Εργασία

Αιτήσεις τώρα για 550 εποχικούς σε δήμους, ΔΕΗ, ΕΟΔΥ

Αιτήσεις τώρα για 550 εποχικούς σε δήμους, ΔΕΗ, ΕΟΔΥ

60  άτομα  στη ΔΕΥΑ Λάρισας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας, που εδρεύει στο Δήμο Λαρισαίων, και συγκεκριμένα τους εξής:

 • 11 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, 10 ΔΕ Βοηθών Υδραυλικών, 5 ΔΕ Οδηγών φορτηγών [Γ (C) Κατηγορίας – Χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου],
 • 3 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, 2 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών οχημάτων, 9 ΔΕ Ηλεκτρολόγων – συντηρητών, 3 ΔΕ Χειριστών εκσκαπτικού μηχανήματος (εκσκαφέα – φορτωτή),
 • 2 ΔΕ Καταμετρητών, 2 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών, 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων, 2 ΥΕ Καθαρίστριες και 10 ΥΕ Υπονομοποιών οικοδόμων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (proslipseis@deyal.gr), είτε κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), Τέρμα Τυχερού, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Μισθοδοσίας, υπόψη κας Πολυγένη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2410687112, 104, 103).

2 άτομα  στο Δήμο Πέλλας

Ο Δήμος Πέλλας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:

 • 1 ΠΕ Ψυχολόγος
 • 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός ή Κοινωνικής Εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου spiridis@0746.syzefxis.gov.gr.

2 στην Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Ε.-Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Η Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Ε.-Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:

 • 1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
 • 1 ΠΕ ή ΤΕ Λογιστικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@anel-sa.gr. (ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ).

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές. Η υποβολή αιτήσεων είναι δυνατή μέχρι και τις 26/06/2020. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

6 άτομα στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 21/08/2020. Οι θέσεις είναι:

 • 3 ΠΕ Παιδαγωγών,
 • 2 ΠΕ Νηπιαγωγών
 • 1 ΥΕ Καθαριστών/στριων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, (Δ/νση: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, Τ.Κ. 84300 ΝΑΞΟΣ, τηλ. επικοινωνίας 2285360136) καθημερινά από 09:00 έως 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου ( δηλ. μέχρι: 29-06-2020) .

7 άτομα  στο Δήμο Ξηρομέρου

Ο Δήμος Ξηρομέρου ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών ως εξης:

 • 1 ΔΕ Υδραυλικών, 1 ΔΕ Οδηγών Γ’+ Ε’ Κατηγορίας,
 • 1 ΔΕ Οδηγών Γ’ Κατηγορίας, 1 ΥΕ Βοηθητικού Φυλακτικού Προσωπικού, 3 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@dimosxiromerou.gr).

61 εργάτες στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου Νομού Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα ενός (61) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κορδελιού–Ευόσμου, που εδρεύει στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 14 ΔΕ Οδηγών ( Γ’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 • 1 ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων και
 • 46 ΥΕ Εργατών/τριών καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prokirixi@dke.gr.

45 στη Θάσος Δημοτική Α.Ε.

Η Θάσος Δημοτική Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 45 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι θέσεις είναι:

 • 8 ΔΕ Υπάλληλοι Υποδοχής, 7 ΔΕ Υπαλληλοι Μπαρ, 2 ΔΕ Ναυαγοσω Στης/ΣΤΡΙΑ,
 • 1 ΔΕ Νοσοκομοι/ες, 3 ΔΕ Νυχτοφυλακες, 6 Εργατες/τριες γενικων καθηκοντων, 20 ΥΕ εργατων/τριων καθαριοτητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dimotiki@thassos.gr.

14 στη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας ύστερα από την υπ’ αριθ. 45/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:66ΚΛΟΛΣΓ-7ΘΖ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της (Δημοτικό Κολυμβητήριο) για την εξής κατά αριθμό ατόμων:

 • 5 ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής ή Καθηγητων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,
 • 2 ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτών / τριων, 2 ΔΕ Ναυαγοσωστών / ΤΡΙΩΝ (πισίνας),
 • 1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και 4 ΥΕ Καραριστων/τριων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της επιχείρησης, οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο, τηλέφωνο: 23330 53441-42.

5 άτομα  στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

To Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 2 μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Αναλυτικά οι θέςεις είναι:

 • 1 ΠΕ Γεωλόγος, 2 ΠΕ Γεωγράφοι,
 • 1 ΠΕ Περιβαλλοντολόγος και 1 ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση:

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, Κέντρο Πληροφόρησης Μυτιλήνης, 8ης Νοεμβρίου 17, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη, υπόψη κα. Κωνσταντίνα Μπεντάνα, τηλ. επικοινωνίας: 2251047033, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr), και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στο Σίγρι Λέσβου, στο Κέντρο Πληροφόρησης του Μουσείου στη Μυτιλήνη και στην ιστοσελίδα του Μουσείου (www.petrifiedforest.gr). (Υποβολή αιτήσεων έως 25-06-2020)

6 άτομα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ανακοινώνει την πρόσληψη:

6 ατόμων ΥΕ Προσωπικού Σίτισης-Εστίασης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (hr@rhodes-hospital.gr) είτε κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», Κρίστιαν Μπαρνάρντ 1, Τ.Κ. 85133, Ρόδος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Αγγελικής Αυγουστή (τηλ. επικ.: 22413-60135).

5 άτομα στo Δήμο Αριστοτέλη

Η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών ως εξής:

 • 4 ∆Ε Υπάλληλος Υποδοχής
 • 1 ΥΕ Εργάτης/τρια Καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, µαζί µε τα απαιτούµενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου : axtada@dimosaristoteli.gr

8 άτομα  στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου

Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Αναλυτικά θα απασχοληθούν:

 • 3 ΔΕ Υπάλληλοι Παράλιων, 4 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας
 • 1 ΔΕ Υπάλληλος Χώρου Στάθμευσης Αυτοκίνητων).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , απευθύνοντάς την προς την Δ/νση προσωπικού με ηλεκτρονική μορφή στο : reception@daean.gr.

7 θέσεις στο Δήμο Θέρμης

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κεντρα Κοινωνικης Προνοιας-Φροντιδας & Προσχολικης Αγωγης Δημου Θερμης», ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την ολοκλήρωση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» περιόδου 2019 – 2020 και την υλοποίηση του προγράμματος «Καλοκαιρινή Φύλαξη με Δημιουργική Απασχόληση, 2020» για παιδιά ηλικίας 5 -12 ετών, στο ΚΔΑΠ Θέρμης & στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης συνολικά επτά (7) θέσεων προσωπικού, ως εξής:

 • 2 ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ (ΠΕ), 2 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ (ΠΕ)
 • 2 ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ΠΕ) και 1 ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΤΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσα στην αποκλειστική προθεσμία από 23 /6 έως και 29/06/2020, στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ., (Δ/νση: Κοινοτικό Κατάστημα Τριλόφου, Πλατεία Δημαρχείου-Τρίλοφος, τηλ: 23923/30-213, 214 & 219) από 8:00 πμ έως 15:00 μμ. ή να αποστείλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ν.Π.Δ.Δ. «kkpf@thermi.gov.gr» εντός της ίδιας αποκλειστικής προθεσμίας.

3 χειριστές στο Δήμο Κασσάνδρας

Ο Δημος Κασσανδρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (03) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κασσάνδρας, που εδρεύει στην Κασσάνδρεια, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 1 ΔΕ Οδηγού Φορτηγού
 • 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: damoiridis @0718. syzefxis.gov.gr και mpapadaki @0718. syzefxis. gov. gr

101 διοικητικοί υπάλληλοι στα καταστήματα της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικούαριθμού εκατόν ενός (101) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Πωλήσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Πελατών και της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης για τις Υπηρεσιακές Μονάδες και τα Καταστήματα Πωλήσεων ανά την Επικράτεια.

Θα προσληφθεί διοικητικό προσωπικό από τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εκτος από το πτυχίο οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό για γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

 • Επεξεργασίας κειμένων
 • Υπολογιστικών φύλλων
 • Υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΗ ΣΟΧ και να την υποβάλουν μαζί με τα δικαιολογητικά, αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση cvsales@dei.com.gr Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Υποβολή αιτησεων αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση cvsales@dei.com.gr έως και 25.06.2020.

40 γιατροί και νοσηλευτές στο Δήμο Αθηναίων

Ο Δημος Αθηναιων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για Ευάλωτες Ομάδες Κατοίκων της Αθήνας σε Πολυδύναμα Κέντρα του Δήμου Αθηναίων» της Πράξης «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για Ευάλωτες Ομάδες Κατοίκων της Αθήνας» στο Δήμο Αθηναίων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο αςεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (soxproslipsi@athens.gr). Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75) που θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ).

18 γιατροί στο Δημο Νεάπολης Συκεών

Το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών στο πλαίσιο του έργου «Δημοτικά Ιατρεία για ευπαθείς ομάδες στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών», ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 18 γιατρούς. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν:

 • Αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, με προγραμματισμένο ραντεβού, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία ( τηλέφωνο επικοινωνίας 2310639355).
 • Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών, Μεσολογγίου 54 και Περγάμου 2, Γ ΚΑΠΗ Συκεών 2ο όροφο, υπόψιν κας Αλεξίου Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310639355).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 1/7/2020.

45 φύλακες και καθαροστες στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (45) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων φύλαξης και περιστάσεων καθαριότητας των εγκαταστάσεων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), που εδρεύει στην Αθήνα. Θα προσληφθούν:

 • 30 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 1 ΔΕ Επόπτης Καθαριότητας
 • 13 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(sox1@eody.gov.gr) απευθύνοντάς την στη Γραμματεία Ε.Ο.Δ.Υ. (τηλ. επικοινωνίας: 210 5212062) με την επισήμανση “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πλήρωσης θέσεων προσωπικού ασφάλειας” ή “για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προσωπικού καθαριότητας”.

37 θέσεις στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου

Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου ανακοινώνει την πρόσληψη 37 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών ως εξής:

 • 1 ΔΕ μηχανοτεχνίτη 1 ΔΕ οδηγός χειρ. ανυψωτικου μηχ.
 • 1 ΔΕ χειριστή μηχ. έργου 1 και 34 ΥΕ εργατών καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (tpm2@0144.syzefxis.gov.gr).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

33 υπάλληλοι στο Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη 33 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Αναλυτικά οι θέσεις είναι:

 • 20 ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής  6 ΤΕ Νοσηλευτών
 • 4 ΔΕ Ναυαγοσώστης, 1 ΠΕ Θεατρολόγων, 1 ΠΕ Εικαστικών
 • 1 ΠΕ Μουσικών, 1 ΔΕ Μουσικών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισυνάψουν, στο ηλεκτρονικό τους μήνυμα, την αίτηση και τα κάτωθι δικαιολογητικά :

 1. Αστυνομική ταυτότητα (σε δύο όψεις).
 2. Τίτλος σπουδών, όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.
 3. Πτυχίο ή διπλώματος ή πιστοποιητικού Ναυαγοσώστη αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική αρχή.
 4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται.
 5. Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, όπου αυτά απαιτούνται.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα, τα κωλύματα του Π.Δ. 164/2004, του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά, έως και 23/06/2020, αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση tadynamiko@chania.gr.

36 χειριστές στο Δήμο Κατερίνης

Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη 36 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών ως εξής:

 • 2 ΔΕ χειριστών μηχανήματων έργων (JCB)  , 1 ΔΕ χειριστών μηχανήματων έργων (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)
 • 1 ΔΕ χειριστών μηχανήματων έργων (ΦΟΡΤΩΤΗ), 2 ΔΕ χειριστών γεωργικου ελκυστηρα, 30 ΥΕ εργατών πράσινου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 – Α’ όροφος), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
 3. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Βασικό τίτλο σπουδών για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση.
 5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την Τρίτη 23-06-2020.

7 στην Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Η Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως:

 • 2 ΠΕ Ιατροί
 • 5 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Επιχείρησης (Δ.νση: Λουτρά Λαγκαδά, τηλ: 23940 22165, 22488) στο γραφείο Προσωπικού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

2 στην Αναπτυξιακή Λήμνου

Η Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Ε.-Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:

 • 1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
 • 1 ΠΕ ή ΤΕ Λογιστικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@anel-sa.gr. (ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ). Η υποβολή αιτήσεων είναι δυνατή μέχρι και τις 26/06/2020.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΑΕΔ: Δημοσιεύθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για την Κοινωφελή Εργασία

@dmin

Μιχαηλίδου: Ο εργοδότης οφείλει να ελέγξει αν οι εργαζόμενοί του εμβολιαστούν

@dmin

Εργασιακό Νομοσχέδιο: Οι 10 βασικές αλλαγές που φέρνει

@dmin
Φόρτωση....

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα