Οδηγός του Πολίτη

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ .

1. Αρμοδιότητα Αρχών / Υπηρεσιών για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι έχουν αρμοδιότητα για θεώρηση γνησίου υπογραφής
2. Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από τους Δημάρχους;
3. Βεβαιώνεται από αρμόδιο υπάλληλο το γνήσιο της δικής του υπογραφής;
4. Σε ποιες περιπτώσεις δεν απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής;
5. Ποια έγγραφα απαιτούνται προκειμένου να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής;
6. Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής, με την επίδειξη δελτίου «παλαιού τύπου» ή «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας;
7. Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής, με την επίδειξη της στρατιωτικής ταυτότητας;
8. Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής, με την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, αν η οικογενειακή κατάσταση, το επάγγελμα ή η διεύθυνση κατοικίας έχουν μεταβληθεί;
9. Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής, με την επίδειξη ταυτότητας, η οποία εκδόθηκε σε χρονική περίοδο όπου ίσχυε άλλο πολίτευμα, λχ Βασιλευομένη Δημοκρατία;
10. Είναι αποδεκτή η βεβαίωση γνησίου υπογραφής που έχει γίνει από αλλοδαπή αρχή;
11. Διαδικασία βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής.
12. Απαιτείται η ανάγνωση, από το αρμόδιο όργανο, των εγγράφων επί των οποίων ζητείται να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής;
13. Πώς βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής αναλφάβητου πολίτη;
14. Μπορεί να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής σε έγγραφο στο οποίο υπογράφουν δύο ή περισσότεροι ενδιαφερόμενοι;
15. Μπορεί να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής προσώπου, εφοδιασμένου με ειδικό πληρεξούσιο, σε σχετικό έγγραφο, για λογαριασμό του εντολέα του;
16. Μπορεί να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής ανηλίκου;
17. Μπορεί να βεβαιωθεί το γνήσιο τής υπογραφής επί ‘‘ιδιόγραφης δήλωσης διανομής περιουσιακών στοιχείων’’ (ιδιόχειρης διαθήκης);
18. Μπορεί να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής σε λευκή σελίδα;
19. Μπορεί να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής σε έγγραφο γραμμένο σε άλλη γλώσσα;
20. Γίνεται έλεγχος του επιληψίμου των εγγράφων στα οποία βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής;
21. Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής πληρώματος πλοίου εν πλω από τον Πλοίαρχο;

Θεσμικό πλαίσιο:
Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του N.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/τ. Α/9-3-1999), όπως συμπληρώθηκαν από αυτές των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 16 του Ν.3345/2005 (Φ.Ε.Κ. 138/ τ. Α/ 16-6-2005).

Ειδικότερα:

Ν. 2690 / 1999
Άρθρο 11
Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

1. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3.

Άρθρο 3
Αιτήσεις προς τη Διοίκηση.

‘‘4. Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.

Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ, στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο, ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη Χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Η ταυτότητα των νομικών προσώπων αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις που ισχύουν στην έδρα τους.’’

Ν. 3345 / 2005
Άρθρο 16

‘‘3. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, μετά τη φράση “από οποιαδήποτε διοικητική αρχή”, προστίθεται η φράση “ή τα ΚΕΠ”.

4. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής: “Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή τα ΚΕΠ, προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα.’’

Ν. 3448 / 2006
Άρθρο 17

‘‘Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους ως τακτικών ή υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου, έχουν αρμοδιότητα να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνουν αντίγραφα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.’’

Συνοπτικά:

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα ΚΕΠ, βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 2690/1999.

Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή τα ΚΕΠ, προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα

Διατύπωση Γνώμης Νομικού Συμβούλου του ΥΠΕΣΔΔΑ
Αριθμ. 1311 / 11.9.2003

‘‘ΙΙ. Από τις διατάξεις αυτές, οι οποίες προφανές είναι ότι αναφέρονται σε έγγραφα που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της εθνικής έννομης τάξης και έχουν προέλθει από ημεδαπές διοικητικές αρχές, προκύπτει χωρίς αμφιβολία ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από τις αρχές αυτές τόσο την βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του όσο και την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο, χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση εκ μέρους τους για περαιτέρω έλεγχο που να έχει σχέση με το επιλήψιμο ή όχι του εγγράφου, πράγμα άλλωστε που ούτε προβλέπεται ούτε φαίνεται να έχει κανένα νόημα μια και πρόκειται για έγγραφο εκδεδομένο από ελληνική διοικητική αρχή, τούτο δε ανεξαρτήτως της γλώσσας στην οποία είναι γραμμένο το έγγραφο αυτό, στην ελληνική δηλαδή ή σε άλλη ξένη, αφού οι παραπάνω διατάξεις δεν διακρίνουν, όπως επίσης και χωρίς καμία σημασία αν πρόκειται για άλλο ξενόγλωσσο κείμενο, επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, εν όψει του ότι όλα αυτά αποτελούν δημόσια έγγραφα με πλήρη αποδεικτική ισχύ για όσα βεβαιώνονται ότι έγιναν από ή ενώπιον του προσώπου που τα συνέταξε και το πρόσωπο αυτό είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο να κάνει τη βεβαίωση αυτή (Βλ. Γν. Ν. Σ. Κ. 335/2002).’’

‘‘… καμία Διοικητική Αρχή τόσο κατά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, όσο και κατά την επικύρωση αντιγράφου, δεν υποχρεούται να προβαίνει σε έλεγχο για το αν το έγγραφο είναι επιλήψιμο ή όχι ακόμα και αν τούτο είναι γραμμένο σε ξένη γλώσσα, αρκεί ο εντεταλμένος υπάλληλος να μπορεί να διαγνώσει ότι πρόκειται για έγγραφο ημεδαπής αρχής, πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο, και ασχέτως αν πρόκειται να υποβληθεί σε ημεδαπές ή αλλοδαπές αρχές. Κατά τον ίδιο επίσης τρόπο επί ξενόγλωσσων εγγράφων, προορισμένων να κατατεθούν σε αλλοδαπή αρχή, δεν προβλέπεται και δεν προκύπτει από τον Κώδικα υποχρέωση υποβολής ανεπίσημης μετάφρασής του στην ελληνική, η οποία (μετάφραση) μετά την βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του μεταφραστή επ’ αυτής θα πρέπει να τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας που έκανε την επικύρωση.’’

1. Αρμοδιότητα Αρχών / Υπηρεσιών για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής μπορεί να ζητήσει κάθε πολίτης από όλες τις Διοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ. Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται από όλους τους υπαλλήλους που υπηρετούν στα ΚΕΠ, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους, ως τακτικών ή υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής από τα Κ.Ε.Π δεν καταργεί την αντίστοιχη υποχρέωση από τις λοιπές Διοικητικές Αρχές. Κατά συνέπεια είναι παράνομη τόσο η άρνηση Διοικητικής ή Αστυνομικής Αρχής να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής, με το πρόσχημα ότι αρμόδια για αυτό είναι τα Κ.Ε.Π, όσο και η παραπομπή για τη συγκεκριμένη διοικητική πράξη σε άλλη Διοικητική Αρχή.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν και στις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, για τις οποίες ισχύουν όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2690/99-«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΣΚΠΟ /Φ.15/οικ.8413 / 18.4. 2006, ΔΙΣΚΠΟ /Φ.15/οικ.6178 / 21.3.2006, ΔΙΣΚΠΟ /Φ.15/οικ. / 13143 / 1.7.2005, ΔΙΣΚΠΟ/ Φ22 / 5583 / 22.3.2005, ΔΙΣΚΠΟ/Φ22/21630 / 12.10.2004

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Νέα απόφαση για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους

admin

Μπαράζ πληρωμών αυτήν την εβδομάδα από e-ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ

Επίδομα 400 ευρώ σε 100.000 επιστήμονες τα κριτήρια

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα