Εγκύκλιοι

Ενημέρωση προς φορείς και δομές από την Ε.Ε.Τ.Ά.Ά.

ΦΟΡΕΙΣ/ΔΟΜΕΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».

Συμμετοχή – Υποχρεώσεις Φορέων /Δομών
Η συμμετοχή των Φορέων /Δομών στο πρόγραμμα καθώς και οι υποχρεώσεις αυτών, περιγράφονται
στο Άρθρο 10 της υπ’ αριθ. 71383/8-7-2020 ΚΥΆ (ΦΕΚ 2774/ Β΄) και αναλύεται στα Άρθρα 9 και 10 της με
Άρ. Πρωτ.: 9549 /16-7-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Ά.Ά.
Υποχρεώσεις Φορέων /Δομών:
1) Αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Φορέων/Δομών της Δράσης.
Υποβολή αίτησης για ένταξη στο Μητρώο Φορέων/Δομών της Δράσης, στην ειδική εφαρμογή της
Ε.Ε.Τ.Ά.Ά.
2) Εκδοση Ψηφιακής Υπογραφής του Νόμιμου εκπροσώπου.
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος είναι απαραίτητο να αποκτήσει Ψηφιακή Υπογραφή, απαραίτητα πριν
την υποβολή της πρώτης Συγκεντρωτικής Κατάστασης Παραστατικών. Οπου παρακάτω
αναφέρεται ότι πρέπει να υποβληθεί στην ΕΕΤΆΆ, υπογεγραμμένο έντυπο, αυτό πρέπει να είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένο.
3) Υποβολή στο Μητρώο Φορέων/Δομών, υπογεγραμμένης της Υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου
εκπροσώπου του φορέα, περί αποδοχής των όρων της πρόσκλησης και δήλωσης του τραπεζικού
λογαριασμού (IBAN) του φορέα.
4) Εγγραφή και Σύναψη /υπογραφή σύμβασης με την/τον κάθε ωφελούμενη/ο.
Η εγγραφή των τέκνων των ωφελούμενων, γίνεται με καταχώρηση των στοιχείων της Εντολής
Τοποθέτησης (voucher), στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Ά.Ά.
Μετά την εγγραφή γίνεται εκτύπωση και υπογραφή της σύμβασης με την/τον κάθε
ωφελούμενη/ο, με βάση το πρότυπο που υπάρχει στη ειδική εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Ά.Ά.
Η εκτύπωση γίνεται σε δύο (2) αντίτυπα, έναν για το φορέα και ένα (1) για την/τον
ωφελούμενη/ο.
Μετά την υπογραφή, γίνεται ηλεκτρονική υποβολή (αρχείο pdf) της υπογεγραμμένης σύμβασης
μέσω της εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Ά.Ά.
5) Εξουσιοδότηση της /του ωφελούμενης/ου
Μαζί με την υπογεγραμμένη σύμβαση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά και το τυποποιημένο
έντυπο της εξουσιοδότησης της /του ωφελούμενης/ου προς την Ε.Ε.Τ.Ά.Ά. Ά.Ε., προκειμένου να
διενεργεί τις πληρωμές προς το Φορέα/ Δομή για λογαριασμό της.
6) Διάστημα εγγραφών
Το χρονικό διάστημα εγγραφών – υπογραφής συμβάσεων είναι από τις 24/8/2020 και το αργότερο
έως τις 9/9/2020. Εφόσον η σύμβαση υπογραφεί και σταλεί στην ΕΕΤΆΆ μέχρι τις 9/9/2020, τότε ο
φορέας μπορεί να πληρωθεί για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει το μήνα Σεπτέμβριο.
Οποιαδήποτε εγγραφή γίνει μετά τις 9/9/2020 και μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα, θα
αφορά στον επόμενο μήνα.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”
και των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
για το έτος 2020-2021
7) Κατάσταση ωφελούμενων ανά δομή/κατηγορία.
Εκτύπωση και υποβολή της κατάστασης των ωφελούμενων ανά δομή/κατηγορία, αμέσως μετά
την υπογραφή των συμβάσεων.
8) Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης
Εκτύπωση των Μηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης, μέσω της εφαρμογής, σε μηνιαία βάση και
ηλεκτρονική υποβολή τους (αρχείο pdf) στην Ε.Ε.Τ.Ά.Ά., αφού υπογραφούν από τις ωφελούμενες
και τους αρμόδιους των Φορέων/Δομών, προκειμένου να πιστοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο.
9) Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραστατικών (ψηφιακά υπογεγραμμένη)
Σύνταξη της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Παραστατικών μέσω της εφαρμογής, σε μηνιαία βάση,
και ηλεκτρονική υποβολή τους στην Ε.Ε.Τ.Ά.Ά., ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο
εκπρόσωπο, για τη θεμελίωση της δαπάνης, το αργότερο μέχρι την 5η ημέρα κάθε μήνα, που
αφορά στις πληρωμές του προηγούμενου μήνα.
10) Καταγραφή του προσωπικού ανά δομή.
Καταγραφή του προσωπικού που υπηρετεί στη/στις δομή/ές, στην ηλεκτρονική εφαρμογή της
Ε.Ε.Τ.Ά.Ά. κατά τους μήνες Οκτώβριο 2020, Φεβρουάριο 2021 και Μάιο 2021 (ονοματεπώνυμο,
ΆΦΜ, Κατηγορία Προσωπικού, ειδικότητα, σχέση εργασίας, είδος σύμβασης, ημερομηνία έναρξης
εργασίας). Η συμπλήρωση των στοιχείων στην ειδική εφαρμογή, ολοκληρώνεται με την
ηλεκτρονική υποβολή στην Ε.Ε.Τ.Ά.Ά. της ψηφιακά υπογεγραμμένης εκτύπωσης, που υπέχει θέση
Υ.Δ. άρθρου 8 του Ν.1599/1986.
Φορείς που κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους απασχολούν προσωπικό που η σύμβασή του
λήγει πριν την 31.7.2021, θα πρέπει να συνάψουν νέες συμβάσεις με ανάλογων ειδικοτήτων
προσωπικό, ώστε σε κάθε περίπτωση να τηρούνται οι σχετικές υποχρεώσεις για την απασχόληση
προσωπικού στις δομές, όπως αυτές προκύπτουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Για
οποιαδήποτε αλλαγή του προσωπικού τους οι φορείς υποχρεούνται να ενημερώσουν την
ηλεκτρονική εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Ά.Ά.
11) Καταχώρηση Δυναμικότητας Δομής.
Καταχώρηση της συνολικής δυναμικότητας της κάθε δομής στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή
της Ε.Ε.Τ.Ά.Ά., κατά τους μήνες Οκτώβριο 2020, Φεβρουάριο 2021 και Μάιο 2021. Η συμπλήρωση
της εφαρμογής ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική υποβολή στην Ε.Ε.Τ.Ά.Ά. της ψηφιακά
υπογεγραμμένης εκτύπωσης, που υπέχει θέση Υ.Δ. άρθρου 8 του Ν.1599/1986.
12) Αφίσα Δημοσιότητας του Φορέα/Δομή.
Δημιουργία αφίσας δημοσιότητας για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα (Δράση), μέσα από την
ηλεκτρονική εφαρμογή παραγωγής αφισών της ιστοσελίδας του ΕΚΤ
(http://www.esfhellas.gr/el/Pages/Publicity.aspx) και ανάρτησή της σε εμφανές σημείο του
κτιρίου της/των δομής/ών του.
13) Τήρηση φακέλου/αρχείου του Προγράμματος.
Τήρηση αρχείου, πλήρη φακέλου του Προγράμματος, με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και
δικαιολογητικά της υλοποίησής του, ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος σε περίπτωση
ελέγχου.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΕΔΟΕΑΠ: Ημερομηνίες υποβολής ΑΚΑ-ΑΚΕ-ΑΚΕΕΔ 2021

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ προς Δήμους για την μη πρόσληψη Νηπιαγωγών σε Παιδικούς Σταθμούς

admin

Σχολικά Γεύματα 2020-2021: Τα 1.225 Δημοτικά Σχολεία ΦΕΚ

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα