Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αμφίπολης

Ο Δήμαρχος Αμφίπολης Στέργιος Φραστανλής ορίζει τους κατωτέρω συµβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Αµφίπολης, µε θητεία για ένα (1) έτος, εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου και µεταβιβάζει σε αυτούς συγκεκριµένες αρµοδιότητες ως εξής:

Ορίζει έµµισθο Αντιδήµαρχο τον κ. Χαρισιάδη ∆ηµήτριο του ∆ηµητρίου και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

α. καθ’ ύλην:

  • Οικονοµίας.
  • ∆ιαχείρισης φυσικών και ενεργειακών πόρων του ∆ήµου.
  • Την υπογραφή όλων των καταστάσεων µισθοδοσίας του πάσης φύσεως προσωπικού.
  • την υπογραφή των αποφάσεων χορήγησης αδειών του πάσης φύσεως προσωπικού του ∆ήµου.
  • Τέλεσης Πολιτικών Γάµων.
  • Παιδείας-Εποπτείας σχολικών µονάδων του ∆ήµου.
  • Πληροφόρησης του Πολίτη.

β. την άσκηση κατά τόπον αρµοδιοτήτων που αφορούν την ∆ηµοτική Ενότητα Ροδολίβους και την υπογραφή των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων που σχετίζονται µε τις ανατιθέµενες αρµοδιότητες.

Ορίζει έµµισθο Αντιδήµαρχο τον κ. Κουτούζογλου Αντώνιο του Κυριάκου και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

α. καθ’ ύλην:

  • Αγροτικής Ανάπτυξης.Ύδρευσης. Άρδευσης.

β. την άσκηση κατά τόπον αρµοδιοτήτων που αφορούν την ∆ηµοτική Ενότητα Κορµίστας και την υπογραφή των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων που σχετίζονται µε τις ανατιθέµενες αρµοδιότητες.

Ορίζει έµµισθο Αντιδήµαρχο την κα Πατσιά Ελένη του Κωνσταντίνου και της µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

α. καθ’ ύλην:

  • Τεχνικών Έργων – Τεχνικής Υπηρεσίας. Φωτισµού (Φ.Ο.Π.)

β. την άσκηση κατά τόπον αρµοδιοτήτων που αφορούν την ∆ηµοτική Ενότητα Αµφίπολης και την υπογραφή των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων που σχετίζονται µε τις ανατιθέµενες αρµοδιότητες.

Ορίζει έµµισθο Αντιδήµαρχο τον κ. Παπαδόπουλο Ιορδάνη του Γεωργίου και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

α. καθ’ ύλην:

  • Πολιτικής προστασίας,  Περιβάλλοντος-Καθαριότητας πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων. Μηχανηµάτων και συντήρησης υποδοµών του ∆ήµου. Αποκοµιδή Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης του ∆ήµου. Γραφείο Κίνησης Οχηµάτων του ∆ήµου.

β. την άσκηση κατά τόπον αρµοδιοτήτων που αφορούν την ∆ηµοτική Ενότητα Πρώτης και την υπογραφή των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων που σχετίζονται µε τις ανατιθέµενες αρµοδιότητες.

Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Χαρισιάδης ∆ηµήτριος του ∆ηµητρίου, που αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήµαρχο κα Πατσιά Ελένη του Κωνσταντίνου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *