Προκηρύξεις

Δήμος Βόλβης: Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

Ο Δήμαρχος Βόλβης 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 48.072,43 € (Καθαρή εκτιμώμενη αξία  38.768,09 €). Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016, δηλ. η χαμηλότερη συνολική τιμή ανά Τμήμα.

Η προμήθεια των ειδών θα είναι τμηματική ανάλογα με τις αληθινές ανάγκες του Δήμου.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Βόλβης, Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης,Ταχ.Κωδ.: 57014

Τηλ.: 23973-30221,220,200 ,Fax: 23970-65600

E-mail: promithies.dimosvolvis@gmail.com , Ιστοσελίδα: www.dimosvolvis.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση των ενδιαφερομένων έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, www.dimosvolvis.gr , όπου είναι αναρτημένα τα σχετικά έγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΚΗΜΔΗΣ καθώς και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα που αναφέρονται στα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής.

3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας:

Κωδικός NUTS: 3 (2013) –EL522

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: K.A. -Κατηγορίες –Ομάδες-CPV

 

 

 

Κ.Α.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%  (σε €)/ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ CPV (Kωδικός Αριθμός Ειδών  για τις Δημόσιες Συμβάσεις)
02.10.6613.0002 

02.30.6613.0002 

Τμήμα Α

( Α1-Α2)

 ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ  16.312,20/ 13.155,00  30197642-8
02.10.6613.0002 

02.30.6613.0002

 

 

Τμήμα Β

( Β1 –Β2)

 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ,ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ  20.517,45/ 16.546,33  30125100-2
02.10/30.6612

02.60.6612.0001 

Τμήμα Γ

(Γ1-Γ2)

 ΓΡΑΦΙΚΗ  ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  11.242,78/ 9.066,76  30199000-0
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α+Β+Γ  48.072,43/ 38.768,09

Αναλυτικά οι ποσότητες για κάθε είδος σε κάθε τμήμα αναγράφονται στην αρ. 1/2020 μελέτη. 

5. Προσφορές: 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά για ένα ή και για τα δύο τμήματα.  Η διαίρεση σε υποτμήματα έγινε για την διευκόλυνση της  υπηρεσίας του Δήμου που εκδίδει εντάλματα. Συνεπώς η προσφορά ενδιαφερομένων θα γίνει ανά τμήματα και όχι ανά υποτμήματα και οι τιμές για το ίδιο ακριβώς είδος θα είναι ίδιες και στα δύο υποτμήματα.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δώσουν προσφορά για όλη την ποσότητα των ειδών  που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό (άρθρο 59 του Ν. 4412/2016) για κάθε Τμήμα και όχι για μέρος τους.

6. Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας –Ειδικοί όροι

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα λόγω του ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλης ποσότητας των ανωτέρω υλικών. Με την παραλαβή της εντολής μέσω τηλεομοιοτυπίας ο προμηθευτής οφείλει εντός πέντε εργάσιμων ημερών να παραδώσει τα υλικά.

Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να προβεί στην προμήθεια του συνόλου των αναγραφόμενων επί του προϋπολογισμού ποσοτήτων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί στο σύνολο της ποσότητας που θα του ζητηθεί.

Τα προς προμήθεια προϊόντα θα είναι αρίστης ποιότητας. Τόπος παράδοσης ορίζεται το δημοτικό κατάστημα Σταυρού του Δήμου Βόλβης. Η διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας θα είναι ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται με την παραγωγή και εμπορία των ειδών προς προμήθεια. Οι λόγοι αποκλεισμού από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης και τα κριτήρια επιλογής προβλέπονται στα άρθρα 2.2.3 και 2.2.4 έως και 2.2.7  της  διακήρυξης.

8. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 25/02/2020, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 9.30 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησηςδιαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σταυρού, στο κτίριο όπου στεγάζεται η Οικονομική Υπηρεσία .

 9. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών μηνών (3)  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της  κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

11. Χρηματοδότηση: 

Η παρούσα σύμβαση για το Δήμο Βόλβης χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και βαρύνει τους κωδικούς 02.10/30.6613.0002, 02.10/30.6612, 02.60.6612.0001 του προϋπολογισμού 2020 του Δήμου (την με Α.Π.1764/7-02-2020 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης) και θα ψηφιστούν εκ νέου ποσά σε αντίστοιχα Κ.Α. για το υπόλοιπο ποσό της σύμβασης  της προμήθειας μέχρι τη λήξη της.

12. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016.

13. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της  διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ , στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosvolvis.gr  και σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.

14. Τροποποίηση σύμβασης :

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
και με τη αρ.  278/2019 Α.Δ.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΣΕΠ: Πρόσληψη 160 ατόμων στα Σωφρονιστικά Καταστήματα και στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες

@dmin

Δήμος Βόλβης: Πρόσληψη 26 ατόμων για καθαρισμό σχολικών μονάδων

@dmin

ΑΣΕΠ: Βγήκε η προκήρυξη 7Κ/2021 για τις 144 προσλήψεις σε ΚΕΠ

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα