Προσλήψεις

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Προσλήψεις 146 ατόμων

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τρεις (3) μήνες, εκατόν σαράντα έξι (146) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των  προγραμμάτων και των δράσεων του 62ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα..
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.1 ΠΕ – ΒΟΗΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 3 μήνες ΑΘΗΝΑ
1.2 ΠΕ– ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 2 3 μήνες ΑΘΗΝΑ
1.3 ΠΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 3 μήνες ΑΘΗΝΑ
1.4 ΠΕ-ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ              ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 5 10 ημέρες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2.1 ΤΕ- ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ
2.2 ΤΕ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ 1 1 μήνας ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2.3 ΔΕ -ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΟΔΗΓΟΙ 12 13 ημέρες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2.4 ΔΕ – ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ 3 11 ημέρες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2.5 ΔΕ – ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 2 10 ημέρες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3.1 ΠΕ- ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1 2 μήνες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 

3.2

ΔΕ -ΒΟΗΘΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ–ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2 2 μήνες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3.3 ΤΕ–ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ / Info Desks 1 15 ημέρες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3.4 ΔΕ – ΒΟΗΘΟΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ /

Info Desks

10 13 ημέρες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3.5 ΔΕ – ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1 1 μήνας ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3.6 ΔΕ – ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΟΣ 1 45 ημέρες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3.7 ΔΕ – ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 1 20 ημέρες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3.8 ΔΕ- ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 14 ημέρες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3.9 ΔΕ – ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – 7 14 ημέρες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3.10 ΔΕ – ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ     ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 1 14 ημέρες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
4.1 ΠΕ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 3 μήνες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
4.2 ΠΕ- ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ & ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 2 μήνες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
4.3 ΠΕ- ΒΟΗΘΟΣ        ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 1 1 μήνας ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
4.4 ΔΕ – ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΡΕΠΟΡΤΕΡ- ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ 4 10 ημέρες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
4.5 ΠΕ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ 1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ
4.6 ΠΕ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ 1 11 ημέρες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
4.7 ΔΕ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                ΥΛΙΚΟΥ- ΤΣΑΝΤΩΝ 1 10 ημέρες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
4.8 ΔΕ – ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 1 45 ημέρες ΑΘΗΝΑ
4.9 ΔΕ – ΒΟΗΘΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 2 45 ημέρες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
5.1 ΠΕ-                         ΒΟΗΘΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

5 2 μήνες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
5.2 ΔΕ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ – ΤΑΜΙΕΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ 29 15 ημέρες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
5.3 ΔΕ      –        ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΚΟΙΝΟΥ    –      ΤΑΜΙΕΣ    – ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ

1 45 ημέρες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6.1 ΔΕ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ
6.2 ΠΕ- ΒΟΗΘΟΣ AGORA – ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 45 ημέρες ΑΘΗΝΑ
6.3 ΔΕ- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ AGORA 1 2 μήνες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6.4 ΔΕ -ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ AGORA 1 2 μήνες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6.5 ΔΕ -ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

AGORA

1 10 ημέρες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6.6 ΠΕ- ΒΟΗΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 2 2 μήνες ΑΘΗΝΑ
6.7 ΔΕ – ΒΟΗΘΟΙ ΑΓΟΡΑΣ – ΥΠΟΔΟΧΗ 2 10 ημέρες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
6.8 ΠΕ- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 1 1 μήνας ΑΘΗΝΑ
7.1 ΠΕ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 2 μήνες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
7.2 ΔΕ – ΒΟΗΘΟΣ  ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 2 μήνες ΑΘΗΝΑ
7.3 ΔΕ – ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 2 μήνες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
7.4 ΔΕ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ 1 2 μήνες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
7.5 ΔΕ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΒΟΗΘΟΣΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ 1 2 μήνες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
7.6 ΔΕ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 3 15 μέρες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
8 ΔΕ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 22 11 μέρες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
9 ΔΕ-ΚΛΗΤΗΡΕΣ 4 25 ημέρες ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που είναι αναρτημένη στο site του  ΦΕΣΤΙΒΑΛ www.filmfestival.gr και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους δικαιολογητικά, στα γραφεία του Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα. (Θεσσαλονίκη: Πλ. Αριστοτέλους 10, 6ος ορ. και Αθήνα: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 2ος ορ.).

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 – 17:00.

Είναι δυνατή η υποβολή των δικαιολογητικών και ταχυδρομικά με καταληκτική ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021

Στην Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (ηλεκτρονική) του υποψηφίου, πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής του συνόλου της αίτησης, η οποία αποτελείται από το ηλεκτρονικό μέρος (συμπληρώνεται στο www.filmfestival.gr) και από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (στα γραφεία του Φ.Κ.Θ. στην Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα), λήγει την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17:00.

Μπορείτε να κατεβάσετε την προκήρυξη ΕΔΩ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΕΣ: Προσλήψεις συμβασιούχων σε ΟΤΑ

@dmin

Δήμος Παύλου Μελά: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (ΣΟΧ 4/2023)

@dmin

ΟΑΕΔ: Δημοσιεύθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για το πρόγραμμα Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων – Ψηφιακό Μάρκετινγκ

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα