Προμήθεια μηχανημάτων έργου στον Δ. Τρικκαίων 86.800,00 ευρω

ΘΕΜΑ : Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Τρικκαίων
(Ν. Τρικάλων) του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με
τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».
Σχετικά:
1. Η με αριθμ. 47036/06-09-2018 (ΑΔΑ : 6Τ3Ο465ΧΘ7-Μ7Χ) Απόφαση Ένταξης του
Υπουργείου Εσωτερικών για τον Δήμο Τρικκαίων (Ν. Τρικάλων).
2. Τα με αριθμ. πρωτ. 77415/24-12-2018 (ΑΔΑ : ΨΒΥ3465ΧΘ7-ΥΒΒ) και 67994/30-09-
2019 (ΑΔΑ : 6943465ΧΘ7-ΦΥΗ) έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Το με αριθμ. πρωτ. 68260/01-10-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 36054/11-10-2019 αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου
Τρικκαίων για το έργο ««Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού
εξοπλισμού του Δ. Τρικκαίων».
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, παρακαλούμε να χρεώσετε το λογαριασμό του
Υπουργείου με αριθμ. 33050176 και τίτλο «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων», με το
ποσό # 86.800,00 € # και να ενεργήσετε προκειμένου να μεταφερθεί το ανωτέρω ποσό
στον δικαιούχο φορέα σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Κοινοποίηση
1. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
2. Δήμο Τρικκαίων (Ν. Τρικάλων)
Εσωτερική Διανομή
1. Γεν. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. & Α.Π
2. Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 04 Νοεμβρίου 2019
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε.
Πίνακας χρηματοδότησης έργων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια
μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».
Α/Α Δήμος Τίτλος έργου Ποσό 3ης Χρηματοδότησης (€)
1 Δ. Τρικκαίων Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Τρικκαίων 86.800,00
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *