αγροτικού κόσμου και την εποπτεία λειτουργίας του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης   (υπογραφή βεβαιώσεων αρμόδιας τριμελούς επιτροπής που χορηγούνται  σε παραγωγούς λαϊκών αγορών, αδειών απόσταξης  στεμφύλων, καταστάσεων κοινοτικών βοσκοτόπων κλπ ), τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα, και τη συνεργασία με τον διαδημοτικό  Σύνδεσμο Προστασίας και Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων ( ΣΥΠΠΑΖΑΘ) του οποίου είναι μέλος ο Δήμος Θέρμης
 • Αρμοδιότητες Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
 • Την εποπτεία της διαχείρισης του στόλου των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.
 • Την παρακολούθηση και εποπτεία της κίνησης των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.
 • Τη μέριμνα για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων.

Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

 • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
 • Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει πλην όσων  ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των  Κοινοτήτων και στη Γενική Γραμματέα .  Επίσης εισηγείται θέματα των αρμοδιοτήτων τους στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Δημοτική Επιτροπή, συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Τέλος εξουσιοδοτείται  να  θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και  φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014

Αντιδήμαρχος Δόμησης, Πολεοδομικών Εφαρμογών και Ενεργειακού Σχεδιασμού, Σαμαράς Σωκράτης, άμισθος, με τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές
 • Την υπογραφή,  κάθε ζητήματος που σχετίζεται με την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας:
 • Του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Ελέγχου Κατασκευών και Εγκαταστάσεων, Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την παραλαβή και ελέγχου πληρότητας υποβαλλόμενων φακέλων για την έκδοση οικοδομικών  αδειών-αδειών δόμησης ,την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας ,  τον έλεγχο κατασκευών και εγκαταστάσεων, τον έλεγχο κατασκευής αυθαιρέτων και ετοιμόρροπων κτισμάτων, την τήρηση των διατάξεων του ΓΟΚ.
 • Tου Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και Σχεδίου Πόλης. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων  την μελέτη και εισήγηση  των αναγκών τροποποίησης /αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου, τον έλεγχο της εφαρμογής ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων ,τη σύνταξη πράξεων εφαρμογής.
 • Tου Γραφείου διοικητικής υποστήριξης και διεκπεραίωσης της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών.
 • Του Αυτοτελούς  Τμήματος Ενεργειακού Σχεδιασμού. Αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η μελέτη και η εισήγηση εφαρμογών συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της πολιτείας για την προώθηση βελτίωσης της Ενεργειακής απόδοσης στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου, την εφαρμογή ενδεικνυόμενων μέτρων μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημοσίων κοινόχρηστων χώρων.

Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

 • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
 • Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει πλην όσων  ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των  Κοινοτήτων και στο Γενικό Γραμματέα .  Επίσης εισηγείται θέματα των αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Συμβούλιο  και Δημοτική Επιτροπή, συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Τέλος εξουσιοδοτείται  να  θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και  φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής, Χατζηδημητρίου Φανή, άμισθη με τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές
 • Την εποπτεία και το συντονισμό όλων των δράσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού  Φαρμακείου, του  Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, του Προγράμματος  “Βοήθεια στο Σπίτι”
 • Τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων Κοινωνικής πολιτικής
 • Την εποπτεία και το συντονισμό όλων των δομών και των υπηρεσιών της   Διεύθυνσης   Προσχολικής Αγωγής (για  θέματα οργάνωσης και  λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών)

Στην παραπάνω Αντιδήμαρχο  μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

 • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
 • Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

Η παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει  πλην όσων ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των  Κοινοτήτων και στη Γενική Γραμματέα . Επίσης εισηγείται  θέματα των αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Συμβούλιο και Δημοτική Επιτροπή, συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Τέλος εξουσιοδοτείται  να  θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και  φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014 .

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Κοντοπίδης Πολυχρόνης , άμισθος, με τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές
 • Την εποπτεία και ευθύνη για τον σχεδιασμό και την εισήγηση για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης) καθώς και για την άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με διυπουργική απόφαση.
 • Την εποπτεία, τον σχεδιασμό και υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για όλους

Στον παραπάνω Αντιδήμαρχο  μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα

 • Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
 • Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για λογαριασμό του Δήμου

Ο παραπάνω Αντιδήμαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει  πλην όσων ανατεθούν με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των  Κοινοτήτων και στη Γενική Γραμματέα . Επίσης εισηγείται  θέματα των αρμοδιοτήτων του στο Δημοτικό Συμβούλιο και Δημοτική Επιτροπή, συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.

Τέλος εξουσιοδοτείται  να  θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα και φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014 .

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των προαναφερόμενων Αντιδημάρχων, τις καθ ύλην αρμοδιότητές τους, ασκεί ο Δήμαρχος

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Δήμος Παύλου Μελά: Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους της Αλεξανδρούπολης

@dmin

Δήμος Λαγκαδά: Ξεκινούν οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς για την περίοδο 2022-2023

@dmin

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου: Διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα