Δήμοι

Τι φέρνει στην Αυτοδιοίκηση ο Προϋπολογισμός του 2020

proypologismos 2020 ota kai ota24
Σειρά αυτοδιοικητικών αναφορών περιλαμβάνει ο Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2020, που κατετέθη στη Βουλή την 21ηΝοεμβρίου από τον Υπουργό Οικονομικών, Χρ. Σταικούρα.

2019: Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ενοποιημένου Π/Υ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2019, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία αναμένεται να ανέλθει σε πλεόνασμα ύψους 174 εκατ. ευρώ, χαμηλότερο κατά 70 εκατ. ευρώ σε σχέση με το δημοσιονομικό στόχο του Π/Υ του 2019 (244 εκατ. ευρώ). Το μεγαλύτερο μέρος της απόκλισης οφείλεται στις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες έναντι των προβλέψεων.

2020: Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ενοποιημένου Π/Υ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2020 μετά τις προτιθέμενες δημοσιονομικές παρεμβάσεις, αναμένεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 201 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 27 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις εκτιμήσεις 2019, λόγω ενίσχυσης των λοιπών εσόδων από τη δυνατότητα βεβαίωσης των τελών καθαριότητας/ηλεκτροφωτισμού, τέλος ακίνητης περιουσίας, φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, με βάση τα πραγματικά στοιχεία των ακινήτων (επιφάνεια, παλαιότητα, αξία κ.λπ.), καθώς και από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

“Μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Π/Υ στους ΟΤΑ (σε εκατ. ευρώ)

Κατηγορία 2019 2020
Εκτιμήσεις Προβλέψεις
I. Αποδόσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2.418 2.514
α) ΚΑΠΔήμων 1.759 1.857
β) ΚΑΠΠεριφερειών 659 657
II. Λοιπές αποδόσεις σε ΟΤΑ Α’ βαθμού 8 5
IIΙ. Επιχορήγηση σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού 78 190
α) Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών 54 175
β) Επιχορηγήσεις από λοιπά Υπουργεία 24 15
Σύνολο μεταβιβάσεων από τον Τακτικό Π/Y στους ΟΤΑ(Ι+ΙΙ+ΙΙΙ) 2.504 2.709

 

“Ενοποιημένος Π/Υ ΟΤΑ (σε εκατ. ευρώ)

Κατηγορία 2019 2020
Εκτιμήσεις Προβλέψεις
Α] ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6) 7.144 7.524
1) Μεταβιβάσεις από Τακτικό Π/Υ 2.504 2.709
2) Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ 1.096 1.110
3) Τόκοι 53 56
4) Έσοδα από προγράμματα της ΕΕ 31 31
5) Λοιπά έσοδα 2.620 2.749
– Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1.092 1.187
– Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα και

παροχήυπηρεσιών

519 581

 

– Λοιπά ίδια έσοδα 498 442
– Έσοδα ΠΟΕ 511 539
6) Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 840 869
Β] ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6) 6.968 7.314
1) Αμοιβές προσωπικού 2.478 2.510
2) Προνοιακά επιδόματα 163 235
3) Τόκοι 58 55
4) Δαπάνες για επενδύσεις 1.438 1.634
5) Λοιπές δαπάνες 1.969 1.988
– Πληρωμές ΠΟΕ 285 299
– Μεταβιβάσεις σε τρίτους 219 219
– Λοιπές λειτουργικές δαπάνες 1.465 1.470
6) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 863 892
Γ] Ταμειακό ισοζύγιο (Α – Β) 176 210
Δ] Εθνικολογιστικές προσαρμογές -3 -9
Ε] Ισοζύγιοκατά ESA (Γ + Δ) 174 201

 

“ΚΑΠ των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ειδική επιχορήγηση Δήμων, λοιπές αποδόσεις σε Δήμους και λοιπές επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ A’ και B’ βαθμού από τον Π/Υ του ΥΠΕΣ(σε εκατ. ευρώ)

Κατηγορία 2019 2020
Εκτιμήσεις Προβλέψεις
Α]ΟΤΑ Α΄ βαθμού – Δήμοι(Ι + ΙΙ + ΙΙΙ + IV) 1.811 2.037
Ι. ΚΑΠ Δήμων (α + β + γ) 1.759 1.857
α. Απόδοση στους Δήμους ποσοστού επί του φόρου προστιθέμενης αξίας 728 668
β. Απόδοση στους Δήμους ποσοστού επί των καθαρών συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 901 1.088
γ. Απόδοση στους Δήμους ποσοστού επί του ΕΝΦΙΑ 130 101
ΙΙ. Ειδική επιχορήγηση σε ΟΤΑ Α’ βαθμού 24 172
III. Λοιπές αποδόσεις σε ΟΤΑ Α’ βαθμού 8 5
IV. Λοιπές επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ Α’ βαθμού 20 2
Β]ΟΤΑ Β’ βαθμού – Περιφέρειες (Ι + ΙΙ) 670 657
Ι. ΚΑΠ Περιφερειών (α+β) 659 657
α. Απόδοση στις Περιφέρειες ποσοστού επί του φόρου προστιθέμενης αξίας 219 202
β. Απόδοση στις Περιφέρειες ποσοστού επί των καθαρών συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 440 455
ΙΙ. Λοιπές επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ β’ βαθμού 11 0
Γ] ΚΑΠ OTAΑ’ και Β’ βαθμού (Α.Ι + Β.Ι) 2.418 2.514
Δ] Σύνολο μεταβιβάσεων από τον Τακτικό Π/Υτου ΥΠΕΣ(Α + Β) 2.481 2.695

Υπουργείο Εσωτερικών (…) Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) και λοιπές μεταβιβάσεις στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού

“ (…) Οι ΚΑΠ που θα διατεθούν στους Δήμους, εκτιμάται να διαμορφωθούν το 2019 στα 1.759 εκατ. ευρώ, ενώ το 2020 προβλέπεται να ανέλθουν στα 1.857 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, το 2019 λαμβάνουν ειδική επιχορήγηση ύψους 24 εκατ. ευρώ, η οποία καλύπτει τη δαπάνη μισθοδοσίας επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας και τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Το 2020, η ειδική επιχορήγηση προβλέπεται να ανέλθει στα 172 εκατ. ευρώ, η οποία θα καλύψει τη δαπάνη μισθοδοσίας επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας, το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2020-2021 (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2020), το κόστος του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» και την ολοκλήρωση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Επισημαίνεται ότι, οι ΚΑΠ των Δήμων στο 2020 είναι μειωμένοι κατά 670 εκατ. ευρώ όπως και το 2019, λόγω καταβολής των προνοιακών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ. Οι ΚΑΠ που θα διατεθούν στις Περιφέρειες, εκτιμάται να διαμορφωθούν, το 2019, στα 659 εκατ. ευρώ, ενώ το 2020, προβλέπονται να ανέλθουν στα 657 εκατ. ευρώ. Ομοίως και στις Περιφέρειες οιΚΑΠ το 2020 είναι μειωμένοι κατά 70 εκατ. ευρώ, όπως και το 2019, λόγω καταβολής του διατροφικού επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ. ”

Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Αυτοδιοίκησης, μπορείτε να δείτε ειδικές αναφορές στους Πίνακες 3.30, 3.32, 3.33 στις σελίδες 122 και 123 της Εισηγητικής Έκθεσης του Π/Υ.

Τέλος, γενικότερα, αξίζει να σημειωθεί ότι η Κυβέρνηση, αναφερόμενη στις δράσεις για την επίτευξη των προτεραιοτήτων της δημοσιονομικής στρατηγικής της για το έτος 2020, κάνει την εξής μνεία:“η συγκέντρωση των πλεοναζόντων διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου με σκοπό την άσκηση αποτελεσματικότερων πολιτικών διαχείρισης ρευστότητας”.Η ίδια φράση επαναλαμβάνεται και για το 2019.

Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε όλα τα αρχεία του κατατεθέντος Π/Υ για το 2020 ΕΔΩ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Οι δήμοι να λάβουν όλα τα μέτρα και να ανοίξουν τις κλιματιζόμενες αίθουσες για τους πολίτες

admin

Δήμος Κομοτηνής: Έναρξη Σχολικού Μαραθωνίου Ανακύκλωσης – Followgreen 2023-2024

@dmin

Δήμος Παύλου Μελά: Στις 9 Ιανουαρίου 2023 ξεκινούν οι αιτήσεις για τη δομή «Η κουζίνα της καρδιάς μας»

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα