Δήμοι

Δήμος Θερμαϊκού: Νέοι Αντιδήμαρχοι – Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Δημάρχου Θερμαϊκού, Γιώργου Τσαμασλή με την οποία ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Θερµαϊκού, µε θητεία από 01-09-2022 µέχρι 31-12-2023, μεταβιβάζοντας σε αυτούς καθ’ ύλην και κατά τόπο συγκεκριμένες αρμοδιότητες ως εξής:
1.    Ορίζει Αντιδήμαρχο Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τον Δηµοτικό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Κούτουκα και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες καθ’ ύλην :
 1. Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισµό της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και των αρµοδιοτήτων αυτής, σύµφωνα µε τον ΟΕΥ (σχετικό 9) και την ισχύουσα πλην των εξαιρετέων, όπου ευθύνη και εποπτεία θα ασκεί άλλος Αντιδήµαρχος ή εντεταλµένος σύµβουλος.
 2. Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισµό της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και των αρµοδιοτήτων αυτής, σύµφωνα µε τον ΟΕΥ(σχετικό 9) και την ισχύουσα νοµοθεσία πλην των εξαιρετέων, όπου ευθύνη και εποπτεία θα ασκεί άλλος Αντιδήµαρχος ή εντεταλµένος σύµβουλος.
 3. Την παρακολούθηση κατάρτισης και εφαρµογής του προϋπολογισµού.
 4. Την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων καθώς και την υπογραφή του τεκµηριωµένου αιτήµατος του διατάκτη της παραγράφου 3α του άρθρου 66 του ν.4270/2014 και της παραγράφου 1α του άρθρου 4 του π.δ.80/2016.
 5. Τη φροντίδα για την εφαρµογή των διατάξεων σχετικά µε τη βεβαίωση και είσπραξη των πάσης φύσης οφειλών προς τον ∆ήµο.
 6. Την υπογραφή πάσης φύσεως αδειών που εκδίδει το Γραφείο Εσόδων του Τµήµατος Εσόδων και Περιουσίας, καθώς και όλων των αποφάσεων επιβολής προστίµων.
 7. Τη φροντίδα τήρησης και εφαρµογής της νοµοθεσίας σχετικά µε τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και γενικά επιχειρήσεων που λαµβάνουν άδεια λειτουργίας από το ∆ήµο.
 8. Την υπογραφή των εγγράφων αρµοδιότητας του Γραφείου Προµηθειών & Υπηρεσιών του ∆ήµου και ειδικότερα Αποφάσεις ∆ηµάρχου για :
  • την έγκριση τευχών τεχνικών προδιαγραφών,
  • την απευθείας ανάθεση προµηθειών και εργασιών,
  • την έγκριση πρακτικών πρόχειρων διαγωνισµών για κατακύρωση, κήρυξη αυτών άγονων ή επανάληψη τους,
  • Συµβάσεις προµήθειας αγαθών και ανάθεσης εργασιών. – ∆ιακηρύξεις και περιλήψεις διακηρύξεων διαγωνισµών.
  • ∆ιαβιβαστικά για δηµοσιοποίηση διαγωνισµών σε Εφηµερίδες, ΦΕΚ, κ.τ.λ.
 9. Την ευθύνη και εποπτεία δηµοτικής αποθήκης υλικών.
 10. Την παραλαβή πάσης φύσεως δικαστικών αποφάσεων και λοιπών εγγράφων κοινοποιούµενων στο ∆ήµο.
 11. Την υπογραφή όλων των εκδιδοµένων από το Γραφείο Προσωπικού του ∆ήµου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και αποφάσεων που αφορούν την προϋπηρεσία, τις πάσης φύσεως άδειες, τις µισθολογικές προαγωγές, της τήρησης ωραρίου εργασίας του προσωπικού του ∆ήµου καθώς και την έκδοση των πράξεων όλων των υπηρεσιακών µεταβολών του προσωπικού.
 12. Την ευθύνη σύνταξης και υπογραφής συµβολαιογραφικών πράξεων µεταβίβασης ακινήτων προς τρίτους, αγοράς ακινήτων, αποδοχής δωρεών κ.α. συµβολαιογραφικών πράξεων.
 13. Την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου και στις τρεις ∆ηµοτικές Ενότητες.
 14. Την υπογραφή Βεβαιώσεων µόνιµης κατοικίας.
 15. Την έκδοση αποφάσεων για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύµου καθώς και την πρόσληψη πατρωνύµου και µητρωνύµου από παιδία που γεννήθηκαν χωρίς γάµο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων, όπως και τον εξελληνισµό του ονοµατεπωνύµου Ελλήνων του Εξωτερικού, οµογενών αλλοδαπών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια και παλιννοστούντων οµογενών που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
 16. Την έκδοση αδειών πολιτικών γάµων.
 17. Την υπογραφή βεβαιώσεων µόνιµης κατοικίας
 18. Την υπογραφή αντιγράφων Ληξιαρχικών Πράξεων.
 19. Την υπογραφή Πιστοποιητικών ∆ηµοτολογίου αντί του Προϊσταµένου.
 20. Τη σύνταξη και υπογραφή του Μ.Α. και των Στρατολογικών Πινάκων.
2.     Ορίζει Αντιδήμαρχο Οδοποιίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρήστο Βογιατζή και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες καθ’ ύλην :
 1. Την ευθύνη, συντήρηση και αποκατάσταση των οδοστρωµάτων, σύµφωνα µε τον ΟΕΥ (σχετικό 9)
 2. Τον σχεδιασµό, την κατασκευή και τη συντήρηση έργων οδοποιίας, σύµφωνα µε τον ΟΕΥ (σχετικό 9)
3.  Ορίζει Αντιδήμαρχο Προγραµµατισµού, Στρατηγικού Σχεδιασμού Βιώσιμης Ανάπτυξης και Δηµόσιας Υγείας στον οποίο παρέχεται αντιμισθία τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ιωσήφ Μισαλέµη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες καθ’ ύλην:
 1. Την ευθύνη, εποπτεία και τον συντονισµό του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Ανάπτυξης, και των αρµοδιοτήτων αυτού, σύµφωνα µε τον ΟΕΥ (σχετικό 9) και την ισχύουσα νοµοθεσία.
 2. Την ευθύνη, εποπτεία και τον συντονισµό του Γραφείου ∆ηµόσιας Υγείας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των αρµοδιοτήτων αυτού σύµφωνα µε τον ΟΕΥ (σχετικό 9) και την ισχύουσα νοµοθεσία.
4.  Ορίζει Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, στον οποίο παρέχεται αντιµισθία τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Κωνσταντίνο Μπάρµπα και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες καθ’ ύλην:
 1. Την ευθύνη, εποπτεία και τον συντονισµό της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και των Τµηµάτων αυτής πλην του Τμήματος Ανακύκλωσης, σύμφωνα µε τον ΟΕΥ (σχετικό 9) και την ισχύουσα νοµοθεσία.
5.  Ορίζει Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Ευζωίας Ζώων Συντροφιάς, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία τον Δηµοτικό Σύμβουλο κ. Χρήστο Τζίνα και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες καθ’ ύλην :
 1. Την ευθύνη, εποπτεία και τον συντονισµό του Γραφείου Περιβάλλοντος και των αρµοδιοτήτων αυτού, σύµφωνα µε τον ΟΕΥ (σχετικό 9) και την ισχύουσα νοµοθεσία.
 2. Την ευθύνη, εποπτεία και το συντονισµό του Τµήµατος Ανακύκλωσης και των αρµοδιοτήτων αυτής σύµφωνα µε τον ΟΕΥ (σχετικό 9) και την ισχύουσα νοµοθεσία.
 3. Την ευθύνη, εποπτεία και τον συντονισµό και του Γραφείου Κοιµητηρίων και των αρµοδιοτήτων αυτού, σύµφωνα µε τον ΟΕΥ (σχετικό 9) και την ισχύουσα νοµοθεσία.
 4. Την εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 4830/2022.
6. Ορίζει Αντιδήµαρχο Παιδείας, στην οποία δεν θα παρέχεται αντιµισθία, την ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Σοφία Ζηφκοπούλου και της µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες, καθ’ ύλην :
 1. Την ευθύνη, εποπτεία και τον συντονισµό του Γραφείου Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης και των αρµοδιοτήτων αυτού, σύµφωνα µε τον ΟΕΥ (σχετικό 9) και την ισχύουσα νοµοθεσία.
7. Ορίζει Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, στην οποία δεν θα παρέχεται αντιµισθία, την ∆ηµοτική Σύµβουλο κ. Ευτυχία Ζαριφέ – Παλιούρα και της µεταβιβάζει τις αρµοδιότητες καθ’ ύλην :
 1. Την ευθύνη, εποπτεία και τον συντονισµό του Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Ισότητας των φύλων και Απασχόλησης και των αρµοδιοτήτων αυτού, σύµφωνα µε τον ΟΕΥ (σχετικό 9) και την ισχύουσα νομοθεσία.

Και τις αρμοδιότητες κατά τόπο για τη ∆ηµοτική Ενότητα Θερµαϊκού :

 1. Τη µέριµνα για τη διατήρηση του εξοπλισµού, που βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
 2. Τη συνεργασία µε τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Στους οριζόμενους Αντιδημάρχους μεταβιβάζονται επίσης οι αρμοδιότητες που εμπίπτουν στον τομέα ευθύνης του καθενός, όπως αναφέρονται ανωτέρω και αφορούν σε :
 1. Εκτέλεση των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 2. Αξιολόγηση των υπαλλήλων, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 3. Έκδοση και υπογραφή πράξεων, αποφάσεων, πιστοποιητικών καθώς και όλων των αποφάσεων, εισηγήσεων ή άλλων εγγράφων, εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρµοδιοτήτων τους καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητάς τους.
 4. Έγκριση τευχών τεχνικών προδιαγραφών εργασιών και προµηθειών, κατά τις κείµενες διατάξεις

Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας, που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κ. Χρήστο Βογιατζή.

Σε όλους τους Αντιδηµάρχους ανατίθενται πέρα των ανωτέρω και :
 • Η θεώρηση γνησίου υπογραφής.
 • Η υπογραφή βεβαιώσεων ζωής.
 • Η υπογραφή πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών των εργαζομένων στο εξωτερικό.
 • Η ευθύνη εργασιών και προμηθειών σχετικά µε τις ανωτέρων αρµοδιότητες.

Επίσης, σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθενται εκ περιτροπής, εναλλακτικά µε τον Δήμαρχο, η τέλεση πολιτικών γάμων που γίνονται στον ∆ήµο, σύμφωνα µε όσα ορίζονται στο Ν.∆. 321/1982.

 

Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων
Α. Ορίζει τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Σπυρίδωνα Αδαµίδη ως Εντεταλµένο  ∆ηµοτικό Σύµβουλο µε ευθύνη:

Την εποπτεία και τον συντονισµό των δράσεων του ∆ήµου αναφορικά µε θέµατα ∆ηµοτικής Περιουσίας, Πολιτισµού, Αθλητισµού, ∆ηµοσίων σχέσεων και Τύπου καθώς και Εθελοντισµού, σύµφωνα µε τον Ο.Ε.Υ (σχετικό 4) και την ισχύουσα νοµοθεσία.

Τον εξουσιοδοτεί για την υπογραφή µε εντολή ∆ηµάρχου, των σχετικών µε τα θέµατα που του ανατίθενται εγγράφων.

Ο ανωτέρω Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος θα χρησιµοποιεί γραφεία και γραµµατειακή υποστήριξη από τις υφιστάµενες δοµές του ∆ήµου.

Β. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μπίρο Θωµά ως Εντεταλµένο Δηµοτικό Σύµβουλο µε ευθύνη:

Την εποπτεία και συντονισµό των δράσεων του ∆ήµου αναφορικά µε το Γραφείο Πρασίνου και των αρµοδιοτήτων αυτού, σύµφωνα µε τον ΟΕΥ (σχετικό 4) και την ισχύουσα νοµοθεσία.

Επίσης µε ευθύνη την εποπτεία και τον συντονισµό των δράσεων του ∆ήµου αναφορικά µε θέµατα της Πολιτικής Προστασίας.

Τον εξουσιοδοτεί για την υπογραφή µε εντολή ∆ηµάρχου, των σχετικών µε τα θέµατα που του ανατίθενται εγγράφων.

Ο ανωτέρω Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος θα χρησιµοποιεί γραφεία και γραµµατειακή υποστήριξη από τις υφιστάµενες δοµές του ∆ήµου.

Γ. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Συμεών Καψάλα ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο µε ευθύνη :

Την εποπτεία και το συντονισµό του Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών και G.I.S. (ΤΠΕ) και των αρµοδιοτήτων αυτού, σύµφωνα µε τον ΟΕΥ (σχετικό 4) και την ισχύουσα νοµοθεσία.

Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισµό της ∆ιεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών (ΚΕΠ) (οι αρµοδιότητες των Υπηρεσιών περιλαµβάνουν μεταξύ άλλων την παροχή διοικητικών εγγράφων και πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων πολιτών και την παραλαβή των τελικών εγγράφων και την παράδοση τους στους πολίτες).

Την ευθύνη της λειτουργία των Υπηρεσιών Εσωτερικής Ανταπόκρισης (οι αρµοδιότητες των Υπηρεσιών περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την υποδοχή αιτηµάτων η διεκπεραίωση των οποίων εµπίπτει στις αρµοδιότητες του ∆ήµου , παρακολούθηση των διαδικασιών διεκπεραίωσης των αιτηµάτων των πολιτών από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου)

Τον εξουσιοδοτεί για την υπογραφή µε εντολή ∆ηµάρχου, των σχετικών µε τα θέµατα που του ανατίθενται εγγράφων.

Ο ανωτέρω Εντεταλμένος ∆ηµοτικός Σύμβουλος θα χρησιμοποιεί γραφεία και γραµµατειακή υποστήριξη από τις υφιστάµενες δομές του ∆ήµου.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Δήμος Λαγκαδά: Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις αποκατάστασης στη γέφυρα της Ασσήρου

@dmin

Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου: Τα μονοπάτια της Κάσου

@dmin

Δήμος Κομοτηνής: Υπεγράφη η σύμβαση για το Ευρωπαϊκό Έργο URBACT SMALL

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα