Παιδεία

Τηλεκπαίδευση: Όλες οι αλλαγές προγράμματος σε δημοτικά-νηπιαγωγεία (πίνακες)

Αλλαγές στο πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης ανακοίνωσε με εγκύκλιο το υπουργείο Παιδείας, όσον αφορά τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία.

Συγκεκριμένα, με εγκύκλιο με θέμα «Συμπληρωματική Πρόταση για τη διαμόρφωση του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος και την κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της σύγχρονης Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης» προχωρά στις διαφοροποιήσεις που ακολουθούν.

Όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο μετά από πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) διαμορφώνεται το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Προγράμματος και κατανέμεται ο χρόνος ανά διδακτικό αντικείμενο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της σύγχρονης Εξ Αποστάσεως:

 1. Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα διδασκαλίας της σύγχρονης Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης για το Δημοτικό Σχολείο αναπτύσσεται καθημερινά από τις 14:10 έως τις 17:20, με πέντε (5) διδακτικές περιόδους ανά εργάσιμη ημέρα. Η κάθε διδακτική περίοδος έχει διάρκεια 30 λεπτά της ώρας και παρεμβάλλονται ενδιάμεσα διαλείμματα των 10 λεπτών.
Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τη σύγχρονη Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση
ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ – ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ
14:10 – 14:40 30΄ 1η διδακτική περίοδος
14:40 – 14:50 10΄ Διάλειμμα
14:50 – 15:20 30΄ 2η διδακτική περίοδος
15:20 – 15:30 10΄ Διάλειμμα
15:30– 16:00 30΄ 3η διδακτική περίοδος
16:00– 16:10 10΄ Διάλειμμα
16:10– 16:40 30΄ 4η διδακτική περίοδος
16:40– 16:50 10΄ Διάλειμμα
16:50– 17:20 30΄ 5η διδακτική περίοδος

Η εβδομαδιαία κατανομή του χρόνου, ανά διδακτικό αντικείμενο στα 6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία για τη σύγχρονη Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση, δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί τη βάση πλαισίου διαλόγου εντός της λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων εκάστης σχολικής μονάδας, για τη λήψη τελικής απόφασης κατάρτισης του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος της σύγχρονης Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα:
ΤΑΞΕΙΣ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 1 1 1 1
2 ΓΛΩΣΣΑ 8 8 7 7 6 6
3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 5 4 4 4 4
4 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 2 2 2
5 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛ. 2 2 2 2
6 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 1 1
7 ΦΥΣΙΚΑ 2 2
8 ΚΟΙΝ. και ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ 1 1
 

 

 

9

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Εικαστικά 2 2 1 1 1 1
Μουσική 1 1 1 1 1 1
Θεατρική Αγωγή 1 1 1 1
10 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 2 2 2 2 2
11 ΑΓΓΛΙΚΑ 1 1 2 2 2 2
12 ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ –

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

2 2 1 1
13 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 1 1
14 Τ.Π.Ε. 1 1 1 1 1 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 25 25 25 25 25 25
 • Το μάθημα των Θρησκευτικών δύναται να διδάσκεται για 1 διδακτική περίοδο στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
 • Το μάθημα της Γλώσσας δύναται να διδάσκεται για 8 διδακτικές περιόδους στις Α΄ και Β΄ τάξεις, για 7 διδακτικές περιόδους στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις και για 6 διδακτικές περιόδους στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
 • Το μάθημα των Μαθηματικών δύναται να διδάσκεται για 5 διδακτικές περιόδους στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για 4 διδακτικές περιόδους στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
 • Το μάθημα της Ιστορίας δύναται να διδάσκεται για 2 διδακτικές περιόδους στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
 • Η Μελέτη Περιβάλλοντος δύναται να διδάσκεται για 2 διδακτικές περιόδους στις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις.
 • Το μάθημα της Γεωγραφίας δύναται να διδάσκεται για 1 διδακτική περίοδο στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
 • Το μάθημα των Φυσικών δύναται να διδάσκεται για 2 διδακτικές περιόδους στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
 • Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής δύναται να διδάσκεται για 1 διδακτική περίοδο στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
 • Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δύναται να διδάσκεται για 2 διδακτικές περιόδους στις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
 • Το μάθημα των Αγγλικών δύναται να διδάσκεται για 1 διδακτική περίοδο στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για 2 διδακτικές περιόδους στις υπόλοιπες τάξεις.
 • Η δεύτερη ξένη γλώσσα δύναται να διδάσκεται για 1 διδακτική περίοδο στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
 • Το μάθημα των Τ.Π.Ε. δύναται να διδάσκεται για 1 διδακτική περίοδο σε όλες τις τάξεις.
 • Η Ευέλικτη Ζώνη δύναται να διδάσκεται για 2 διδακτικές περιόδους στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για 1 διδακτική περίοδο στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις.
Η ως άνω πρόταση για τη διαμόρφωση του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος της σύγχρονης Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης, υπάρχει η δυνατότητα αναλογικά να εφαρμοστεί και από τις σχολικές μονάδες ΠΕ με λειτουργικότητα μικρότερη του 6/θεσίου (1/θέσια έως και 5/θέσια) εφαρμόζοντας αντίστοιχα τις επιμέρους κατανομές των διδακτικών περιόδων για κάθε προσφερόμενο γνωστικό αντικείμενο, όπως αυτές προτείνονται ανωτέρω.

Στις σχολικές μονάδες της ΠΕ παράλληλα με τη σύγχρονη Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση αξιοποιείται από τις/τους εκπαιδευτικούς και η ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση.

Το κατ’ ελάχιστον Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Εξ Αποστάσεως – σύγχρονης – εκπαίδευσης για το Νηπιαγωγείο αναπτύσσεται καθημερινά από τις 14:10 έως τις 16:20, με τρεις (3) διδακτικές περιόδους ανά εργάσιμη ημέρα. Η κάθε διδακτική περίοδος έχει διάρκεια 30 λεπτά της ώρας με διαλείμματα των 20 λεπτών της ώρας ενδιάμεσα.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

 

ΩΡΕΣ Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως – Σύγχρονης –

Εκπαίδευσης

1η διδακτική περίοδος -30’

14:10 – 14:40

Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
14:40 – 15:00 Διάλειμμα 20’
2η διδακτική περίοδος -30’

15:00 – 15:30

Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
15:30 – 15:50 Διάλειμμα 20’
3η διδακτική περίοδος – 30’

15:50 – 16:20

Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Η ενδεικτική κατανομή χρόνου του προγράμματος Εξ Αποστάσεως – σύγχρονης – Εκπαίδευσης για το Νηπιαγωγείο παρουσιάζεται και αναλύεται παρακάτω:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
 

ΩΡΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ– ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

1η διδακτική περίοδος-30’

14:10 – 14:40

Υποδοχή μαθητών/τριών Εισαγωγή Θεματικής- Προγραμματισμός

δραστηριοτήτων/δράσεων

14:40 – 15:00 Διάλειμμα 20’
2η διδακτική περίοδος -30’

15:00 – 15:30

Δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ
15:30 – 15:50 Διάλειμμα 20’
3η διδακτική περίοδος -30’

15:50 – 16:20

 

Αναστοχασμός – Ανατροφοδότηση Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας-Αποχώρηση

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος Εξ Αποστάσεως – σύγχρονης– εκπαίδευσης του Νηπιαγωγείου, ο/η εκπαιδευτικός παραμένει συνδεδεμένος/η και ενεργός/ή, δίνει κατευθύνσεις και παρέχει υποστήριξη, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών/τριών, με γνώμονα τον μαθητοκεντρικό χαρακτήρα της μάθησης και μετατόπιση του κέντρου βάρους από τη διδακτική του αντικειμένου στην ενεργοποίηση των μαθητών/τριών, στοχεύοντας στην ικανοποίηση της ανάγκης να αισθάνονται ότι είναι ενεργά μέλη της σχολικής κοινότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Διευθυντές/ντριες, οι Προϊστάμενοι/μένες των Νηπιαγωγείων συνεργάζονται με τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών και τον/την υπεύθυνο/η Συντονιστή/Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, για την εφαρμογή του προγράμματος σύγχρονης Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης, εστιάζοντας στα εξής:
 • στην ενθάρρυνση των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους στη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ώστε να υπάρχει συνέχεια στην εκπαιδευτική διαδικασία,
 • στη συνεχή προσπάθεια από τον/την εκπαιδευτικό για κοινωνική και συναισθηματική ενδυνάμωση των μαθητών/τριών και έμφαση στη δημιουργία ενός ασφαλούς μαθησιακού περιβάλλοντος,
 • στις προτεινόμενες δραστηριότητες, ώστε να εφαρμόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, σταδιακά, με υποστηρικτικό και επεξηγηματικό τρόπο, τόσο σε μαθησιακό, όσο και σε τεχνικό επίπεδο,
 • στην παροχή συγκεκριμένων οδηγιών κι επεξηγήσεων από τον/την εκπαιδευτικό, διατυπωμένων με σαφήνεια κι απλό τρόπο ανάλογα με το αναπτυξιακό επίπεδο των μαθητών/τριών,
 • στη διδακτική υποστήριξη, ώστε να βοηθήσει βαθμιαία τους μαθητές/τριες να επικεντρώνονται σε αυτό που βλέπουν ή/και ακούν,
 • στην αναγκαιότητα για δημιουργία περιβάλλοντος μαθησιακών εμπειριών, το οποίο να εγείρει την περιέργεια και το ενδιαφέρον ενισχύοντας παράλληλα και την προσοχή των μαθητών/τριών,
 • στη διαμόρφωση κοινής κουλτούρας μεταξύ των μελών της ομάδας-τάξης, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες ανά τμήμα, διασφαλίζοντας τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μελών (εκπαιδευτικών-μαθητών/τριών-οικογένειας).

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ: Δέκα αλλαγές που θα ισχύσουν από την νέα ακαδημαϊκή χρονιά

@dmin

ΔΙΠΑΕ: Κατάληψη του Διεθνούς Πανεπιστημίου από φοιτητές

@dmin

Υπουργείο Παιδείας: Αγγλικά από το νηπιαγωγείο και αλλαγή στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα