Υπουργεία

Υπουργείο Παιδείας: Στην Βουλή το Νομοσχέδιο με τις αλλαγές για τα ΑΕΙ

Κατατέθηκε στη Βουλή το Νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας  με τίτλο: «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

Το Νομοσχέδιο ρυθμίζει κυρίως θέματα τα οποία αφορούν στον νέο τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, το όριο φοίτησης των φοιτητών και θέματα προστασίας των πανεπιστημίων.

Για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια φέτος θα ισχύσουν τα εξής:
 • Ρυθμίσεις που αφορούν στη θεσμοθέτηση ελάχιστης βάσης εισαγωγής (ΕΒΕ).
 • Κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα θα θέτει ως ΕΒΕ ποσοστό του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το Τμήμα.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν την προετοιμασία των φετινών υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις, οι αλλαγές δεν αφορούν οτιδήποτε αφορά στην προετοιμασία τους.

 • Αφορούν την κατάταξή τους στις σχολές προτίμησής τους, αφού έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών εξετάσεων.
 • Από φέτος οι απόφοιτοι του λυκείου θα μπορούν να καταθέτουν μηχανογραφικό για την εισαγωγή τους στα δημόσια ΙΕΚ, βάσει του απολυτηρίου και επιπλέον κριτηρίων σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ.
 • Για τις φετινές πανελλαδικές οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων παραμένουν ίδιοι.
Τι θα ισχύσει από το 2022 στις Πανελλαδικές
 • Το 2022 για την εισαγωγή στα ΑΕΙ οι απόφοιτοι θα καταθέτουν δύο μηχανογραφικά δελτία.
 • Στην Α φάση οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν το μηχανογραφικό δελτίο με συγκεκριμένο αριθμό επιλογών.
 • Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων της Α φάσης, οι μη εισαχθέντες θα συμμετέχουν στη Β φάση, κατά την οποία οι επιλογές τους θα περιλαμβάνουν όσα τμήματα εξακολουθούν να έχουν κενές θέσεις από την Α φάση χωρίς περιορισμό αριθμού επιλογών, εφόσον επιτυγχάνεται η καθορισμένη ΕΒΕ κάθε τμήματος.
 • Τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων θα τους ορίζουν τα πανεπιστημιακά τμήματα αλλά στην περίπτωση που δεν το κάνουν η διαδικασία αυτή θα ορίζεται από το υπουργείο Παιδείας.
Θέσπιση ορίου φοίτησης στα ΑΕΙ
Η ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται ως εξής:
 • Σε 4ετή προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, συν 2 έτη.
 • Σε προγραμμάτων σπουδών στα οποία ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα 4 έτη, συν 3 έτη.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για φοιτητές για τους οποίους συντρέχει σοβαρός λόγος υγείας στο πρόσωπο των ιδίων ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, στις οποίες περιπτώσεις είναι δυνατή η υπέρβαση του ανώτατου χρόνου.

Για τους ήδη φοιτούντες, ο ανώτατος χρόνος φοίτησης υπολογίζεται ως εξής:
 • Για τους φοιτητές που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω (4+2 έτη για τα τετραετή κ.ο.κ.)
 • Για τους φοιτητές που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης (4 έτη για τα  τετραετή κοκ).
Για την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος Προβλέπονται ρυθμίσεις όπως:
 • Ελεγχόμενη είσοδος στα ΑΕΙ
 • Ίδρυση Μονάδας και Επιτροπής ασφαλείας και προστασίας στα ΑΕΙ
 • Θεσμοθέτηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που θα υπάγεται στην Ελληνική Αστυνομία
 • Πρόβλεψη ολοκληρωμένου πλαισίου πειθαρχικού δικαίου φοιτητών στα ΑΕΙ.
 • Προβλέπονται περαιτέρω μέτρα ασφάλειας και ελεγχόμενη είσοδος και έξοδος σε όλους τους Εξωτερικούς χώρους των πανεπιστημίων. Όπου δεν είναι εφικτό, τότε θα γίνεται έλεγχος εισόδου και στους εσωτερικούς χώρους (πχ αν είναι δίπλα σε πάρκο).
 • Προβλέπεται ακόμα  έκδοση κανονισμού που θα περιλαμβάνει αυτές τις προβλέψεις από τα ιδρύματα, τα οποία αν δεν το πράξουν,  αυτό θα λαμβάνεται υπόψιν στην ετήσια επιχορήγηση.
Νέο αυστηρό πειθαρχικό δίκαιο για φοιτητές

Θεσπίζεται πειθαρχικό συμβούλιο φοιτητών (συμμετέχουν αντιπρύτανης, κοσμήτορας, πρόεδρος τμήματος, μέλος νομικής υπηρεσίας και εκπρόσωπος φοιτητώνΘα μπορεί να επιβάλει ποινές από επίπληξη έως και διαγραφή από το ΑΕΙ για μια σειρά πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Οι αρμοδιότητες της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας
Για την εκπλήρωση της αποστολής των Ο.Π.Π.Ι. το προσωπικό της είναι αρμόδιο για την άσκηση αστυνομικών καθηκόντων και ιδίως για:
 • Την αποτροπή τέλεσης αδικημάτων εντός των χώρων των Α.Ε.Ι.,
 • Τη στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Λήψης Σημάτων μαζί με το προσωπικό των Α.Ε.Ι.,
 • Την πραγματοποίηση περιπολιών,
 • Την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. υπάγεται στην Ελληνική Αστυνομία και η μισθοδοσία του βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το προσωπικό αυτό διατίθεται σε Α.Ε.Ι. με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη, βάσει των αναγκών που διαπιστώνονται σε κάθε Α.Ε.Ι.. Οι διοικήσεις των Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. στο Α.Ε.Ι. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Οι Κάμερες επιτήρησης
Η ΟΠΠΙ, μαζί με τους άλλους φύλακες των ιδρυμάτων που θα υπάγονται στα ΑΕΙ, θα ελέγχει τη διαδικασία εισόδου και εξόδου ενώ προβλέπεται παράλληλα:
 • Δημιουργία ζωνών ελεγχόμενης πρόσβασης με κάμερες επιτήρησης και λειτουργία σε κάθε ΑΕΙ κέντρου λήψης σημάτων,  συνδεδεμένο με αστυνομία.
 • Κέντρο διαχείρισης καταστροφών και συμβάντων
 • Τεχνικός ασφάλειας ανά ΑΕΙ, μελέτες πυροπροστασίας και αναβάθμιση φωτισμού , εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων κτιρίων
 • Ορισμός προσώπων από αστυνομία και πυροσβεστική που θα είναι σε άμεση επαφή με τη διοίκηση του ιδρύματος. Θα είναι μια ομάδα «ήπιας κοινοτικής αστυνόμευσης», όπως είπε ο κ. Χρυσοχοϊδης,  σύμφωνα με καλές πρακτικές σε ΗΠΑ και Ευρώπη που θα υπάγεται απευθείας στον αρχηγό ΕΛΑΣ. Θα αποτελείται από νεοπροσληφθέντες ειδικούς φρουρούς μέσω ΑΣΕΠ  που θα λάβουν ειδική εκπαίδευση, ενώ ο εξοπλισμός τους θα οριστεί από την  ΕΛΑΣ θα διατίθενται στα ΑΕΙ για 4 χρόνια και θα συνεργάζονται με πρύτανη.
 • Δεν θα φέρουν πυροβόλα όπλα αλλά θα έχουν γκλόμπ και σπρέι, ενώ θα φορούν στολές που θα ξεχωρίζουν από άλλους αστυνομικούς και θα στεγάζονται σε χώρους του ιδρύματος διενεργώντας περιπολίες, φύλαξη, κλπ.
 • Θα έχουν προανακριτικά καθήκοντα, ενώ σε περίπτωση αξιόποινων πράξεων θα προχωρούν σε συλλήψεις, δικογραφία κλπ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Αδήλωτα τετραγωνικά: Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου

Καταργούνται και συγχωνεύονται σχολικές μονάδες

@dmin

Υπουργείο Υγείας: Έκλεισε και επίσημα ο συνοριακός σταθμός Νυμφαίας Κομοτηνής

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα