Εγκύκλιοι

Έξοδα κηδείας πως θα πάρετε τα λεφτά πίσω

eksoda_khdeias_ti plironete ota24

Τα έξοδα κηδείας είναι εφάπαξ ποσό που χορηγεί ο Φορέας στον σύζυγο ή στον επιμεληθέντα της κηδείας για άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένο ή συνταξιούχο θανόντα.

Τα έξοδα κηδείας καταβάλλονται εφόσον γινόταν κράτηση για εισφορές ασθένειας στον θανόντα και πληρούνται οι προϋποθέσεις κατά περίπτωση ανά εντασσόμενου στον ΕΦΚΑ Φορέα, μέχρι την έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών.

Τα έξοδα κηδείας αποδίδονται από το Τμήμα Παροχών με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών αλλά θα πρέπει να προηγηθεί στο Τμήμα Μητρώου η δήλωση θανάτου με προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης θανάτου. Επιπλέον, στην περίπτωση κατά την οποία ο θανών/-ούσα ήταν συνταξιούχος πρέπει να προηγηθεί και η διακοπή της σύνταξής του/της από το Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Υποκαταστήματος Μισθωτών (τέως ΙΚΑ –ΕΤΑΜ) το οποίο είχε εκδώσει τη σύνταξη και η απόφαση διακοπής να προσκομισθεί μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά απόδοσης εξόδων κηδείας.

Ποια είναι η διαδικασία για τη χορήγηση εξόδων κηδείας μισθωτών;
2Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση εξόδων κηδείας μισθωτών και πού κατατίθενται;
1Τι είναι έξοδα κηδείας;
Τα έξοδα κηδείας είναι εφάπαξ ποσό που χορηγεί ο Φορέας στον σύζυγο ή στον επιμεληθέντα της κηδείας για άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένο ή συνταξιούχο θανόντα. Τα έξοδα κηδείας καταβάλλονται εφόσον γινόταν κράτηση για εισφορές ασθένειας στον θανόντα και πληρούνται οι προϋποθέσεις κατά περίπτωση ανά εντασσόμενου στον ΕΦΚΑ Φορέα, μέχρι την έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών.

Μισθωτών
1Ποια είναι η διαδικασία για τη χορήγηση εξόδων κηδείας μισθωτών;
2Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση εξόδων κηδείας μισθωτών και πού κατατίθενται;
Αίτηση από τον επιμεληθέντα της κηδείας ή τον/την σύζυγο
Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
Πρωτότυπο Τιμολόγιο Γραφείου Τελετών (με το ΑΦΜ του δικαιούχου), καθώς και τις σχετικές αποδείξεις που αφορούν δαπάνες με εντολή και για λογαριασμό του πελάτη ή κατά περίπτωση, Βεβαίωση της αρμόδιας Μουφτείας και διπλότυπο είσπραξης της οικείας ΔΟΥ τελών χαρτοσήμου επί του συνόλου της βεβαιωθείσας δαπάνης, Βεβαίωση της Ισραηλιτικής Κοινότητας, Βεβαίωση της Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους, αντίστοιχα για θάνατο Μουσουλμάνου, Μέλους Ισραηλίτικης Κοινότητας, Μοναχού Αγίου Όρους.
Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 ότι δεν έλαβε ούτε θα λάβει ποσό από κανένα άλλο φορέα
Φωτοτυπία ΙΒΑΝ δικαιούχου
Απόφαση διακοπής σύνταξης όταν πρόκειται για θανόντα συνταξιούχο
Πιστοποιητικό διαγραφής από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τους συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ για τα μέλη απαιτείται πιστοποιητικό συνταξιοδοτικής κατάστασης του άμεσα. Για τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους βεβαίωση Λύσης Υπαλληλικής Σχέσης λόγω θανάτου από την Υπηρεσία τους ενώ για τα μέλη απαιτείται τελευταία μισθοδοσία του άμεσα.
Δήλωση ατυχήματος (για τις περιπτώσεις ατυχήματος)
Για το τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, φύλλο σύνταξης/μισθοδοσίας (διότι σε πολλούς Τομείς του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ δίνεται βάσει των αποδοχών τους)
Επίσης, για το τ. ΤΑΠΟΤΕ, κατατίθεται αίτηση στην οποία αναφέρεται η συγγένεια (αν υπάρχει)με τον θανόντα γιατί το ποσό δίνεται μόνο στους πλησιέστερους συγγενείς (σύζυγος, γονείς, παιδιά, αδέλφια).
Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του Οργανισμού του ΕΦΚΑ (Π.Δ.8/2019, ΦΕΚ 8/Α΄/2019), σύμφωνα με τον οποίο, τα έξοδα κηδείας θα κατατίθενται στα Τμήματα Παροχών των Τοπικών Υπηρεσιών, συνεχίζεται η κατάθεση των δικαιολογητικών στα Υποκαταστήματα των εντασσόμενων Φορέων.

Μη Μισθωτών

Α. τ. ΟΑΕΕ (Δικαιούχοι: άμεσα ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι)
1. Άμεσα ασφαλισμένοι:
Καταβάλλονται ανεξάρτητα από την ασφαλιστική ενημερότητα του ασφαλισμένου εφόσον:
α). Ο θάνατος επήλθε μετά την εγγραφή στα Μητρώα του Οργανισμού.
β) Ήταν ασφαλισμένοι κατά το χρόνο του θανάτου ή δεν είχε περάσει χρόνος από τη διακοπή άσκησης του επαγγέλματος.
2. Συνταξιούχοι:
Καταβάλλονται εφόσον:
α) Η σύνταξη ή το εξωϊδρυματικό επίδομα υπόκειντο έως την ημερομηνία θανάτου σε κράτηση του κλάδου υγείας.
β) Δεν έχει ακυρωθεί ο τραπεζικός Λογαριασμός στον οποίο καταβαλλόταν η σύνταξη.

Β. τ. ΟΓΑ (Δικαιούχοι: άμεσα ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι, υπάλληλοι-συνταξιούχοι του ΟΓΑ, ασφαλισμένοι στον Κανονισμό υπαλλήλων του τ. ΟΓΑ.
Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου απαιτείται ο θανών να ήταν εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου τουλάχιστον για όλο το προ του θανάτου του ημερολογιακό εξάμηνο και να μην οφείλονται καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.
Εάν ο θάνατος του ασφαλισμένου οφείλεται σε εργατικό ατύχημα, το ανωτέρω βοήθημα καταβάλλεται ανεξάρτητα από το χρόνο ασφάλισης.

Γ. τ. ΕΤΑΑ:
Προϋπόθεση ότι δεν θα τα δικαιούται από άλλο φορέα, διαφορετικά καταβάλλεται η τυχόν προκύπτουσα διαφορά
1. Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (π. ΤΥΜΕΔΕ) &
2. Τομέας Υγείας Υγειονομικών (π. ΤΥΥ)
(Δικαιούχοι: άμεσα ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι, συνταξιοδοτούμενα μέλη οικογενείας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου)
3. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών (π. ΤΥΔΑ)
4. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιώς (π. ΤΥΔΠ)
(Δικαιούχοι: άμεσα ασφαλισμένοι εν ενεργεία δικηγόροι, έμμεσα ασφαλισμένοι, δηλαδή, μέλη οικογένειας. Στο π. ΤΥΔΑ, για την χορήγηση εξόδων κηδείας γονέα ή αδερφού, απαιτείται η απαιτείται ο τελευταίος να είναι ασφαλισμένος στο Ταμείο έναν τουλάχιστο χρόνο πριν από το θάνατό του. Τα έξοδα κηδείας των συνταξιούχων καταβάλλονται από το π. Ταμείο Νομικών)
5. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (π. ΤΥΔΘ)
Δικαιούχοι: Εν ενεργεία ασφαλισμένοι και μέλη οικογένειάς τους
6. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (π. ΤΥΔΕ)
Δε χορηγεί έξοδα κηδείας, πλην των Δικαστικών Επιμελητών, ενώ τα έξοδα κηδείας των συνταξιούχων καταβάλλονται από το π. Ταμείο Νομικών
7. Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων (π. ΤΑΣ)
Όσον αφορά τα έξοδα κηδείας συνταξιούχων Συμβολαιογράφων, ποσό 1.971,35€ δικαιώνονται από τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών και το ποσό που υπολείπεται των 2.893,05€, ήτοι 867,70€ (και πάντα μέχρι το ύψος του τιμολογίου), αποδίδεται από το π. ΤΑΣ.
Ο Τομέας Ασφάλισης Νομικών προηγείται του Τομέα Ασφάλισης Συμβολαιογράφων.
8. Τομέας Ασφάλισης Νομικών (π. ΤΑΝ)
Σε περίπτωση που ο/η συνταξιούχος λάμβανε σύνταξη από παραπάνω από έναν κύριους φορείς ασφάλισης, ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του άλλου φορέα για το ποσό που έλαβε ή βεβαίωση ότι δεν δικαιούται χορήγησης εξόδων κηδείας όπου θα αναφέρεται και η αιτιολογία.
Ο Τομέας Ασφάλισης Νομικών έπεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Α.Ν. 189/67), όλων των φορέων πλην του Τομέα Ασφάλισης Συμβολαιογράφων.

Δ. τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ:
Εν ενεργεία ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι και έμμεσα μέλη αυτών που καταβάλλουν εισφορές για κλάδο υγείας στους τομείς του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, σύμφωνα με τον ν. 4498/2017.

α) Αίτηση από τον επιμεληθέντα της κηδείας ή τον/την σύζυγο (τ. ΟΓΑ, π. ΤΣΑΥ)

β) Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου και ΑΜΚΑ θανόντα

γ) Πρωτότυπο Τιμολόγιο Γραφείου Τελετών (με το ΑΦΜ του δικαιούχου), που θα φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗ»,  καθώς και τις σχετικές αποδείξεις που αφορούν δαπάνες με εντολή και για λογαριασμό του πελάτη ή κατά  περίπτωση, Βεβαίωση της αρμόδιας  Μουφτείας και διπλότυπο είσπραξης της οικείας ΔΟΥ τελών χαρτοσήμου επί του συνόλου της βεβαιωθείσας δαπάνης, Βεβαίωση της Ισραηλιτικής Κοινότητας, Βεβαίωση της Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους, αντίστοιχα για θάνατο Μουσουλμάνου, Μέλους Ισραηλίτικης Κοινότητας, Μοναχού Αγίου Όρους.

δ) Στο π. ΤΑΣ, κατατίθεται επικυρωμένη φωτοτυπία Τιμολογίου Γραφείου Τελετών από το π.ΤΑΝ, όταν έχει προηγηθεί η είσπραξη εξόδων κηδείας συνταξιούχου από τον φορέα αυτό

ε) Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 ότι δεν έλαβε ούτε θα λάβει ποσό από κανένα άλλο φορέα

στ) Φωτοτυπία ΙΒΑΝ δικαιούχου

ζ) Σε περίπτωση προσκόμισης τιμολογίου εξωτερικού αποτέφρωσης, απαιτείται επίσημη μετάφρασή του

η) Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών (π. ΤΣΑΥ) ή Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης του θανόντα (τ. ΟΓΑ). Στον τ. ΟΓΑ, στην περίπτωση που το τιμολόγιο έχει εκδοθεί στο όνομα άλλου προσώπου από τον/την σύζυγο, π.χ. τέκνου, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του προσώπου που κατέβαλε τη δαπάνη, στην οποία θα δηλώνει ότι το αναγραφόμενο στο τιμολόγιο ποσό καταβλήθηκε για λογαριασμό του επιζώντος συζύγου, στον οποίο αποδέχεται να αποδοθούν τα έξοδα κηδείας. Στον επιμεληθέντα τα της κηδείας καταβάλλονται μόνο εφόσον ο σύζυγος δεν ζει.

Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του Οργανισμού του ΕΦΚΑ. Π.Δ.8/2019, ΦΕΚ 8/Α΄/2019), σύμφωνα με τον οποίο, τα έξοδα κηδείας θα κατατίθενται στα Τμήματα Παροχών των Τοπικών Υπηρεσιών, συνεχίζεται η κατάθεση των δικαιολογητικών στα Υποκαταστήματα των εντασσόμενων Φορέων.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Μειωμένες οι ασφαλιστικές εισφορές έως το τέλος του 2022

Κορονοϊός. Νέες περιοχές με απαγορεύσεις εκδηλώσεων και καταστήματα

Ioannis Terzakis

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ προς Δήμους για την μη πρόσληψη Νηπιαγωγών σε Παιδικούς Σταθμούς

admin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα