Οδηγός του Πολίτη

e-ΕΦΚΑ: Καταργούνται 68 διαδικασίες των ΚΕΠ

Καταργούνται από τα συστήματα των ΚΕΠ 68 διαδικασίες του e-ΕΦΚΑ που κρίθηκαν παρωχημένες ή παρέχονται μόνο ηλεκτρονικά.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προχώρησαν σε συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση και τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών των φορέων του δεύτερου, με στόχο τη διοικητική αποκάθαρση παρωχημένων  διαδικασιών που υπήρχαν στις βάσεις δεδομένων του Κράτους και μπέρδευαν τόσο τους υπαλλήλους όσο και τους πολίτες.

Πιο συγκεκριμένα, η Ομάδα Εργασίας έχει ξεκινήσει με την επαναξιολόγηση 272 διαδικασιών του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να προωθηθεί η ουσιαστική διοικητική ενοποίηση του Φορέα και να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η Ομάδα εργάζεται σε τρεις (3) άξονες:
  • Την αποκάθαρση παρωχημένων διαδικασιών που δεν έχουν πλέον νόημα ύπαρξης, είτε μέσω συγχώνευσης τους είτε μέσω κατάργησης τους από τα συστήματα του Δημοσίου
  • Τον ανασχεδιασμό και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και την ένταξη τους στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, όπου αυτό είναι εφικτό
  • Την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και την παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr) αλλά και την επίσημη ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).

Στο παραπάνω πλαίσιο, με Εγκύκλιο που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και συντονιστής της Ομάδας Εργασίας Λεωνίδας Χριστόπουλος προς όλα τα ΚΕΠ της χώρας, εξήντα οκτώ (68) διαδικασίες του e-ΕΦΚΑ, που κρίθηκαν παρωχημένες ή που παρέχονται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά, καταργούνται από τα συστήματα των ΚΕΠ, ενώ 11 από αυτές έχουν ήδη αντικατασταθεί από μια Ενιαία Διαδικασία για τα Έξοδα Κηδείας, μέσω του gov.gr και των ΚΕΠ, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργου Γεωργαντά.

Οι εξήντα οκτώ διαδικασίες που καταργούνται είναι οι εξής:

Κωδικός ekep

Τίτλος πιστοποιημένης διαδικασίας

40

Ανανέωση βιβλιαρίου ασθένειας ΙΚΑ (άμεσα ασφαλισμένου)

41

Ανανέωση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθένειας ΙΚΑ (για τη σύζυγο)

42

Ανανέωση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθένειας ΙΚΑ (για τα άγαμα τέκνα)

101

Έξοδα κηδείας συνταξιούχου ΤΣΑΥ

143

Ανανέωση βιβλιαρίου υγείας ΤΣΜΕΔΕ

149

Διαγραφή από τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ

150

Εγγραφή άμεσου μέλους στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ

151

Εγγραφή συζύγου στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ

152

Εγγραφή τέκνου / τέκνων στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ

153

Έκδοση νέου βιβλιάριου υγείας ΤΣΜΕΔΕ (σε αντικατάσταση απολεσθέντος άμεσα ασφαλισμένου ή συζύγου ή τέκνου)

154

Επανεγγραφή άμεσου μέλους στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ

167

Βεβαίωση ασφάλισης για τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ

311

Έκδοση βιβλιαρίου υγείας ΙΚΑ (άμεσα ασφαλισμένου)

312

Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ για τον ανασφάλιστο σύζυγο

313

Έκδοση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ (για τα άγαμα τέκνα)

314

Έκδοση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας (για τη σύζυγο)

675

Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας Δημοσίων Υπαλλήλων (για προστατευόμενα μέλη)

1318

Λήψη εξόδων κηδείας (για συνταξιούχους Α.Ν. 189/67)

1693

Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Παιδιά / Ανήλικα αγόρια ή ανύπαντρα και άνεργα κορίτσια

1694

Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Διαζευγμένη / ος εντός ενός έτους από την ημερομηνία του διαζευκτηρίου

1695

Έκδοση βιβλιαρίων νοσηλείας ασφ. Δημοσίου/ Εν ενεργεία υπαλλήλου

1696

Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Σύζυγος

1697

Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Συνταξιούχος με αναστολή

1698

Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Χήρα / ος

1699

Έκδοση βιβλιαρίων Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Ανύπαντρα ενήλικα παιδιά που σπουδάζουν

1700

Έκδοση βιβλιαρίου Νοσηλείας ασφ. Δημοσίου / Συνταξιούχος

2085

Υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου

2087

Απώλεια Ατομικού Βιβλιαρίου Ασθενείας

2088

Απώλεια Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθενείας Συζύγου

2089

Απώλεια Οικογενειακού Βιβλιαρίου άγαμων τέκνων

2092

Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (για ασφαλισμένους του ΟΑΠ-ΔΕΗ)

2107

Αντικατάσταση βιβλιαρίου ασθενείας λόγω συμπλήρωσης, απώλειας ή καταστροφής

2110

Χορήγηση βεβαίωσης υπαγωγής στον Κλάδο Υγείας Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων και μελών οικογενείας

2111

Χορήγηση βεβαίωσης διακοπής από την ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων και μελών οικογενείας

2113

Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον Κλάδο Υγείας μέλους οικογένειας ασφαλισμένων και συνταξιούχων

2173

Αντικατάσταση απολεσθέντος βιβλιαρίου κλάδων σύνταξης και πρόνοιας

2197

Χορήγηση εξόδων κηδείας θανόντος συνταξιούχου ή ασφαλισμένου του ταμείου

147

ΤΣΜΕΔΕ – Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας

151

Εγγραφή συζύγου στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ

152

Εγγραφή τέκνου / τέκνων στον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ

1177

Ηλεκτρονική Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) Μέσω Κ.Ε.Π. Πιστοποιημένου χρήστη

1178

Έγγραφή – Πιστοποίηση Εργοδότη για χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω Κ.Ε.Π. η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)

1246

Επανεκτύπωση ειδοποίησης /απόδειξης καταβολής εισφοράς

1247

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ΟΓΑ

1249

Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας

1252

Χορήγηση βεβαίωσης καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση

1253

Χορήγηση βεβαίωσης περί ασφάλισης, διακοπής ασφάλισης, επανεγγραφής και λοιπές βεβαιώσεις σχετικές με την ασφάλιση

1265

Χορήγηση βεβαίωσης φόρου εισοδήματος έτους/ετών

1311

Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (για δικολάβους)

10002

Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής σε μη απογεγραμμένες/ους στο ΙΚΑ ατομικές επιχειρήσεις –επιτηδευματίες (φυσικά πρόσωπα)

2139

ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) – Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση (μόνο για ασφαλισμένους που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους μηχανογραφικά).

2140

ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) – Βεβαίωση μη οφειλής για συμμετοχή σε διαγωνισμούς (η βεβαίωση μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε ασφαλισμένους που για ολόκληρο το χρόνο ασφάλισής τους οι εισφορές τους καταβάλλονται συνεχώς μηχανογραφικά)

2141

ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) – Βεβαίωση Ταμειακής ενημερότητας Ν. 2084/92, για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τη ΔΟΥ (η βεβαίωση μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε ασφαλισμένους που για ολόκληρο το χρόνο ασφάλισής τους οι εισφορές τους καταβάλλονται συνεχώς μηχανογραφικά)

2147

Έκδοση βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας

2148

Έκδοση βεβαίωσης εργοδοτών ξενοδοχείων περί οφειλών

2149

Χορήγηση εφάπαξ παροχής ή επιστροφή ατομικών εισφορών ασφαλισμένου ξενοδοχοϋπαλλήλου

1167

Διεκπεραίωση αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού συνταξιοδοτικής κατάστασης αποβιώσαντος (για χρήση σε αίτημα για καταβολή εξόδων κηδείας)

0.092

Κάλυψη εξόδων κηδείας ασφαλισμένου από ΤΣΑΥ

0.101

Κάλυψη εξόδων κηδείας συνταξιούχου από ΤΣΑΥ

1318

Λήψη εξόδων κηδείας (για συνταξιούχους Α.Ν. 189/67) από Ταμείο Νομικών

2097

Χορήγηση βοηθήματος για έξοδα κηδείας (ΟΑΠ – ΔΕΗ)

0.155

Χορήγηση εξόδων κηδείας ΤΣΜΕΔΕ

0.046

Χορήγηση εξόδων κηδείας από το ΙΚΑ

2197

Χορήγηση εξόδων κηδείας θανόντος συνταξιούχου ή ασφαλισμένου του ΤΕΑΥΕΚ

1259

Χορήγηση εξόδων κηδείας και καταβολή ανείσπρακτων συντάξεων από τον ΟΓΑ

2178

Χορήγηση συντάξεως θανάτου και εξόδων κηδείας σε χήρες-χήρους και ορφανά συνταξιούχων υγειονομικών από ΤΣΑΥ

2177

Χορήγηση σύνταξης θανάτου και εξόδων κηδείας από το ΤΣΑΥ

2092

Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (για ασφαλισμένους του ΟΑΠ-ΔΕΗ)

2114

Αίτηση έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας προς τον ΟΓΑ

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΑΔΕ: Μεταβιβάσεις ακινήτων σε 15 λεπτά μέσω του myProperty

@dmin

Covid Free Wallet : Από σήμερα διαθέσιμη η ψηφιακή ταυτότητα

@dmin

ΟΑΕΔ: Ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τις επιταγές κοινωνικού τουρισμού

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα