Εργασία

ΟΑΕΔ: Αποτελέσματα voucher στην Κοινωφελή Εργασία

oaed οτα24

ΟΑΕΔ: Στην συγκρότηση Συμπληρωματικού Μητρώου Ωφελουμένων που δικαιούνται επιταγή κατάρτισης στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών» προχώρησε το υπουργείο Εργασίας.

Ειδικότερα ανακοίνωσε Συμπληρωματικό πίνακα ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς απασχόλησης 8.933 ανέργων του ΟΑΕΔ στους δήμους.

Η επιταγή κατάρτισης αφορά στην οικονομική αξία ποσού έως 768 ευρώ καθώς και της πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης από τους ωφελούμενους ύψους 60 ευρώ.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα
Απασχόλησης και Κοινωνικής
Οικονομίας
Υποδιεύθυνση ΙΙ
Πληροφορίες: Ε. Κουτρομάνου
Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4, 10564 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-5271109
Fax : 210 5271167
Αθήνα, 23-12-2019
Αριθ. Πρωτ.: 9.7488
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Συμπληρωματικού Μητρώου Ωφελουμένων που δικαιούνται επιταγή
κατάρτισης στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών».
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 « Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α297)
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 9, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (Α΄265).
2. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
Διαδίκτυο – «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (Α΄112).
3. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 που αφορά στη συγκρότηση και λειτουργία των
συλλογικών οργάνων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄45).
4. Τις διατάξεις του π.δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/8-7-2019 ) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
6. Το Π.Δ. 83/2019 ( ΦΕΚ 121/Α/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το ΠΔ. 84/2019 (ΦΕΚ A` 123/17.07.2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
8. Την αριθ. Δ1.33086/11345/31-07-2019 (Β’3082) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».
9. Την αριθ. 58994/18-06-2019 (Β’2343) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Ανάπτυξης – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης –
Οικονομικών – Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί της διάρθρωσης της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.
10. Την αριθ. πρωτ. 9.5483/09-10-2019 (ΑΔΑ:Ω837465Θ1Ω-8ΑΗ) πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος (αριθμός πρόσκλησης 2/2019) για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο
κατάρτιση ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών».
11. Την αριθ. 5883 /09-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΝ0Π465ΧΙ8-ΘΩΤ) Πρόσκληση με κωδικό ΑΝΑΔ37
και τίτλο – «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες
του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών», καθώς
και την αριθ. πρωτ. 2303/22.04.2019 (ΑΔΑ: 6ΕΧΥ465ΧΙ8-ΩΣΔ) τροποποίηση αυτής.
12. Την αριθ. Δημόσια Πρόσκληση Νο 3/2019 του ΟΑΕΔ προς «ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΕ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ (56)
ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (37) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ 8.933 ΘΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
13. Τις δηλώσεις των ωφελουμένων σχετικά με την παρακολούθηση κατάρτισης όπως αυτές
έχουν δηλωθεί κατά τη διάρκεια της 1ης Συμβουλευτικής στα ΚΠΑ2 και είναι δεσμευτικές.
14. Το από 16-12-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΟΑΕΔ με συνημμένο το σχετικό αρχείο
δικαιούχων κατάρτισης για τη συγκρότηση συμπληρωματικού μητρώου ωφελουμένων.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
1. Την κατάρτιση Συμπληρωματικού Μητρώου Ωφελουμένων της δράσης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών».
2. Το Μητρώο καταρτίζεται ανά επιβλέποντα φορέα (Δήμο, Υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Κεφάλαιο 2 της αριθ. πρωτ. 9.5483/09-10-19(ΑΔΑ:Ω837465Θ1Ω-8ΑΗ)
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και
Κοινωνικής Οικονομίας και δύναται να επικαιροποιείται.
3. Το μητρώο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας περιλαμβάνει τους
ωφελούμενους που δικαιούνται την επιταγή κατάρτισης, με τους κωδικούς αριθμούς των
αιτήσεών τους.
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθ. πρωτ. 9.5483/09-10-19(ΑΔΑ:Ω837465Θ1Ω-8ΑΗ)
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και
Κοινωνικής Οικονομίας (αριθμός πρόσκλησης 2/2019) για συμμετοχή στη δράση με
αντικείμενο κατάρτιση ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 56 Δήμους και 37
Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων
περιοχών».
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Υπουργείο Εργασίας: Διευκρινίσεις για τα self test στον ιδιωτικό τομέα την εβδομάδα 31 Μαΐου-6 Ιουνίου 2021

Αμοιβή Υποχρεωτικής Αργίας και αμοιβή οταν δουλέψεις

Άδεια ειδικού σκοπού: Τι προβλέπει η νέα εγκύκλιος για γονείς παιδιών Γυμνασίου

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα