Σώματα ασφαλείας

Πολεμική Αεροπορία: Πρόσκληση για κατάταξη με την 2023 Α’/ΕΣΣΟ

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια η εγκύκλιος διαταγή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την οποία καλούνται να καταταγούν στην Πολεμική Αεροπορία με τη 2023 Α’/ΕΣΣΟ από 6 έως 7 Φεβρουαρίου 2023 οι στρατεύσιμοι σωματικής κατηγορίας ικανότητας  (Ι1 έως Ι4) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες:

α. Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2025 (γεννημένοι το 2004) που είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα Αρρένων των νομών: Αττικής (ΣΥ Αττικής και ΣΥ Πειραιά), Ευβοίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Ευρυτανίας (ΣΥ Στερεάς Ελλάδας), Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Χανίων (ΣΥ Κρήτης), Δωδεκανήσου, Κυκλάδων (ΣΥ Νοτίου Αιγαίου), Λέσβου, Σάμου, Χίου (ΣΥ Βορείου Αιγαίου), Κέρκυρας (ΣΥ Κέρκυρας), Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας (ΣΥ Θεσσαλίας) και Θεσσαλονίκης (ΣΥ Θεσσαλονίκης),

β. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 2000 έως και 2024 (γεννημένοι το 1979 έως και το 2003) από όλους τους νομούς, που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως και 31 Οκτωβρίου 2022,

γ. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων της παραγράφου β της παρούσας διαταγής που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2022 έως και 31 Ιανουαρίου 2023,

δ. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι των παραπάνω κλάσεων, που κλήθηκαν με προηγούμενες ΕΣΣΟ και για λόγους υγείας μετατοπίσθηκε η ημερομηνία κατάταξής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 7γ του άρθρου 37 του του Ν. 3421/ 2005,

ε. Οι στρατεύσιμοι που υπέβαλαν δικαιολογητικά για να καταταχθούν ως πρότακτοι οπλίτες, σύμφωνα με το άρθρο 38 του του Ν. 3421/ 2005. Οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να ανακαλούν οποτεδήποτε τα δικαιολογητικά ή να μην κατατάσσονται, χωρίς να υπέχουν συνέπειες,

στ. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους, που έτυχαν αναβολής κατάταξης ως νοσηλευόμενοι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του του Ν. 3421/ 2005,

ζ. Οι στρατεύσιμοι, που με διαταγές της διεύθυνσης Στρατολογίας (Β4) του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, εκτός των παραπάνω κατηγοριών, εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στην 2023 Α΄/ΕΣΣΟ για διάφορους λόγους (υπηρεσιακές ανάγκες, ικανοποίηση αιτημάτων στρατευσίμων, κλπ),

η. Οι στρατεύσιμοι που με διαταγές της διεύθυνσης Β4 (ΝΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑ) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας μεταφέρθηκαν από τους άλλους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων στην Πολεμική Αεροπορία και υποχρεούνται να καταταγούν με την 2023 Α΄/ΕΣΣΟ,

θ. Οι μόνιμοι μονίμους κατοίκους εξωτερικού της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του του Ν. 3421/ 2005, εφόσον υποβάλουν αίτηση για αρχική κατάταξη τμηματικής εκπλήρωσης της θητείας τους,

ι. Οι ανήκοντες στις κλάσεις της παραγράφου β της παρούσας διαταγής που προέρχονται από την κατηγορία των ανυπότακτων,

ια. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι που παραπέμφθηκαν στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή και κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) μέχρι και τετάρτης (Ι/4), σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του του Ν. 3421/ 2005,

ιβ. Οι στρατεύσιμοι, οι οποίοι:

(1) Έλαβαν αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους με τη 2022 Ε΄/ΕΣΣΟ,

(2) Έλαβαν αναδρομικά αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους με την 2022 Ε΄/ΕΣΣΟ, εφόσον δεν έχουν ήδη καταταγεί και δεν έχει παρέλθει η τελευταία ημέρα κατάταξης της 2023 Α΄/ΕΣΣΟ, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του του Ν. 3421/ 2005. Όσοι είχαν λάβει οποτεδήποτε αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, μπορούν να κατατάσσονται εμπρόθεσμα μέχρι και την τελευταία ημερομηνία κατάταξης της 2023 Α΄/ΕΣΣΟ,

(3) Έλαβαν αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους με τη 2022 ΣΤ΄/ΕΣΣΟ και την διέκοψαν, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 29 του του Ν. 3421/ 2005,

ιγ. Οι στρατεύσιμοι των οποίων το αίτημα αναβολής κατάταξης για κοινωνικούς λόγους απορρίφθηκε από την αρμόδια διοίκηση στρατολογικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του του Ν. 3421/ 2005,

ιδ. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του του Ν. 3421/ 2005 που επιθυμούν να καταταγούν εκτός ΕΣΣΟ, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 1 ( σ.σ. που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους), από 6 Φεβρουαρίου 2023 έως και την προηγούμενη της πρώτης ημέρας κατάταξης της 2023 Β΄/ΕΣΣΟ.

Όσοι από τους καλούμενους με την εν λόγω διαταγή κηρυχθούν ανυπότακτοι, λόγω μη κατάταξής τους, θα καλούνται για κατάταξη, κατά τη διάρκεια της ανυποταξίας τους με την παρούσα διαταγή.

Ποιοι δεν έχουν υποχρέωση για κατάταξη

Αναβάλλεται η κατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία των στρατευσίμων που ανήκουν στις κατηγορίες των άρθρων 14 – 29 του του Ν. 3421/ 2005,. Αυτοί πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια στρατολογική υπηρεσία τα προβλεπόμενα για την περίπτωσή τους δικαιολογητικά.

Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων για κατάταξη
  • 6η και 7η Φεβρουαρίου 2023 για τους στρατεύσιμους όλων των στρατολογικών υπηρεσιών που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας Ι2 έως Ι4 με γνωμάτευση οποιασδήποτε επιτροπής Απαλλαγών των Ενόπλων Δυνάμεων,
  • 6η και 7η Φεβρουαρίου 2023 για τους λοιπούς στρατεύσιμους όλων των στρατολογικών υπηρεσιών.

Όλοι οι στρατεύσιμοι που καλούνται με την εν λόγω διαταγή υποχρεούνται να καταταγούν στην 124 ΠΒΕ (Τρίπολη), εκτός αυτών που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκε η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε επιτροπής Απαλλαγών των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι υποχρεούνται.

Οι καλούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στο κέντρο Κατάταξης:

To αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου ανίχνευσης SARS COV 2 (τεστ PCR), το οποίο να έχει πραγματοποιηθεί έως εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την ημερομηνία κατάταξης.

Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε περιφερειακά ιατρεία ή στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου ταυτοποιητικού στοιχείου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4790/2021 (Α΄48), όπως ισχύει. Οι υπόχρεοι για κατάταξη με θετικό αποτέλεσμα τεστ PCR δεν μεταβαίνουν για κατάταξη αλλά οφείλουν να αποστείλουν στο φρουραρχείο του τόπου κατοικίας τους βεβαίωση του ανωτέρω αποτελέσματος μέχρι την ημερομηνία κατάταξής τους, αναφέρει η σχετική διαταγή.

Το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, εφόσον έχουν εμβολιαστεί κατά της COVID-19 ή νοσήσει από αυτήν.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη πρόσληψης 100 ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό

@dmin

ΕΛ.ΑΣ: Ψηφιακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη

@dmin

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης : Δώρα στα πολύτεκνα μέλη της για πρώτη φορά

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα