Νόμοι

Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας για τις δημόσιες πισίνες

Με αφορμή τα αυξανόμενα ατυχήματα και τους πνιγμούς στις πισίνες η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα: Προστασία της δημόσιας υγείας μέσω ασφαλούς λειτουργίας δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών Σχετ α) Η Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87/Β/1973) Υ.Δ. «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών» όπως τροποποιήθηκε με την Γ4/1150/1976 (ΦΕΚ 937/Β/17.7.1976) Υ.Δ. και την ΔΥΓ2/80825/05/2006 (ΦΕΚ 120/Β/2.2.2006) Υ.Α. με τις σχετικές εγκυκλίους β) Ο Ν.3766/2009 (ΦΕΚ 102/Α/2009), «Λειτουργική Αδειοδότηση κολυμβητικών δεξαμενών» του όπως ισχύει σήμερα γ) Η με αριθ. 7888/8.5.2017 ΚΥΑ «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών» (ΦΕΚ 1654/Β/2017).

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο: Με στόχο την προστασία και διασφάλιση της υγείας των λουομένων εντός κολυμβητικών δεξαμενών και της Δημόσιας Υγείας γενικότερα, επισημαίνεται προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των ΠΕ της χώρας, η ανάγκη πιστής τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τις απαιτήσεις κατασκευής και τις συνθήκες λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς και παρακολούθησης της αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας τους, μέσω εντατικοποίησης των υγειονομικών ελέγχων στις δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές της χώρας.
Υπενθυμίζεται ότι οι δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές θα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους κατασκευαστικών απαιτήσεων για λόγους ασφαλούς λειτουργίας (υλικά κατασκευής, γενική διάταξη χώρων, στόμια εισροής και εκροής, αύλακες υπερχείλισης, φωτισμός, αερισμός, σύστημα ανακυκλοφορίας, απολύμανση νερού κ.λ.π.) της (α) σχετικής.

Ειδικότερα:

➢Η ποιότητα του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις
διατάξεις του άρθρου 15 της (α) σχετικής
➢Το νερό των κολυμβητικών δεξαμενών θα πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς καθ ́ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, με ρυθμό που εξασφαλίζει την πλήρη ανανέωσή του σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 4 ωρών και σε ειδικές περιπτώσεις των 6 ωρών. Η ανανέωση πρέπει να επιτυγχάνεται είτε με συνεχή ροή νέου καθαρού νερού, είτε με ανακυκλοφορία του νερού των δεξαμενών μετά από προηγούμενο καθαρισμό και απολύμανση. Το σύστημα ανακυκλοφορίας- καθαρισμού-απολύμανσης του νερού θα λειτουργεί όλες τις ώρες χρησιμοποίησης των δεξαμενών και πέραν αυτών για τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για την εξασφάλιση διαυγούς και κατάλληλου από μικροβιολογική άποψη νερού.
➢Η απολύμανση είναι υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών ως ρητά επιβάλλεται από το άρθρο 18 της (α) σχετικής.
➢Η μέτρηση του υπολείμματος χλωρίου στο νερό των κολυμβητικών δεξαμενών θα γίνεται χρωματογραφικά με τη μέθοδο DPD (Διαιθυλοπαραφαινυλοδιαμίνη). Η συγκέντρωση του υπολλειμματικού χλωρίου θα κυμαίνεται μεταξύ 0,4 και 0,7 mg/l .
➢Η διάθεση των υγρών αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και περιβαλλοντικές διατάξεις. ➢Οι εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων νερού κολυμβητικών δεξαμενών θα πραγματοποιούνται σε δημόσια εργαστήρια ή σε εξουσιοδοτημένα από τις υγειονομικές αρχές εργαστήρια νοσοκομείων ή και ιδιωτικά που θα διαθέτουν σχετική διαπίστευση
➢Το προσωπικό εποπτείας και ειδικότερα εκπαιδευμένοι επόπτες (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 της –α- σχετ.) θα πρέπει να βρίσκονται σε υπηρεσία καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της δεξαμενής.

Σημειώνεται ότι:

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 27 της (α) σχετ. για να λειτουργήσει δημοσίας χρήσης κολυμβητική
 2. δεξαμενή απαιτείται άδεια λειτουργίας (με την επιφύλαξη των διατάξεων της –γ- σχετικής), η οποία εκδίδεται από τον οικείο Δήμο μετά από γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Υγιεινής της οικείας ΠΕ.
 3. Στην εν λόγω άδεια λειτουργίας αναγράφονται απαραιτήτως και
 4. α) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια και ο «υπεύθυνος» για τη λειτουργία της και
 5. β)ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εποπτών ασφαλείας και παροχής πρώτων βοηθειών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 της (α) σχετ.
 6. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 1 της (α) σχετ. «υπεύθυνο πρόσωπο» ή «υπεύθυνος» καλείται το φυσικό πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών, το οποίο μεριμνά για τη λειτουργία της δεξαμενής και είναι ικανό να εξασφαλίσει την εφαρμογή των όρων της διάταξης και τυγχάνει της αποδοχής της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Υγιεινής.
 7. Ο υπεύθυνος λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της (α) σχετικής, είναι αρμόδιος πέραν των άλλων για την παρουσία του προσωπικού εποπτείας των λουομένων όπως προβλέπεται από το άρθρο 21 βάσει του μεγέθους της δεξαμενής.
 8. Το προσωπικό εποπτείας αποτελείται από:
  υπεύθυνο επόπτη ασφάλειας ή /και o ειδικευμένο επόπτη, και κατά περίπτωση από ειδικευμένο στην παροχή πρώτων βοηθειών διοικητικό υπάλληλο και θα πρέπει να βρίσκεται σε υπηρεσία καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της δεξαμενής.
  Οι ως άνω αναφερόμενοι επόπτες πέραν των ειδικών απαιτούμενων γνώσεων, για τις οποίες θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, (θα κατέχουν δίπλωμα ή σχετικό πιστοποιητικό), θα είναι και πεπειραμένοι στις μεθόδους και στην τεχνική της παροχής βοήθειας και διάσωσης κολυμβητών, στη χρήση τεχνητής αναπνοής, καθώς και στην εφαρμογή άλλων μέτρων ανάνηψης. Τα ονόματα του ανωτέρω προσωπικού με τα σχετικά στοιχεία εκπαίδευσης και εμπειρίας θα έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής η οποία μπορεί να ζητήσει την αντικατάστασή τους εντός καθορισμένης προθεσμίας, εφόσον το κρίνει αναγκαίο (παρ.1 του αρθ.19 της (α) σχετικής)
 9. Ειδικά για τις κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων (οι οποίες είναι δημόσιας χρήσης) αντί άδειας λειτουργίας υποβάλλεται (από τον ενδιαφερόμενο) γνωστοποίηση (η οποία ενέχει θέση άδειας λειτουργίας), σύμφωνα με τις διατάξεις της (γ) σχετ.
  Σύμφωνα με το άρθρο 4 της (γ) σχετ. ο φορέας λειτουργίας της δεξαμενής, οφείλει να τηρεί φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά λειτουργίας της όπως αυτά περιγράφονται στην παρ.4, σημεία (α) έως και (ζ) του ίδιου άρθρου.
 10. Μεταξύ των δικαιολογητικών που περιλαμβάνει ο φάκελος είναι:
  • τεχνική έκθεση διπλωματούχου μηχανικού στην οποία θα ορίζεται ο «υπεύθυνος ασφαλείας»
 11. • υπεύθυνη δήλωση του φορέα εκμετάλλευσης ότι πληρούνται οι κανόνες ασφαλείας της (α) σχετ.
  Ο ορισμός του υπεύθυνου ασφαλείας (υπεύθυνος επόπτης ασφαλείας) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 της (α) σχετ.
  Παρέχεται η δυνατότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου (στ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3766/2009 αποκλειστικά για καταλύματα με λιγότερες από 50 κλίνες ή εμβαδόν κολυμβητικής δεξαμενής μικρότερο από 100 τ.μ., να εκτελεί χρέη υπευθύνου ασφαλείας ο υπεύθυνος λειτουργίας κατάλληλα εκπαιδευμένος.
  Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 165 του Ν.4070/2012 δεν απαιτείται ο ορισμός υπεύθυνου ασφαλείας στην περίπτωση κολυμβητικής δεξαμενής τουριστικού καταλύματος, η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά τους ενοίκους μεμονωμένων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων της 530992/1987 Απόφασης του Γ.Γ. ΕΟΤ (ΦΕΚ 557/Β/1987).
  Τέλος, ιδιαίτερη μνεία να γίνεται σε ενδεχόμενες περιπτώσεις εμφάνισης ατυχημάτων ή νοσήματος στους λουόμενους.
  Μετά τα ανωτέρω και με σκοπό τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας της παρακολούθησης της αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών, παρακαλούμε όπως διενεργείτε τους αντίστοιχους υγειονομικούς και δειγματοληπτικούς ελέγχους στις κολυμβητικές δεξαμενές της περιοχής ευθύνης σας με συχνότητα τουλάχιστον 1 φορά ανά εξάμηνο.
  Επιπρόσθετα παρακαλούμε να συμπληρώσετε τους συνημμένους πίνακες με τα αποτελέσματα των ενεργειών σας για το πρώτο εννεάμηνο του 2019 και να μας τα αποστείλετε, το αργότερο μέχρι τις 30-9-2019, και σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): ddy@moh.gov.gr
  Το Υπουργείο Τουρισμού στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται όπως υπενθυμίσει στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες Τουρισμού την ανάγκη άμεσης διαβίβασης των γνωστοποιήσεων κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των ΠΕ, προκειμένου να γίνεται εγκαίρως ο έλεγχος της λειτουργίας τους (παρ. 5, 6 του άρθρου 4 της –γ- σχετ.)

Η παρούσα εγκύκλιος μαζί με τους συνημμένους πίνακες μπορεί να αναζητηθεί ΕΔΩ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Προσωπικός Αριθμός: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο 4727/20 για την εφαρμογή του

@dmin

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την περίθαλψη – ασφάλιση και εργασία μεταναστών-προσφύγων

admin

ΑΑΔΕ: Eιδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας 2021

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα