ΔήμοιΟΤΑ

Δήμος Παύλου Μελά: Εγκρίθηκε το τελικό στάδιο μελέτης τροποποίησης Πολεοδομικού Σχεδίου Ευκαρπίας

Ολοκληρώνεται ο πολεοδομικός ανασχεδιασμός του δήμου Παύλου Μελά μετά την έγκριση της σύνταξης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου που αφορά τη Σταυρούπολη και την έγκριση της οριστικής πρότασης μελέτης τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πολίχνης μετά από 15 χρόνια, εγκρίθηκε το τελικό στάδιο της μελέτης τροποποίησης του Γ.Π.Σ. Ευκαρπίας μετά από 12 έτη.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, Δημήτρη Δεμουρτζίδη, και τον αντιδήμαρχο Πολεοδομίας, Κώστα Πάντση, «με το τελικό Β2 στάδιο που αφορά τη διαδικασία θεσμοθέτησης του σημαντικότερου πολεοδομικού εργαλείου της Δημ. Κοινότητας Ευκαρπίας, επιχειρείται η ανάδειξη του ρόλου της Ευκαρπίας στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Αποτελεί μια συνολική πρόταση χωρικής οργάνωσης για την ευρύτερη περιοχή της, με γνώμονα τις αρχές της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και με στόχο την κάλυψη ουσιαστικών κοινωνικών αναγκών», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του δήμου Παύλου Μελά.

Πλέον το προσεχές διάστημα αναμένεται η απόφαση έγκρισης της οριστικής πρότασης από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειες και η έκδοση του απαιτούμενου ΦΕΚ.

Σύμφωνα με τον δήμο, η ολοκλήρωση της μελέτης «Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Ευκαρπίας (νυν Δημοτική Κοινότητα Ευκαρπίας) Δήμου Παύλου Μελά» – B2 Σταδίου (Οριστική Πρόταση),  υλοποιήθηκε με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Παύλου Μελά.

Εναρμονίστηκε πλήρως με τις απαιτήσεις, κατευθύνσεις και παρατηρήσεις των αποφάσεων έγκρισης των συνυποβαλλόμενων μελετών, εγκρίθηκε με την 263 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 8 Ιουλίου 2020».

Με την ίδια απόφαση που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, «προτείνεται ο χαρακτηρισμός σε περιοχή χαμηλής όχλησης, της χρήσης γης της περιοχής ΠΕΠΔ 4 όπου είναι εγκατεστημένη η τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ Α.Ε.».

Προσθέτει ότι «η ένταξη της πράξης «Σύνταξη Τοπικού Χωρικού Σχεδίου» για το Δήμο Παύλου Μελά, χρηματοδοτήθηκε με 586.192 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020».

Οι οκτώ βασικοί στόχοι της τελικής πρότασης του Γ.Π.Σ. Ευκαρπίας

Με βάση την ανακοίνωση του δήμου Παύλου Μελά, υπάρχουν οκτώ στόχοι οι οποίοι διεκδικούνται με βάση το Γ.Π.Σ. Ευκαρπίας:

 1. Η διαμόρφωση ενός χωρικού προτύπου για το σύνολο της εδαφικής περιοχής της Δ.Κ. Ευκαρπίας Δήμου Παύλου Μελά σε εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό. Το πρότυπο αυτό θα συμβάλλει στην ανάδειξη του ρόλου της Ευκαρπίας στο χώρο τόσο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Θ.) όσο και της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Θ.).
 2. Η χωροταξική αναδιοργάνωση όλης της εδαφικής περιοχής της Δ.Κ. Ευκαρπίας και η οργανική ένταξη σε έναν ενιαία σχεδιασμένο χώρο των επιμέρους περιοχών της.
 3. Η εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της Δ.Κ. Ευκαρπίας από τα προβλήματα της άναρχης δόμησης και της μη οργανωμένης χωροθέτησης χρήσεων και λειτουργιών και η δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη σύγχρονων υπερτοπικών λειτουργιών καθώς και για την οργανική συνύπαρξή τους σε ένα αναβαθμισμένο αστικό περιβάλλον.
 4. Η προστασία και ανάδειξη των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και της φυσικής τοπογραφίας με σκοπό τη συνύπαρξη φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος στο πλαίσιο ενός βιώσιμου χωρικού σχεδιασμού.
 5. Ο προσδιορισμός των νέων αναγκών σε γη για οικιστική ανάπτυξη με την παράλληλη επίλυση κρίσιμων προβλημάτων αυθαίρετης εκτός σχεδίου δόμησης, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση προτύπων οικιστικής ανάπτυξης που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στη Δ.Κ. Ευκαρπίας.
 6. Η επανεξέταση του μοντέλου επιτρεπόμενων χρήσεων του οικισμού για την καλύτερη προσαρμογή στην πραγματική κατάσταση, στις διαφαινόμενες τάσεις και στις σύγχρονες ανάγκες του οικισμού της Ευκαρπίας.
 7. Ο επαναπροσδιορισμός των αναγκών σε κοινωνική υποδομή, βάσει του νέου προγραμματικού πληθυσμού.
 8. Ο επανασχεδιασμός της οργάνωσης του μεταφορικού δικτύου ως τμήματος του μεταφορικού δικτύου της συνεκτικής αστικής περιοχής της Θεσσαλονίκης και οι βελτιωτικές παρεμβάσεις του, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν στο μικτό χαρακτήρα της περιοχής, στην αναγκαιότητα σύνδεσης επιμέρους υπο-περιοχών της Δ.Κ. Ευκαρπίας, στην ανάγκη αύξησης των βιώσιμων μετακινήσεων, στα γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του δικτύου και, γενικά, στις ανάγκες των κατοίκων τόσο της Δ.Κ. Ευκαρπίας όσο και της ευρύτερης περιοχής.

Επιπλέον, οι χρήσεις γης που προτείνονται, προσαρμοσμένες πλέον στο νέο θεσμικό πλαίσιο του ΠΔ 59/2018, αποτελούν έναν ευέλικτο συνδυασμό κεντρικών λειτουργιών και γενικής κατοικίας, εξασφαλίζοντας ευνοϊκές προϋποθέσεις για οικονομική ανάπτυξη και αναιρώντας τις αρνητικές επιπτώσεις των εκτεταμένων περιοχών αμιγούς κατοικίας του παλαιότερου σχεδιασμού που δεν εναρμονίζεται με το χαρακτήρα ενός από τους κεντρικότερους Δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Η οριστική πρόταση για το Δομικό Σχέδιο Οργάνωσης της ΔΚ Ευκαρπίας

Η προτεινόμενη οργάνωση των χρήσεων γης και το πλαίσιο προστασίας περιβάλλοντος εξειδικεύουν τις αρχές που τίθενται στο Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης της Δημοτικής Κοινότητας Ευκαρπίας ως ακολούθως:

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ

*Μετατροπές από εκτάρια: 1 Εκτάριο (Ha) ➢10 στρέμματα // 10.000 τετραγωνικά μέτρα (m²)

Οι προβλεπόμενες νέες περιοχές προς πολεοδόμηση έχουν συνολική έκταση 261 Ha και αφορούν:

Περιοχές κατοικίας (139,8Ha)

Προτείνονται οι ακόλουθες περιοχές προς πολεοδόμηση με χρήση κατοικίας:

 • Ο οικισμός της Εφεδρούπολης, έκτασης 28 Ηa περίπου. Στην περιοχή αυτή ορίζεται ΣΔ:0,6
 • Η περιοχή της Φιλοθέης και μια ευρύτερη ζώνη νότια και δυτικά αυτής, συνολικής έκτασης 68,7 Ηa περίπου. Στην περιοχή αυτή ορίζεταιΣΔ:0,6
 • Η περιοχή της Ευξεινούπολης, έκτασης 23,3 Ηa περίπου. Στην περιοχή αυτή ορίζεται ΣΔ:0,8
 • Μια περιοχή, έκτασης 10,3 Ha περίπου, σε επαφή με το δυτικό όριο του εγκεκριμένου σχεδίου του οικισμού της Ευκαρπίας. Στην περιοχή αυτή ορίζεται ΣΔ:0,8
 • Μια μικρή ζώνη βόρεια του σημερινού ορίου της Ευκαρπίας. Στην περιοχή αυτή ορίζεται ΣΔ:0,6
 • Μια ζώνη ανατολικά του σημερινού ορίου της Ευκαρπίας, συνολικής έκτασης 8,3 Ηa, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας προτείνεται να αποτελέσει ένα οργανωμένο πάρκο πόλης. Στη δομήσιμη έκταση της περιοχής αυτής ορίζεται ΣΔ:0,8

Περιοχή υποδοχής δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα

Πρόκειται για μια περιοχή (συνολικής έκτασης 10,5 Ha περίπου), μεταξύ του ανατολικού ορίου του οικισμού και την εξωτερική περιφερειακή οδό, η οποία προτείνεται να πολεοδομηθεί με χρήσεις αστικών κεντρικών λειτουργιών. Στην περιοχή αυτή ορίζεται ΣΔ: 0,8

Περιοχή υποδοχής δραστηριοτήτων του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα χαμηλής όχλησης

Προτείνεται μία περιοχή προς πολεοδόμηση (έκτασης 35 Ha περίπου), η οποία αποτελείται από δύο υποζώνες και βρίσκεται ανατολικά της οδού Λαγκαδά. Στην περιοχή αυτή ορίζεται ΣΔ: 0,8

Οργανωμένος υποδοχέας εξυγίανσης τύπου Β

Πρόκειται για την περιοχή βόρεια και ανατολικά του προτεινόμενου οικιστικού υποδοχέα της Ευξεινούπολης (συνολικής έκτασης 75,7 Ha περίπου), η οποία προτείνεται να πολεοδομηθεί με τη μορφή οργανωμένου υποδοχέα εξυγίανσης τύπου Β (δηλαδή μέσης όχλησης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία. Στην περιοχή αυτή ορίζεται ΣΔ:1,2

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Σε όλη την εκτός ΠΕΠ και εκτός σχεδίου περιοχή που δεν προορίζεται για πολεοδόμηση καθορίζονται οι παρακάτω Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ):

ΠΕΠΔ 1 – Περιοχή εγκατάστασης της μεταποίησης χαμηλής όχλησης και αστικών κεντρικών λειτουργιών.

Ως ΠΕΠΔ 1 προτείνονται δύο περιοχές:

 • Η περιοχή που περικλείεται από την εξωτερική περιφερειακή οδό (στα νότια), το όριο της Δημοτικής Κοινότητας (στα δυτικά και βόρεια), το υφιστάμενο ρέμα που οριοθετεί την περιοχή προς πολεοδόμηση της Φιλοθέης (στα δυτικά) και την οδό Λαγκαδά (στα ανατολικά)
 • Μια μικρότερη περιοχή επί της οδού Λαγκαδά, στα ανατολικά αυτής, βόρεια του υποδοχέα χωροθέτησης μεμονωμένης μεγάλης μονάδας και μέχρι το σημείο συμβολής της οδού Λαγκαδά με υπάρχον ρέμα.

ΠΕΠΔ 2 – Περιοχή εγκατάστασης της μεταποίησης χαμηλής όχλησης.

Ως ΠΕΠΔ 2 ορίζεται η περιοχή βόρεια της εξωτερικής περιφερειακής οδού, βορειοανατολικά του εγκεκριμένου ορίου του οικισμού.

ΠΕΠΔ 3 – Περιοχή εγκατάστασης χονδρεμπορίου και μεταφορών

Ως ΠΕΠΔ 3 ορίζεται μια έκταση στο βόρειο τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας, ανατολικά της οδού Λαγκαδά.

ΠΕΠΔ 4 – Υποδοχέας χωροθέτησης μεμονωμένης μεγάλης μονάδας

Ως ΠΕΠΔ 4 ορίζεται η περιοχή όπου είναι εγκατεστημένη η βιομηχανία ΤΙΤΑΝ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ως Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) ορίζονται η αναδασωτέα περιοχή και τα ρέματα που διατρέχουν την περιοχή.

Πρόκειται για το σύνολο σχεδόν της αναδασωτέας περιοχής που εκτείνεται στο ανατολικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Ευκαρπίας.

Με τις πολεοδομικές παρεμβάσεις και στις τρεις δημοτικές ενότητες, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την αλλαγή της αστικής εικόνας, την ανάπτυξη του δήμου Παύλου Μελά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Δείτε το γενικό πολεοδομικό σχέδιο Ευκαρπίας, όπως το δημοσιοποίησε ο δήμος Παύλου Μελά:

Πηγή: Makthes.gr

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Δήμος Κομοτηνής: Επανεκκίνηση Προγράμματος Κυνοφιλίας στα σχολεία

@dmin

Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνας: Η «Διπλή Ανάπλαση» μετατρέπει τον Βοτανικό σε πάρκο επιχειρηματικών συμφερόντων

@dmin

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου: Πανελλήνιοι Αγώνες Κυπέλλου ξίφους ασκήσεως « Μέγας Αλέξανδρος»

@dmin
Φόρτωση....

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα